Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 19

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Λάλησον πρὸς πᾶσαν τὴν συναγωγήν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ἃγιοι θέλετε εἶσθαι· διότι ἅγιος εἶμαι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς σας.
3Θέλετε φοβεῖσθαι ἕκαστος τὴν μητέρα αὑτοῦ καὶ τὸν πατέρα αὑτοῦ· καὶ τὰ σάββατά μου θέλετε φυλάττει. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
4Μή στραφῆτε εἰς εἴδωλα μηδὲ κάμητε εἰς ἑαυτοὺς θεοὺς χωνευτούς. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
5Καὶ ὅταν προσφέρητε θυσίαν εἰρηνικῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν Κύριον, αὐτοπροαιρέτως θέλετε προσφέρει αὐτήν.
6Θέλει τρώγεσθαι τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἥν προσφέρετε αὐτήν, καὶ τὴν ἐπαύριον· ἐὰν δὲ μείνῃ τι ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μὲ πῦρ θέλει κατακαυθῆ.
7Ἐὰν δὲ ποτε φαγωθῇ τὴν ἡμέραν τὴν τρίτην, εἶναι βδελυκτόν· δὲν θέλει εἶσθαι εὐπρόσδεκτος.
8Διὰ τοῦτο ὅστις φάγῃ αὐτήν, θέλει βαστάσει τὴν ἀνομίαν αὑτοῦ, διότι ἐβεβήλωσε τὰ ἅγια τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ ψυχή αὕτη θέλει ἐξολοθρευθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
9Καὶ ὅταν θερίζητε τὸν θερισμὸν τῆς γῆς σας, δὲν θέλεις θερίσει ὁλοκλήρως τὰς ἄκρας τοῦ ἀγροῦ σου καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου δὲν θέλεις συλλέξει.
10Καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου δὲν θέλεις ἐπανατρυγήσει οὔτε τὰς ῥώγας τοῦ ἀμπελῶνός σου θέλεις συλλέξει· εἰς τὸν πτωχὸν καὶ εἰς τὸν ξένον θέλεις ἀφήσει αὐτάς. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
11Δὲν θέλετε κλέπτει οὐδὲ θέλετε ψεύδεσθαι οὐδὲ θέλετε ἀπατήσει ἕκαστος τὸν πλησίον αὑτοῦ.
12Καὶ δὲν θέλετε ὁμνύει εἰς τὸ ὄνομά μου ψευδῶς καὶ δὲν θέλεις βεβηλόνει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ σου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
13Δὲν θέλεις ἀδικήσει τὸν πλησίον σου οὐδὲ θέλεις ἁρπάσει· δὲν θέλει διανυκτερεύσει ὁ μισθὸς τοῦ μισθωτοῦ μετὰ σοῦ ἕως πρωΐ.
14Δὲν θέλεις κακολογήσει τὸν κωφόν, καὶ ἔμπροσθεν τοῦ τυφλοῦ δὲν θέλεις βάλει πρόσκομμα, ἀλλὰ θέλεις φοβηθῆ τὸν Θεὸν σου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
15Δὲν θέλετε κάμει ἀδικίαν εἰς κρίσιν· δὲν θέλεις ἀποβλέψει εἰς πρόσωπον πτωχοῦ οὐδὲ θέλεις σεβασθῆ πρόσωπον δυνάστου· ἐν δικαιοσύνῃ θέλεις κρίνει τὸν πλησίον σου.
16Δὲν θέλεις περιφέρεσθαι συκοφαντῶν μεταξὺ τοῦ λαοῦ σου· οὐδὲ θέλεις σηκωθῆ κατὰ τοῦ αἵματος τοῦ πλησίον σου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
17Δὲν θέλεις μισήσει τὸν ἀδελφὸν σου ἐν τῇ καρδίᾳ σου· θέλεις ἐλέγξει παρρησίᾳ τὸν πλησίον σου καὶ δὲν θέλεις ὑποφέρει ἁμαρτίαν ἐπ᾿ αὐτόν.
18Δὲν θέλεις ἐκδικεῖσθαι οὐδὲ θέλεις μνησικακεῖ κατὰ τῶν υἰῶν τοῦ λαοῦ σου· ἀλλὰ θέλεις ἀγαπᾷ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
19Τὰ νόμιμά μου θέλετε φυλάττει· δὲν θέλεις κάμει τὰ κτήνη σου νὰ βατεύωνται μὲ ἑτεροειδῆ· εἰς τὸν ἀγρὸν σου δὲν θέλεις σπείρει ἑτεροειδῆ σπέρματα· οὐδὲ θέλεις βάλει ἐπάνω σου ἔνδυμα σύμμικτον ἐξ ἑτεροειδοῦς κλωστῆς.
20Καὶ ἐὰν τις συνουσιασθῆ μετὰ γυναικός, ἥτις εἶναι δούλη ἠρραβωνισμένη μετὰ ἀνδρὸς καὶ δὲν εἶναι ἐξηγορασμένη, οὐδὲ ἐδόθη εἰς αὐτήν ἡ ἐλευθερία, θέλουσι μαστιγωθῆ· δὲν θέλουσι φονευθῆ, διότι αὐτή δὲν ἦτο ἐλευθέρα.
21Καὶ αὐτὸς θέλει φέρει τὴν περὶ ἀνομίας προσφορὰν αὑτοῦ πρὸς τὸν Κύριον εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, κριὸν διὰ προσφορὰν περὶ ἀνομίας.
22Καὶ θέλει κάμει ὁ ἱερεὺς ἐξιλέωσιν περὶ αὐτοῦ διὰ τοῦ κριοῦ τῆς περὶ ἀνομίας προσφορᾶς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ τὴν ὁποίαν ἡμάρτησε· καὶ θέλει συγχωρηθῆ εἰς αὐτὸν ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ τὴν ὁποίαν ἡμάρτησε.
23Καὶ ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν καὶ φυτεύσητε πᾶν δένδρον τρόφιμον, τότε θέλετε περικαθαρίζει τὸν καρπὸν αὐτοῦ ὡς ἀκάθαρτον· τρία ἔτη θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς ἀκάθαρτος· δὲν θέλει τρώγεσθαι.
24Καὶ εἰς τὸ τέταρτον ἔτος θέλει εἶσθαι ὅλος ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἅγιος εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου.
25Εἰς δὲ τὸ πέμπτον ἔτος θέλετε τρώγει τὸν καρπὸν αὐτοῦ, διὰ νὰ πληθυνθῇ εἰς ἐσᾶς τὸ εἰσόδημα αὐτοῦ. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
26Δὲν θέλετε τρώγει οὐδὲν μετὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ· οὐδὲ θέλετε μεταχειρίζεσθαι μαντείας οὐδὲ θέλετε προμαντεύει καιρούς.
27Δὲν θέλετε κουρεύσει κυκλοειδῶς τὴν κόμην τῆς κεφαλῆς σας οὐδὲ θέλετε φθείρει τὰ ἄκρα τῶν πωγώνων σας.
28Δὲν θέλετε κάμει ἐντομίδας εἰς τὸ σῶμά σας διὰ νεκρόν, οὐδὲ γράμματα στικτὰ θέλετε ἐγχαράξει ἐπάνω σας. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
29Δὲν θέλεις βεβηλώσει τὴν θυγατέρα σου, καθιστῶν αὐτήν πόρνην· μήπως ὁ τόπος πέσῃ εἰς πορνείαν καὶ γεμίσῃ ὁ τόπος ἀπὸ ἀσεβείας.
30Τὰ σάββατά μου θέλετε φυλάττει, καὶ τὸ ἁγιαστήριόν μου θέλετε σέβεσθαι. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
31Δὲν θέλετε ἀκολουθεῖ τοὺς ἔχοντας πνεῦμα μαντείας οὐδὲ θέλετε προσκολληθῆ εἰς ἐπαοιδούς, ὥστε νὰ μιαίνησθε δι᾿ αὐτῶν. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
32Ἐνώπιον τῆς πολιᾶς θέλεις προσηκόνεσθαι καὶ θέλεις τιμήσει τὸ πρόσωπον τοῦ γέροντος καὶ θέλεις φοβηθῆ τὸν Θεὸν σου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
33Καὶ ἐὰν τις ξένος παροικῇ μετὰ σοῦ ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, δὲν θέλετε θλίψει αὐτόν·
34ὁ ξένος, ὁ παροικῶν μὲ σᾶς, θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς ὡς ὁ αὐτόχθων, καὶ θέλεις ἀγαπᾷ αὐτὸν ὡς σεαυτόν· διότι ξένοι ἐστάθητε ἐν γῇ Αἰγύπτου. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
35Δὲν θέλετε πράξει ἀδικίαν εἰς κρίσιν, εἰς μέτρα, εἰς σταθμὰ καὶ εἰς ζύγια·
36ζύγια δίκαια σταθμὰ δίκαια, ἐφὰ δίκαιον, καὶ ἵν δίκαιον, θέλετε ἔχει. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας, ὅστις σᾶς ἐξήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
37Θέλετε φυλάττει λοιπὸν πάντα τὰ διατάγματά μου καὶ πάσας τὰς κρίσεις μου καὶ θέλετε κάμνει αὐτά. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.Σχετικά με το Copyright: