Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 18

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ἐγὼ εἶμαι Κύριος, ὁ Θεὸς σας.
3Κατὰ τὰς πράξεις τῆς γῆς Αἰγύπτου, ἐν ᾗ κατῳκήσατε, δὲν θέλετε πράξει καὶ κατὰ τὰς πράξεις τῆς γῆς Χαναάν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐγὼ σᾶς φέρω, δὲν θέλετε πράξει καὶ κατὰ τὰ νόμιμα αὐτῶν δὲν θέλετε περιπατήσει.
4Τὰς κρίσεις μου θέλετε κάμει καὶ τὰ προστάγματά μου θέλετε φυλάττει, διὰ νὰ περιπατῆτε εἰς αὐτά. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
5Θέλετε φυλάττει λοιπὸν τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς κρίσεις μου· τὰ ὁποῖα κάμνων ὁ ἄνθρωπος, θέλει ζήσει δι᾿ αὐτῶν. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
6Οὐδεὶς ἄνθρωπος θέλει πλησιάσει εἰς οὐδένα συγγενῆ αὑτοῦ κατὰ σάρκα, διὰ νὰ ἀποκαλύψῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
7Ἀσχημοσύνην πατρὸς σου, ἤ ἀσχημοσύνην μητρὸς σου δὲν θέλεις ἀποκαλύψει· εἶναι μήτηρ σου· δὲν θέλεις ἀποκαλύψει τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
8Ἀσχημοσύνην γυναικὸς τοῦ πατρὸς σου δὲν θέλεις ἀποκαλύψει· εἶναι ἀσχημοσύνη τοῦ πατρὸς σου.
9Ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς σου θυγατρὸς τοῦ πατρὸς σου ἤ θυγατρὸς τῆς μητρὸς σου, γεννημένης ἐν τῇ οἰκίᾳ ἤ γεννημένης ἔξω, τούτων τὴν ἀσχημοσύνην δὲν θέλεις ἀποκαλύψει.
10Ἀσχημοσύνην θυγατρὸς τοῦ υἱοῦ σου ἤ θυγατρὸς τῆς θυγατρὸς σου, τούτων τὴν ἀσχημοσύνην δὲν θέλεις ἀποκαλύψει διότι ἰδική σου εἶναι ἡ ἀσχημοσύνη αὐτῶν.
11Ἀσχημοσύνην θυγατρὸς τῆς γυναικὸς τοῦ πατρὸς σου, γεννημένης ἀπὸ τοῦ πατρὸς σου, ἥτις εἶναι ἀδελφή σου, δὲν θέλεις ἀποκαλύψει τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
12Ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς τοῦ πατρὸς σου δὲν θέλεις ἀποκαλύψει εἶναι στενή συγγενής τοῦ πατρὸς σου.
13Ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς τῆς μητρὸς σου δὲν θέλεις ἀποκαλύψει· διότι εἶναι στενή συγγενής τῆς μητρὸς σου.
14Ἀσχημοσύνην ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς σου δὲν θέλεις ἀποκαλύψει· εἰς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δὲν θέλεις πλησιάσει· εἶναι θεία σου.
15Ἀσχημοσύνην νύμφης σου δὲν θέλεις ἀποκαλύψει· εἶναι γυνή τοῦ υἱοῦ σου· δὲν θέλεις ἀποκαλύψει τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
16Ἀσχημοσύνην ἀδελφοῦ σου δὲν θέλεις ἀποκαλύψει· εἶναι ἡ ἀσχημοσύνη τοῦ ἀδελφοῦ σου.
17Ἀσχημοσύνην γυναικὸς καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς δὲν θέλεις ἀποκαλύψει οὐδὲ θέλεις λάβει τὴν θυγατέρα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἤ τὴν θυγατέρα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς, διὰ νὰ ἀποκαλύψῃς τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς· εἶναι στεναὶ συγγενεῖς αὐτῆς· εἶναι ἀσέβημα.
18Καὶ γυναῖκα πρὸς τῇ ἀδελφῇ αὐτῆς ἀντίζηλον δὲν θέλεις λάβει, διὰ νὰ ἀποκαλύψῃς τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς πρὸς τῇ ἄλλῃ, ἐν ὅσῳ ζῇ.
19Καὶ εἰς γυναῖκα, ἐν καιρῷ ἀποχωρισμοῦ διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῆς δὲν θέλεις πλησιάσει διὰ νὰ ἀποκαλύψῃς τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
20Καὶ μετὰ τῆς γυναικὸς τοῦ πλησίον σου δὲν θέλεις συνουσιασθῆ, διὰ νὰ μιανθῇς μετ᾿ αὐτῆς.
21Καὶ δὲν θέλεις ἀφήσει τινὰ ἐκ τοῦ σπέρματός σου νὰ περάσῃ διὰ τοῦ πυρὸς εἰς τὸν Μολὸχ καὶ δὲν θέλεις βεβηλώσει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ σου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
22Καὶ μετὰ ἄρρενος δὲν θέλεις συνουσιασθῆ, ὡς μετὰ γυναικός· εἶναι βδέλυγμα.
23Οὐδὲ θέλεις συνουσιασθῆ μετ᾿ οὐδενὸς κτήνους, διὰ νὰ μιανθῇς μετ᾿ αὐτοῦ· οὐδὲ γυνή θέλει σταθῆ ἔμπροσθεν κτήνους, διὰ νὰ βατευθῇ· εἶναι μυσαρόν.
24Μή μιαίνεσθε εἰς οὐδὲν ἐκ τούτων· διότι εἰς πάντα ταῦτα ἐμιάνθησαν τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ἐγὼ ἐκδιώκω ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας·
25καὶ ἐμιάνθη ἡ γῆ· διὰ τοῦτο ἀνταποδίδω τὴν ἀνομίαν αὐτῆς ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ ἡ γῆ θέλει ἐξεμέσει τοὺς κατοίκους αὑτῆς.
26Σεῖς λοιπὸν θέλετε φυλάξει τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς κρίσεις μου καὶ δὲν θέλετε πράττει οὐδὲν ἐκ πάντων τῶν βδελυγμάτων τούτων, ὁ αὐτόχθων ἤ ὁ ξένος ὁ παροικῶν μεταξὺ σας·
27διότι πάντα τὰ βδελύγματα ταῦτα ἔπραξαν οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς, οἱ πρὸ ὑμῶν, καὶ ἐμιάνθη ἡ γῆ·
28διὰ νὰ μή σᾶς ἐξεμέσῃ ἡ γῆ, ὅταν μιάνητε αὐτήν, καθὼς ἐξήμεσε τὰ ἔθνη τὰ πρὸ ὑμῶν.
29Διότι πᾶς ὅστις πράξῃ τι ἐκ τῶν βδελυγμάτων τούτων, αἱ ψυχαὶ αἵτινες ἤθελον πράξει αὐτὰ θέλουσιν ἐξολοθρευθῆ ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὑτῶν.
30Ὅθεν θέλετε φυλάττει τὰ προστάγματά μου, ὥστε νὰ μή πράξητε μηδὲν ἐκ τῶν βδελυρῶν τούτων νομίμων, τὰ ὁποῖα ἐπράχθησαν πρὸ ὑμῶν, καὶ νὰ μή μιανθῆτε εἰς αὐτά. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.Σχετικά με το Copyright: