Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 16

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν μετὰ τὸν θάνατον τῶν δύο υἱῶν τοῦ Ἀαρών, ὅτε ἔκαμον προσφορὰν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἀπέθανον·
216:2 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Λάλησον πρὸς Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου, νὰ μή εἰσέρχηται πᾶσαν ὥραν εἰς τὸ ἁγιαστήριον τὸ ἔνδοθεν τοῦ καταπετάσματος ἔμπροσθεν τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ, διὰ νὰ μή ἀποθάνῃ· διότι ἐν νεφέλῃ θέλω ἐμφανίζεσθαι ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου.
3Οὕτω θέλει εἰσέρχεσθαι ὁ Ἀαρὼν εἰς τὸ ἁγιαστήριον, μετὰ μόσχου ἐκ βοῶν διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριοῦ διὰ ὁλοκαύτωμα.
4Χιτῶνα λινοῦν ἡγιασμένον θέλει ἐνδύεσθαι, καὶ περισκελῆ λινὰ θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ζώνην λινήν θέλει εἶσθαι ἐζωσμένος καὶ μίτραν λινήν θέλει φορεῖ· ταῦτα εἶναι ἐνδύματα ἅγια· καὶ θέλει λούει ἐν ὕδατι τὸ σῶμα αὑτοῦ καὶ θέλει ἐνδύεσθαι αὐτά.
5Καὶ παρὰ τῆς συναγωγῆς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ θέλει λάβει δύο τράγους ἐξ αἰγῶν διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας καὶ ἕνα κριὸν διὰ ὁλοκαύτωμα.
6Καὶ θέλει προσφέρει ὁ Ἀαρὼν τὸν μόσχον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς, ὅστις εἶναι δι᾿ ἑαυτόν, καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ οἴκου αὑτοῦ.
7Καὶ θέλει λάβει τοὺς δύο τράγους καὶ στήσει αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
8Καὶ θέλει ῥίψει ὁ Ἀαρὼν κλήρους ἐπὶ τοὺς δύο τράγους· ἕνα κλῆρον διὰ τὸν Κύριον καὶ ἕνα κλῆρον διὰ τὸν τράγον τὸν ἀπολυτέον.
9Καὶ θέλει φέρει ὁ Ἀαρὼν τὸν τράγον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔπεσεν ὁ κλῆρος τοῦ Κυρίου, καὶ θέλει προσφέρει αὐτὸν διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας.
10Τὸν δὲ τράγον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔπεσεν ὁ κλῆρος τοῦ νὰ ἀπολυθῇ, θέλει στήσει ζῶντα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ κάμῃ ἐξιλέωσιν ἐπ᾿ αὐτοῦ, ὥστε νὰ ἀποστείλῃ αὐτὸν ἀπόλυτον εἰς τὴν ἔρημον.
11Καὶ θέλει φέρει ὁ Ἀαρὼν τὸν μόσχον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς, ὅστις εἶναι δι᾿ ἑαυτόν, καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ οἴκου αὑτοῦ· καὶ θέλει σφάξει τὸν μόσχον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς τὸν περὶ ἑαυτοῦ.
12Καὶ θέλει λάβει τὸ θυμιατήριον πλῆρες ἀνθράκων πυρὸς ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου· καὶ θέλει γεμίσει τὰς χεῖρας αὑτοῦ ἀπὸ εὐώδους θυμιάματος λειοτριβημένον καὶ θέλει φέρει αὐτὸ ἔνδον τοῦ καταπετάσματος.
13Καὶ θέλει βάλει τὸ θυμίαμα ἐπὶ τὸ πῦρ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ θέλει καλύψει ὁ καπνὸς τοῦ θυμιάματος τὸ ἱλαστήριον τὸ ἐπὶ τοῦ μαρτυρίου, διὰ νὰ μή ἀποθάνῃ.
14Καὶ θέλει λάβει ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ῥαντίσει διὰ τοῦ δακτύλου αὑτοῦ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον κατὰ ἀνατολάς· καὶ ἔμπροσθεν τοῦ ἱλαστηρίου θέλει ῥαντίσει ἑπτάκις ἀπὸ τοῦ αἵματος διὰ τοῦ δακτύλου αὑτοῦ.
15Τότε θέλει σφάξει τὸν τράγον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς τὸν περὶ τοῦ λαοῦ· καὶ θέλει φέρει τὸ αἷμα αὐτοῦ ἔνδον τοῦ καταπετάσματος καὶ θέλει κάμει τὸ αἷμα αὐτοῦ, καθὼς ἔκαμε τὸ αἷμα τοῦ μόσχου, καὶ θέλει ῥαντίσει αὐτὸ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον καὶ ἔμπροσθεν τοῦ ἱλαστηρίου.
16Καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ ἁγιαστηρίου διὰ τὰς ἀκαθαρσίας τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ διὰ τὰς παραβάσεις αὐτῶν καθ᾿ ὅλας αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας· καὶ οὕτω θέλει κάμει περὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἥτις κατοικεῖ μεταξὺ αὐτῶν ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἀκαθαρσίας αὐτῶν.
17Οὐδεὶς δὲ ἄνθρωπος θέλει εἶσθαι ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, ὅταν αὐτὸς εἰσέρχηται νὰ κάμῃ ἐξιλέωσιν εἰς τὸ ἁγιαστήριον, ἑωσοῦ ἐξέλθῃ, ἀφοῦ κάμῃ ἐξιλέωσιν ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ οἴκου αὑτοῦ καὶ ὑπὲρ πάσης τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰσραήλ.
18Τότε θέλει ἐξέλθει πρὸς τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν περὶ αὐτοῦ· καὶ θέλει λάβει ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τράγου καὶ βάλει ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ.
19Καὶ θέλει ῥαντίσει ἐπ᾿ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ αἵματος διὰ τοῦ δακτύλου αὑτοῦ ἑπτάκις καὶ θέλει καθαρίσει αὐτὸ, καὶ ἁγιάσει αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
20Ἀφοῦ δὲ τελειώσῃ νὰ κάμνῃ ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τοῦ θυσιαστηρίου, θέλει φέρει τὸν τράγον τὸν ζῶντα·
21καὶ θέλει ἐπιθέσει ὁ Ἀαρὼν τὰς δύο χεῖρας αὑτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ τράγου τοῦ ζῶντος καὶ θέλει ἐξομολογηθῆ ἐπ᾿ αὐτοῦ πάσας τὰς ἀνομίας τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ πάσας τὰς παραβάσεις αὐτῶν καθ᾿ ὅλας αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας· καὶ θέλει ἐπιθέσει αὐτὰς εἰς τὴν κεφαλήν τοῦ τράγου· καὶ θέλει ἀποστείλει αὐτὸν διὰ χειρὸς διωρισμένου ἀνθρώπου εἰς τὴν ἔρημον.
22Καὶ θέλει βαστάσει ὁ τράγος ἐφ᾿ ἑαυτοῦ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῶν εἰς γῆν ἀκατοίκητον· καὶ θέλει ἀπολύσει τὸν τράγον εἰς τὴν ἔρημον.
23Καὶ θέλει εἰσέλθει ὁ Ἀαρὼν εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου καὶ θέλει ἐκδυθῆ τὴν λινήν στολήν, τὴν ὁποίαν ἐνεδύθη εἰσερχόμενος εἰς τὸ ἁγιαστήριον, καὶ θέλει ἀποθέσει αὐτήν ἐκεῖ·
24καὶ θέλει λούσει τὸ σῶμα αὑτοῦ ἐν ὕδατι ἐν τόπῳ ἁγίῳ καὶ ἐνδυθῆ τὰ ἱμάτια αὑτοῦ, καὶ θέλει ἔλθει καὶ προσφέρει τὸ ὁλοκαύτωμα αὑτοῦ καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ λαοῦ καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν περὶ ἑαυτοῦ καὶ περὶ τοῦ λαοῦ.
25Τὸ δὲ στέαρ τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς θέλει καύσει ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
26Καὶ ὁ ἀποστείλας τὸν τράγον τὸν ἀπολυτέον θέλει πλύνει τὰ ἱμάτια αὑτοῦ καὶ λούσει τὸ σῶμα αὑτοῦ ἐν ὕδατι καὶ μετὰ ταῦτα θέλει εἰσέλθει εἰς τὸ στρατόπεδον.
27Τὸν δὲ μόσχον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς καὶ τὸν τράγον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς, τῶν ὁποίων τὸ αἷμα εἰσήχθη διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις εἰς τὸ ἁγιαστήριον, θέλουσι φέρει ἔξω τοῦ στρατοπέδου· καὶ θέλουσι καύσει ἐν τῷ πυρὶ τὰ δέρματα αὐτῶν καὶ τὸ κρέας αὐτῶν καὶ τὴν κόπρον αὐτῶν.
28Καὶ ὁ καίων αὐτὰ θέλει πλύνει τὰ ἱμάτια αὑτοῦ καὶ λούσει τὸ σῶμα αὑτοῦ ἐν ὕδατι καὶ μετὰ ταῦτα θέλει εἰσέλθει εἰς τὸ στρατόπεδον.
29Καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς νόμιμον αἰώνιον· εἰς τὸν ἕβδομον μῆνα, τὴν δεκάτην τοῦ μηνός, θέλετε ταπεινώσει τὰς ψυχὰς σας καὶ δὲν θέλετε κάμει οὐδὲν ἔργον οὔτε ὁ αὐτόχθων οὔτε ὁ ξένος ὁ παροικῶν μεταξὺ σας·
30διότι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ὁ ἱερεὺς θέλει κάμει ἐξιλέωσιν διὰ σᾶς, διὰ νὰ σᾶς καθαρίσῃ, ὥστε νὰ ἦσθε καθαροὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
31Σάββατον ἀναπαύσεως θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς, καὶ θέλετε ταπεινώσει τὰς ψυχὰς σας κατὰ νόμιμον αἰώνιον.
32Καὶ θέλει κάμει τὴν ἐξιλέωσιν ὁ ἱερεύς, ὁ χρισθεὶς καὶ καθιερωθεὶς διὰ νὰ ἱερατεύῃ ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, καὶ θέλει ἐνδυθῆ τὴν λινήν στολήν, τὴν στολήν τὴν ἁγίαν.
33Καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ἁγιαστηρίου καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ὑπὲρ τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τῶν ἱερέων καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ τῆς συναγωγῆς.
34Καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς νόμιμον αἰώνιον, νὰ κάμνητε ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Καὶ ἔγεινε καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.Σχετικά με το Copyright: