Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐὰν δὲ προσφέρῃ τις δῶρον προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων πρὸς τὸν Κύριον, σεμίδαλις θέλει εἶσθαι τὸ δῶρον αὐτοῦ· καὶ θέλει ἐπιχύσει ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον καὶ ἐπιθέσει ἐπ᾿ αὐτὸ λιβάνιον.
2Καὶ θέλει φέρει αὐτὸ πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρών, τοὺς ἱερεῖς· καὶ ὁ ἱερεὺς θέλει δράξει ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου αὐτοῦ ὅσον χωρεῖ ἡ χεὶρ αὑτοῦ καὶ ἅπαν τὸ λιβάνιον αὐτοῦ· καὶ θέλει καύσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
3Τὸ δέ ὑπόλοιπον τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς θέλει εἶσθαι τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ· εἶναι ἁγιώτατον ἐκ τῶν θυσιῶν τῶν γινομένων διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον.
4Καὶ ὅταν προσφέρῃς δῶρον προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων ἐψημένην ἐν κλιβάνῳ, θέλει εἶσθαι ἄρτοι ἄζυμοι ἀπὸ σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα μὲ ἔλαιον.
5Ἐὰν δὲ τὸ δῶρόν σου ἦναι προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων ἐψημένη εἰς κάψαν, ἄζυμον θέλει εἶσθαι ἐκ σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου.
6Θέλεις διαμερίσει αὐτήν εἰς τμήματα καὶ θέλεις ἐπιχύσει ἐπ᾿ αὐτῆς ἔλαιον· εἶναι προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων.
7Καὶ ἐὰν τὸ δῶρόν σου ἦναι προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων ἐψημένη ἐν τηγανίῳ, θέλει γείνει ἀπὸ σεμιδάλεως μετὰ ἐλαίου.
8Καὶ θέλεις φέρει πρὸς τὸν Κύριον τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφοράν, τὴν ὁποίαν ἔκαμες ἐκ τούτων· καὶ ὅταν φερθῇ πρὸς τὸν ἱερέα, αὐτὸς θέλει πλησιάσει αὐτήν εἰς τὸ θυσιαστήριον.
9Καὶ θέλει χωρίσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς καὶ καύσει αὐτὸ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
10Τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς θέλει εἶσθαι τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ· εἶναι ἁγιώτατον ἐκ τῶν διὰ πυρὸς γινομένων θυσιῶν εἰς τὸν Κύριον.
11Οὐδεμία προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων, τὴν ὁποίαν προσφέρετε πρὸς τὸν Κύριον, θέλει εἶσθαι ἔνζυμος· διότι οὐδὲν προζύμιον οὐδὲ μέλι θέλετε καύσει εἰς οὐδεμίαν θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον.
12Περὶ δὲ τοῦ δώρου τῶν ἀπαρχῶν, θέλετε προσφέρει αὐτὰς πρὸς τὸν Κύριον· δὲν θέλουσιν ὅμως καυθῆ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰς ὀσμήν εὐωδίας.
13Καὶ πᾶν δῶρον τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς σου θέλεις ἁλατίζει μὲ ἅλας· καὶ δὲν θέλεις ἀφήσει νὰ λείψῃ ἀπὸ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς σου τὸ ἅλας τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ σου· ἐπὶ παντὸς δώρου σου θέλεις προσφέρει ἅλας.
14Καὶ ἐὰν προσφέρῃς προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων ἀπὸ τῶν πρωτογεννημάτων σου πρὸς τὸν Κύριον, θέλεις προσφέρει διὰ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν τῶν πρωτογεννημάτων σου ἀστάχυα χλωρὰ ἐψημένα ἐν πυρί, σῖτον πεφρυγανισμένον ἐξ ἀσταχύων μεστῶν.
15Καὶ θέλεις χύσει ἐπ᾿ αὐτήν ἔλαιον καὶ θέλεις θέσει ἐπ᾿ αὐτήν λιβάνιον· εἶναι προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων.
16Καὶ ὁ ἱερεὺς θέλει καύσει τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐκ τοῦ πεφρυγανισμένον σίτου αὐτῆς καὶ ἐκ τοῦ ἐλαίου αὐτῆς, μεθ᾿ ὅλου λιβανίου αὐτῆς· εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον.Σχετικά με το Copyright: