Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς τὸν Ἀαρὼν λέγων πρὸς αὐτούς,
2Λαλήσατε πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγοντες, ταῦτα εἶναι τὰ ζῷα τὰ ὁποῖα θέλετε τρώγει ἐκ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
3Πᾶν δίχηλον μεταξὺ τῶν κτηνῶν ἔχον τὸν πόδα ἐσχισμένον καὶ ἀναμασσῶν, τοῦτο θέλετε τρώγει.
4Ταῦτα ὅμως δὲν θέλετε τρώγει ἐκ τῶν ὅσα ἀναμασσῶσιν ἤ ἐκ τῶν ὅσα εἶναι δίχηλα· τὴν κάμηλον, διότι ἀναμασσᾷ μέν, πλήν δὲν εἶναι δίχηλος· εἶναι ἀκάθαρτος εἰς ἐσᾶς·
5καὶ τὸν δασύποδα, διότι ἀναμασσᾷ μέν, πλήν δὲν εἶναι δίχηλος· εἶναι ἀκάθαρτος εἰς ἐσᾶς·
6καὶ τὸν λαγωόν, διότι ἀναμασσᾷ μέν, πλήν δὲν εἶναι δίχηλος· εἶναι ἀκάθαρτος εἰς ἐσᾶς·
7καὶ τὸν χοῖρον, διότι εἶναι μὲν δίχηλος καὶ ἔχει τὸν πόδα ἐσχισμένον, πλήν δὲν ἀναμασσᾷ· εἶναι ἀκάθαρτος εἰς ἐσᾶς·
8ἀπὸ τοῦ κρέατος αὐτῶν δὲν θέλετε τρώγει καὶ τὸ θνησιμαῖον αὐτῶν δὲν θέλετε ἐγγίζει εἶναι ἀκάθαρτα εἰς ἐσᾶς.
9Ταῦτα θέλετε τρώγει ἐκ πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασι πάντα ὅσα ἔχουσι πτερὰ καὶ λέπη, ἐν τοῖς ὕδασι, ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν τοῖς ποταμοῖς, ταῦτα θέλετε τρώγει.
10Καὶ πάντα ὅσα δὲν ἔχουσι πτερὰ καὶ λέπη, ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν τοῖς ποταμοῖς, ἀπὸ πάντων ὅσα κινοῦνται ἐν τοῖς ὕδασι καὶ ἀπὸ παντὸς ἐμψύχου ζώου τὸ ὁποῖον εἶναι ἐν τοῖς ὕδασι, θέλουσιν εἶσθαι βδελυκτὰ εἰς ἐσᾶς·
11ταῦτα ἐξάπαντος θέλουσιν εἶσθαι βδελυκτὰ εἰς ἐσᾶς· ἀπὸ τοῦ κρέατος αὐτῶν δὲν θέλετε τρώγει καὶ τὸ θνησιμαῖον αὐτῶν θέλετε βδελύττεσθαι.
12Πάντα ὅσα ἐν τοῖς ὕδασι δὲν ἔχουσι πτερὰ οὔτε λέπη, θέλουσιν εἶσθαι βδελυκτὰ εἰς ἐσᾶς.
13Ταῦτα δὲ θέλετε βδελύττεσθαι μεταξὺ τῶν πτηνῶν· δὲν θέλουσι τρώγεσθαι εἶναι βδελυκτά· ὁ ἀετός, καὶ ὁ γρυπαετός, καὶ ὁ μελαναετός,
14καὶ ὁ γύψ, καὶ ὁ ἴκτινος κατὰ τὸ εἶδος αὑτοῦ·
15πᾶς κόραξ κατὰ τὸ εἶδος αὑτοῦ·
16καὶ ἡ στρουθοκάμηλος, καὶ ἡ γλαύξ, καὶ ὁ ἴβις, καὶ ὁ ἱέραξ κατὰ τὸ εἶδος αὑτοῦ,
17καὶ ὁ νυκτικόραξ, καὶ ἡ αἴθυια, καὶ ἡ μεγάλη γλαύξ,
18καὶ ὁ κύκνος, καὶ ὁ πελεκάν, καὶ ἡ κίσσα,
19καὶ ὁ πελαργός, καὶ ὁ ἐρωδιὸς κατὰ τὸ εἶδος αὑτοῦ, καὶ ὁ ἔποψ, καὶ ἡ νυκτερίς.
20Πάντα τὰ πετώμενα ἑρπετά, τὰ ὁποῖα περιπατοῦσιν ἐπὶ τέσσαρας πόδας, θέλουσιν εἶσθαι βδελυκτὰ εἰς ἐσᾶς.
21Ταῦτα ὅμως δύνασθε νὰ τρώγητε ἀπὸ παντὸς πετωμένου ἑρπετοῦ, περιπατοῦντος ἐπὶ τέσσαρας πόδας, τὰ ὁποῖα ἔχουσι σκέλη ὄπισθεν τῶν ποδῶν αὑτῶν, διὰ νὰ πηδῶσι δι᾿ αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς·
22ταῦτα θέλετε τρώγει ἐξ αὐτῶν· τὸν βροῦχον κατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ καὶ τὸν ἀττάκην κατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ καὶ τὸν ὀφιομάχον κατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀκρίδα κατὰ τὸ εἶδος αὐτῆς.
23Πάντα δὲ τὰ πετώμενα ἑρπετά, ἔχοντα τέσσαρας πόδας, θέλουσιν εἶσθαι βδελυκτὰ εἰς ἐσᾶς.
24Καὶ εἰς ταῦτα θέλετε εἶσθαι ἀκάθαρτοι· πᾶς ὁ ἐγγίζων τὸ θνησιμαῖον αὐτῶν θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας.
25Καὶ πᾶς ὅστις βαστάσῃ ἀπὸ τοῦ θνησιμαίου αὐτῶν, θέλει πλύνει τὰ ἱμάτια αὑτοῦ καὶ θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας.
26Ἐκ πάντων τῶν κτηνῶν, ὅσα εἶναι δίχηλα, πλήν δὲν εἶναι ὁ ποῦς αὐτῶν ἐσχισμένος οὐδὲ ἀναμασσῶσι, θέλουσιν εἶσθαι ἀκάθαρτα εἰς ἐσᾶς· πᾶς ὁ ἐγγίζων αὐτὰ θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος.
27Καὶ ὅσα περιπατοῦσιν ἐπὶ τὰς παλάμας αὑτῶν, μεταξὺ πάντων τῶν ζώων τῶν περιπατούντων ἐπὶ τέσσαρας πόδας, θέλουσιν εἶσθαι ἀκάθαρτα εἰς ἐσᾶς· πᾶς ὁ ἐγγίζων τὸ θνησιμαῖον αὐτῶν θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας.
28Καὶ ὅστις βαστάσῃ τὸ θνησιμαῖον αὐτῶν, θέλει πλύνει τὰ ἱμάτια αὑτοῦ καὶ θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας· ταῦτα θέλουσιν εἶσθαι ἀκάθαρτα εἰς ἐσᾶς.
29Καὶ ταῦτα θέλουσιν εἶσθαι ἀκάθαρτα εἰς ἐσᾶς μεταξὺ τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς· ἡ γαλῆ καὶ ὁ ποντικός, καὶ ἡ χελώνη κατὰ τὸ εἶδος αὑτῆς·
30καὶ ὁ ἀκανθόχοιρος, καὶ ὁ χαμαιλέων, καὶ ἡ σαῦρα, καὶ ὁ σαμιάμιθος, καὶ ὁ ἀσπάλαξ.
31Ταῦτα εἶναι ἀκάθαρτα εἰς ἐσᾶς μεταξὺ πάντων τῶν ἑρπετῶν· πᾶς ὁ ἐγγίζων αὐτὰ τεθνεῶτα, θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας.
32Καὶ πᾶν πρᾶγμα ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἤθελε πέσει τι ἐκ τούτων τεθνεώτων θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτον· πᾶν ἀγγεῖον ξύλινον ἤ ἱμάτιον ἤ δέρμα ἤ σάκκος ἤ ὁποιονδήποτε ἀγγεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον γίνεται ἐργασία, θέλει ἐμβληθῆ εἰς ὕδωρ καὶ θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτον ἕως ἑσπέρας· τότε θέλει εἶσθαι καθαρόν·
33καὶ πᾶν ἀγγεῖον πήλινον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐμπέσῃ τι ἐκ τούτων, πᾶν ὅ, τι εἶναι ἐντὸς αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτον· αὐτὸ δὲ θέλετε συντρίψει·
34ἀπὸ παντὸς φαγητοῦ ἐσθιωμένου, εἰς τὸ ὁποῖον ἐμβαίνει ὕδωρ, θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτον· καὶ πᾶν ποτὸν πινόμενον ἐν ὁποιῳδήποτε ἀγγείῳ, θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτον.
35Καὶ πᾶν πρᾶγμα ἐπὶ τὸ ὁποῖον πέσῃ ἀπὸ τοῦ θνησιμαίου αὐτῶν, θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτον· κλίβανος εἴτε ἑστία θέλουσι κρημνισθῆ· εἶναι ἀκάθαρτα καὶ ἀκάθαρτα θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς.
36Πηγή ὅμως ἤ λάκκος, σύναξις ὑδάτων, θέλει εἶσθαι καθαρόν· πλήν ὅ, τι ἐγγίσῃ τὸ θνησιμαῖον αὐτῶν, θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτον.
37Καὶ ἐὰν πέσῃ ἀπὸ τοῦ θνησιμαίου αὐτῶν ἐπὶ τι σπέρμα σπόριμον, τὸ ὁποῖον μέλλει νὰ σπαρθῇ, καθαρὸν θέλει εἶσθαι.
38Ἐὰν δὲ ἐπιχυθῇ ὕδωρ ἐπὶ τοῦ σπέρματος καὶ πέσῃ ἀπὸ τοῦ θνησιμαίου αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτὸ, ἀκάθαρτον θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς.
39Καὶ ἐὰν ἀποθάνῃ τι ἐκ τῶν κτηνῶν τὰ ὁποῖα δύνασθε νὰ τρώγητε, ὅστις ἐγγίσῃ τὸ θνησιμαῖον αὐτοῦ, θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας.
40Καὶ ὅστις φάγῃ ἀπὸ τοῦ θνησιμαίου αὐτοῦ, θέλει πλύνει τὰ ἱμάτια αὑτοῦ καὶ θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας· καὶ ὅστις βαστάσῃ τὸ θνησιμαῖον αὐτοῦ, θέλει πλύνει τὰ ἱμάτια αὑτοῦ καὶ θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας.
41Καὶ πᾶν ἑρπετόν, ἕρπον ἐπὶ τῆς γῆς, θέλει εἶσθαι βδέλυγμα· δὲν θέλει τρώγεσθαι.
42Πᾶν ὅ, τι περιπατεῖ ἐπὶ τῆς κοιλίας καὶ πᾶν ὅ, τι περιπατεῖ ἐπὶ τέσσαρας πόδας ἤ πᾶν τὸ ἔχον πολλοὺς πόδας, μεταξὺ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς, ταῦτα δὲν θέλετε τρώγει, διότι εἶναι βδέλυγμα.
43Δὲν θέλετε κάμει βδελυκτάς τὰς ψυχὰς σας δι᾿ οὐδενὸς ἑρπετοῦ ἕρποντος οὐδὲ θέλετε μιανθῆ δι᾿ αὐτῶν, ὥστε νὰ γείνητε ἀκάθαρτοι δι᾿ αὐτῶν.
44Διότι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας· θέλετε λοιπὸν ἁγιασθῆ καὶ θέλετε εἶσθαι ἅγιοι, διότι ἅγιος εἶμαι ἐγώ· καὶ δὲν θέλετε μιάνει τὰς ψυχὰς σας δι᾿ οὐδενὸς ἑρπετοῦ ἕρποντος ἐπὶ τῆς γῆς.
45Διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὅστις σᾶς ἀνεβίβασα ἐκ γῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ ἦμαι Θεὸς σας· θέλετε λοιπὸν εἶσθαι ἅγιοι, διότι ἅγιος εἶμαι ἐγώ.
46Οὗτος εἶναι ὁ νόμος περὶ τῶν κτηνῶν καὶ περὶ τῶν πτηνῶν καὶ περὶ παντὸς ἐμψύχου ὄντος κινουμένου ἐν τοῖς ὕδασι καὶ περὶ παντὸς ὄντος ἕρποντος ἐπὶ τῆς γῆς·
47διὰ νὰ διακρίνητε μεταξὺ τοῦ ἀκαθάρτου καὶ τοῦ καθαροῦ καὶ μεταξὺ τῶν ζῴων τὰ ὁποῖα τρώγονται καὶ τῶν ζῴων ὁποῖα δὲν τρώγονται.Σχετικά με το Copyright: