Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐκάλεσε Κύριος τὸν Μωϋσῆν καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, λέγων,
2Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ἐὰν τις ἀπὸ σᾶς προσφέρῃ δῶρον πρὸς τὸν Κύριον, θέλετε προσφέρει τὸ δῶρόν σας ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ἀπὸ τῶν βοῶν ἤ ἀπὸ τῶν προβάτων.
3Ἐὰν τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦναι ὁλοκαύτωμα ἀπὸ τῶν βοῶν, ἀρσενικὸν ἄμωμον ἄς προσφέρῃ αὐτό· παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου θέλει προσφέρει αὐτὸ, διὰ νὰ ἦναι δεκτὸν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
4Καὶ θέλει ἐπιθέσει τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ θέλει εἶσθαι δεκτὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις περὶ αὐτοῦ.
5Καὶ θέλουσι σφάξει τὸν μόσχον ἐνώπιον Κυρίου· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, θέλουσι φέρει τὸ αἷμα καὶ θέλουσι ῥαντίσει τὸ αἷμα κύκλῳ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
6Καὶ θέλουσιν ἐκδάρει τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ θέλουσι διαμελίσει αὐτὸ κατὰ τὰ μέλη αὐτοῦ.
7Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως θέλουσι βάλει πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ θέλουσι στοιβάσει ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ.
8Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, θέλουσιν ἐπιστοιβάσει τὰ μέλη, τὴν κεφαλήν καὶ τὸ στέαρ, ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρός, τοῦ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου·
9τὰ δὲ ἐντόσθια αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ θέλουσι πλύνει μὲ ὕδωρ· καὶ θέλει καύσει ὁ ἱερεὺς τὰ πάντα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· ὁλοκαύτωμα εἶναι, θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
10Ἐὰν δὲ τὸ δῶρον αὐτοῦ διὰ τὸ ὁλοκαύτωμα ἦναι ἐκ τῶν ποιμνίων, ἐκ τῶν προβάτων ἤ ἐκ τῶν αἰγῶν, ἀρσενικὸν ἄμωμον θέλει προσφέρει αὐτό.
11Καὶ θέλουσι σφάξει αὐτὸ εἰς τὰ πλάγια τοῦ θυσιαστηρίου πρὸς βορρᾶν ἐνώπιον Κυρίου· καὶ θέλουσι ῥαντίσει οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ·
12καὶ θέλουσι διαμελίσει αὐτὸ κατὰ τὰ μέλη αὐτοῦ καὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ τὸ στέαρ αὐτοῦ· καὶ θέλει ἐπιστοιβάσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου·
13τὰ δὲ ἐντόσθια καὶ τοὺς πόδας θέλουσι πλύνει μὲ ὕδωρ· καὶ θέλει φέρει τὰ πάντα ὁ ἱερεὺς καὶ καύσει αὐτὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· ὁλοκαύτωμα εἶναι, θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
14Καὶ ἐὰν τὸ δῶρον αὐτοῦ πρὸς τὸν Κύριον ἦναι ὁλοκαύτωμα ἀπὸ πτηνῶν, τότε θέλει προσφέρει τὸ δῶρον αὐτοῦ ἀπὸ τρυγόνων ἤ ἀπὸ νεοσσῶν περιστερῶν.
15Καὶ θέλει προσαγάγει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ θέλει ἀποκόψει διὰ τῶν ὀνύχων τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ καύσει αὐτὸ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ θέλει στραγγίσει πρὸς τὸ πλάγιον τοῦ θυσιαστηρίου·
16καὶ θέλει ἐκβάλει τὸν πρόλοβον αὐτοῦ μετὰ τῆς κόπρου αὐτοῦ καὶ ῥίψει αὐτὰ εἰς τὰ πλάγια τοῦ θυσιαστηρίου κατὰ ἀνατολάς, εἰς τὸν τόπον τῆς στάκτης·
17καὶ θέλει διασχίσει αὐτὸ ἐκ τῶν πτερύγων αὐτοῦ, πλήν δὲν θέλει διαχωρίσει καὶ θέλει καύσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, ἐπὶ τῶν ξύλων τῶν ἐπὶ τοῦ πυρός· ὁλοκαύτωμα εἶναι, θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.Σχετικά με το Copyright: