Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ λαβόντες οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, ἕκαστος τὸ θυμιατήριον αὑτοῦ, ἔβαλον πῦρ εἰς αὐτὸ, καὶ ἐπ᾿ αὐτὸ ἔβαλον θυμίαμα καὶ προσέφεραν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου πῦρ ξένον, τὸ ὁποῖον δὲν προσέταξεν εἰς αὐτούς.
2Καὶ ἐξῆλθε πῦρ παρὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατέφαγεν αὐτούς· καὶ ἀπέθανον ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου.
3Τότε εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Ἀαρών, Τοῦτο εἶναι τὸ ὁποῖον εἶπεν ὁ Κύριος, λέγων, Ἐγὼ θέλω ἁγιασθῆ εἰς τοὺς πλησιάζοντας εἰς ἐμέ, καὶ ἔμπροσθεν παντὸς τοῦ λαοῦ θέλω δοξασθῆ. Καὶ ὁ Ἀαρὼν ἐσιώπησε.
4Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Μωϋσῆς τὸν Μισαήλ καὶ τὸν Ἐλισαφάν, υἱοὺς τοῦ Ὀζιήλ, θείου τοῦ Ἀαρών, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Πλησιάσατε, σηκώσατε τοὺς ἀδελφοὺς σας ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ ἁγιαστηρίου ἔξω τοῦ στρατοπέδου.
5Καὶ ἐπλησίασαν καὶ ἐσήκωσαν αὐτοὺς μὲ τοὺς χιτῶνας αὐτῶν ἔξω τοῦ στρατοπέδου, καθὼς εἶπεν ὁ Μωϋσῆς.
6Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Ἀαρὼν καὶ πρὸς τὸν Ἐλεάζαρ καὶ πρὸς τὸν Ἰθάμαρ, τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, Τὰς κεφαλὰς σας μή ἀποκαλύψητε, καὶ τὰ ἱμάτιά σας μή διασχίσητε, διὰ νὰ μή ἀποθάνητε καὶ ἔλθῃ ὀργή ἐφ᾿ ὅλην τὴν συναγωγήν· ἀλλ᾿ οἱ ἀδελφοὶ σας, πᾶς ὁ οἶκος τοῦ Ἰσραήλ, ἄς κλαύσωσι τὸ καύσιμον τὸ ὁποῖον ἔκαμεν ὁ Κύριος·
7καὶ δὲν θέλετε ἐξέλθει ἐκ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, διὰ νὰ μή ἀποθάνητε· διότι τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος τοῦ Κυρίου εἶναι ἐφ᾿ ὑμᾶς. Καὶ ἔκαμον κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μωϋσέως.
8Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Ἀαρών, λέγων,
9Οἶνον καὶ σίκερα δὲν θέλετε πίει, σύ, καὶ οἱ υἱοὶ σου μετὰ σοῦ, ὅταν εἰσέρχησθε εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου, διὰ νὰ μή ἀποθάνητε· τοῦτο θέλει εἶσθαι νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς σας·
10καὶ διὰ νὰ διακρίνητε μεταξὺ ἁγίου καὶ βεβήλου καὶ μεταξὺ ἀκαθάρτου καὶ καθαροῦ·
11καὶ διὰ νὰ διδάσκητε τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ πάντα τὰ διατάγματα, ὅσα ἐλάλησε Κύριος πρὸς αὐτοὺς διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.
12Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Ἀαρὼν καὶ πρὸς τὸν Ἐλεάζαρ καὶ πρὸς τὸν Ἰθάμαρ, τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς ἐναπολειφθέντας, Λάβετε τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν τὴν ἐναπολειφθεῖσαν ἀπὸ τῶν διὰ πυρὸς γινομένων θυσιῶν τοῦ Κυρίου καὶ φάγετε αὐτήν ἄζυμον πλησίον τοῦ θυσιαστηρίου· διότι εἶναι ἁγιώτατον·
13καὶ θέλετε φάγει αὐτήν ἐν τόπῳ ἁγίῳ· ἐπειδή εἶναι τὸ δίκαιόν σου καὶ τὸ δίκαιον τῶν υἱῶν σου ἐκ τῶν διὰ πυρὸς γινομένων θυσιῶν τοῦ Κυρίου· διότι οὕτω προσετάχθην·
14καὶ τὸ κινητὸν στῆθος καὶ τὸν ὑψούμενον ὦμον θέλετε φάγει ἐν καθαρῷ τόπῳ, σὺ καὶ οἱ υἱοὶ σου καὶ αἱ θυγατέρες σου μετὰ σοῦ· διότι εἶναι τὸ δίκαιόν σου καὶ τὸ δίκαιον τῶν υἱῶν σου, δοθέντα ἐκ τῶν θυσιῶν τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ·
15τὸν ὑψούμενον ὦμον καὶ τὸ κινητὸν στῆθος θέλουσι φέρει μετὰ τῶν διὰ πυρὸς γινομένων προσφορῶν τοῦ στέατος, διὰ νὰ κινήσωσιν αὐτὰ εἰς κινητήν προσφορὰν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ θέλει εἶσθαι εἰς σὲ καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς σου μετὰ σοῦ εἰς νόμιμον αἰώνιον, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος.
16Καὶ ἐζήτησεν ἐπιμελῶς ὁ Μωϋσῆς τὸν τράγον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς· καὶ ἰδού, ἦτο κατακεκαυμένος· καὶ ἐθυμώθη κατὰ τοῦ Ἐλεάζαρ καὶ κατὰ τοῦ Ἰθάμαρ, τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρὼν τῶν ἐναπολειφθέντων, λέγων,
17Διὰ τί δὲν ἐφάγετε τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφορὰν ἐν τόπῳ ἁγίῳ; διότι εἶναι ἁγιώτατον· καὶ ἔδωκεν αὐτὸ εἰς ἐσᾶς Κύριος διὰ νὰ σηκόνητε τὴν ἀνομίαν τῆς συναγωγῆς, ὥστε νὰ κάμνητε ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
18ἰδού, τὸ αἷμα αὐτοῦ δὲν ἐφέρθη εἰς τὸ ἁγιαστήριον· πρέπει ἐξάπαντος νὰ φάγητε αὐτὸ ἐν τῷ ἁγιαστηρίῳ, καθὼς προσέταξα.
19Καὶ εἶπεν ὁ Ἀαρὼν πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἰδού, αὐτοὶ προσέφεραν σήμερον τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφορὰν αὑτῶν καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα αὑτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ συνέβησαν εἰς ἐμὲ τοιαῦτα· ἐὰν λοιπὸν ἤθελον φάγει τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφορὰν σήμερον, τοῦτο ἤθελεν εἶσθαι ἀρεστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Κυρίου;
20Καὶ ἤκουσεν ὁ Μωϋσῆς καὶ ἤρεσεν εἰς αὐτόν.Σχετικά με το Copyright: