Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 12

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Ἐὰν γυνή τις συλλάβῃ καὶ γεννήσῃ ἀρσενικόν, τότε θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἑπτὰ ἡμέρας· κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ χωρισμοῦ διὰ τὰ γυναικεῖα αὑτῆς θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος.
3Καὶ τὴν ὀγδόην ἡμέραν θέλει περιτέμνεσθαι ἡ σὰρξ τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ.
4Καὶ ἔτι τριάκοντα τρεῖς ἡμέρας θέλει μείνει εἰς τὸ αἷμα τοῦ καθαρισμοῦ αὑτῆς· οὐδὲν πρᾶγμα ἅγιον θέλει ἐγγίσει καὶ εἰς τὸ ἁγιαστήριον δὲν θέλει εἰσέλθει, ἑωσοῦ πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῆς.
5Ἀλλ᾿ ἐὰν γεννήσῃ θηλυκόν, τότε θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος δύο ἑβδομάδας, καθὼς ἐν τῷ χωρισμῷ αὑτῆς· καὶ θέλει μείνει ἔτι εἰς τὸ αἷμα τοῦ καθαρισμοῦ αὑτῆς ἑξήκοντα ἕξ ἡμέρας.
6Καὶ ἀφοῦ πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῆς, διὰ υἱόν, ἤ διὰ θυγατέρα, θέλει φέρει ἀρνίον ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ νεοσσὸν περιστερᾶς, ἤ τρυγόνα, διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου πρὸς τὸν ἱερέα·
7οὗτος δὲ θέλει προσφέρει αὐτὸ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτῆς καὶ θέλει καθαρισθῆ ἀπὸ τῆς ῥοῆς τοῦ αἵματος αὑτῆς. Οὗτος εἶναι ὁ νόμος τῆς γεννώσης ἀρσενικὸν ἤ θηλυκόν.
8Ἐὰν ὅμως δὲν εὐπορῇ νὰ φέρῃ ἀρνίον, τότε θέλει φέρει δύο τρυγόνας ἤ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, μίαν διὰ ὁλοκαύτωμα καὶ μίαν διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας· καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτῆς ὁ ἱερεύς, καὶ θέλει καθαρισθῆ.Σχετικά με το Copyright: