Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 20

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ θέλεις εἰπεῖ, Ὅστις ἐκ τῶν υἰῶν Ἰσραήλ ἤ ἐκ τῶν ξένων τῶν παροικούντων ἐν τῷ Ἰσραήλ δώσῃ ἀπὸ τοῦ σπέρματος αὑτοῦ εἰς τὸν Μολόχ, θέλει ἐξάπαντος θανατωθῆ· ὁ λαὸς τοῦ τόπου θέλει λιθοβολήσει αὐτὸν μὲ λίθους.
3Καὶ ἐγὼ θέλω ἐπιστήσει τὸ πρόσωπόν μου κατὰ τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· διότι ἀπὸ τοῦ σπέρματος αὑτοῦ ἔδωκεν εἰς τὸν Μολόχ, διὰ νὰ μιάνῃ τὸ ἁγιαστήριόν μου καὶ νὰ βεβηλώσῃ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον.
4Ἐὰν δὲ ὁ λαὸς τοῦ τόπου παραβλέψῃ μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον, ὅταν δίδῃ ἀπὸ τοῦ σπέρματος αὑτοῦ εἰς τὸν Μολόχ, καὶ δὲν φονεύσῃ αὐτόν,
5τότε θέλω ἐπιστήσει ἐγὼ τὸ πρόσωπόν μου κατὰ τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου καὶ κατὰ τῆς συγγενείας αὐτοῦ· καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὐτοῦ αὐτόν, καὶ πάντας τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτὸν εἰς τὴν πορνείαν, διὰ νὰ πορνεύωσι κατόπιν τοῦ Μολόχ.
6Καὶ ψυχή, ἥτις ἀκολουθήσῃ τοὺς ἔχοντας πνεῦμα μαντείας καὶ τοὺς ἐπαοιδούς, διὰ νὰ πορνεύῃ κατόπιν αὐτῶν, θέλω ἐπιστήσει τὸ πρόσωπόν μου κατὰ τῆς ψυχῆς ἐκείνης, καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει αὐτήν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
7Ἁγιάσθητε λοιπὸν καὶ γίνεσθε ἅγιοι διότι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας·
8Καὶ θέλετε φυλάττει τὰ διατάγματά μου καὶ θέλετε ἐκτελεῖ αὐτά. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς.
9Πᾶς ἄνθρωπος, ὅστις κακολογήσῃ τὸν πατέρα αὑτοῦ ἤ τὴν μητέρα αὑτοῦ, ἐξάπαντος θέλει θανατωθῆ· τὸν πατέρα αὑτοῦ ἤ τὴν μητέρα αὑτοῦ, ἐκακολόγησε· τὸ αἷμα αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἐπ᾿ αὐτόν.
10Καὶ ἄνθρωπος, ὅστις μοιχεύσῃ τὴν γυναῖκά τινος, ὅστις μοιχεύσῃ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὑτοῦ, ἐξάπαντος θέλει θανατωθῆ, ὁ μοιχεύων καὶ ἡ μοιχευομένη.
11Καὶ ἄνθρωπος, ὅστις κοιμηθῇ μετὰ τῆς γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, τὴν ἀσχημοσύνην τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ἀπεκάλυψεν· ἐξάπαντος θέλουσι θανατωθῆ ἀμφότεροι· τὸ αἷμα αὑτῶν θέλει εἶσθαι ἐπ᾿ αὐτούς.
12Καὶ ἐὰν τις κοιμηθῇ μετὰ τῆς νύμφης αὑτοῦ, ἐξάπαντος θέλουσι θανατωθῆ ἀμφότεροι· σύγχυσιν ἔπραξαν· τὸ αἷμα αὐτῶν θέλει εἶσθαι ἐπ᾿ αὐτούς.
13Ἐὰν δὲ τις κοιμηθῇ μετὰ ἄρρενος, καθὼς κοιμᾶται μετὰ γυναικός, βδέλυγμα ἔπραξαν ἀμφότεροι· ἐξάπαντος θέλουσι θανατωθῆ· τὸ αἷμα αὐτῶν θέλει εἶσθαι ἐπ᾿ αὐτούς.
14Καὶ ἐὰν τις λάβῃ γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, εἶναι ἀνομία· ἐν πυρὶ θέλουσι καυθῆ, αὐτὸς καὶ αὐταί, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι ἀνομία μεταξὺ σας.
15Καὶ ἐὰν τις συνουσιασθῇ μετὰ κτήνους, ἐξάπαντος θέλει θανατωθῆ· καὶ τὸ κτῆνος θέλετε φονεύσει.
16Καὶ ἡ γυνή, ἥτις πλησιάσῃ εἰς οἱονδήποτε κτῆνος διὰ νὰ βατευθῇ, θέλεις φονεύσει τὴν γυναῖκα καὶ τὸ κτῆνος· ἐξάπαντος θέλουσι θανατωθῆ· τὸ αἷμα αὐτῶν θέλει εἶσθαι ἐπ᾿ αὐτούς.
17Καὶ ἐὰν τις λάβῃ τὴν ἀδελφήν αὑτοῦ, τὴν θυγατέρα τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ἤ τὴν θυγατέρα τῆς μητρὸς αὑτοῦ, καὶ ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς καὶ αὐτή ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην ἐκείνου, εἶναι αἰσχρόν· καὶ θέλουσιν ἐξολοθρευθῆ ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ αὑτῶν· τὴν ἀσχημοσύνην τῆς ἀδελφῆς αὑτοῦ ἀπεκάλυψε· τὴν ἀνομίαν αὑτοῦ θέλει βαστάσει.
18Καὶ ἄνθρωπος, ὅστις κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς ἐχούσης τὰ γυναικεῖα αὑτῆς καὶ ἀποκαλύψῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, οὗτος τὴν πηγήν αὐτῆς ἐξεσκέπασε καὶ αὕτη τὴν πηγήν τοῦ αἵματος αὑτῆς ἀπεκάλυψεν· ὅθεν ἀμφότεροι θέλουσιν ἐξολοθρευθῆ ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὑτῶν.
19Καὶ τὴν ἀσχημοσύνην τῆς ἀδελφῆς τῆς μητρὸς σου ἤ τῆς ἀδελφῆς τοῦ πατρὸς σου δὲν θέλεις ἀποκαλύψει· διότι τὴν στενήν συγγενῆ αὑτοῦ ἀποκαλύπτει· τὴν ἀνομίαν αὑτῶν θέλουσι βαστάσει.
20Ἐὰν δὲ τις κοιμηθῇ μετὰ τῆς θείας αὑτοῦ, τὴν ἀσχημοσύνην τοῦ θείου αὑτοῦ ἀπεκάλυψε· τὴν ἁμαρτίαν αὑτῶν θέλουσι βαστάσει· ἄτεκνοι θέλουσιν ἀποθάνει.
21Καὶ ἐὰν τις λάβῃ τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ, εἶναι ἀκαθαρσία· τὴν ἀσχημοσύνην τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ ἀπεκάλυψεν· ἄτεκνοι θέλουσι μείνει.
22Θέλετε λοιπὸν φυλάττει πάντα τὰ διατάγματά μου καὶ πάσας τὰς κρίσεις μου, καὶ θέλετε κάμνει αὐτά· διὰ νὰ μή σᾶς ἐξεμέσῃ ἡ γῆ, ὅπου ἐγὼ σᾶς φέρω διὰ νὰ κατοικήσητε ἐν αὐτῇ.
23Καὶ δὲν θέλετε περιπατεῖ κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα ἐγὼ ἐκδιώκω ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας· διότι πάντα ταῦτα ἔπραξαν, ὅθεν ἐβδελύχθην αὐτούς.
24Καὶ εἶπα πρὸς ἐσᾶς, Σεῖς θέλετε κληρονομήσει τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἐγὼ θέλω δώσει αὐτήν εἰς ἐσᾶς πρὸς ἰδιοκτησίαν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας, ὅστις σᾶς ἀπεχώρισα ἀπὸ τῶν λαῶν.
25Διὰ τοῦτο θέλετε ἀποχωρίσει τὰ κτήνη τὰ καθαρὰ ἀπὸ τῶν ἀκαθάρτων καὶ τὰ πτηνὰ τὰ ἀκάθαρτα ἀπὸ τῶν καθαρῶν· καὶ δὲν θέλετε μιάνει τὰς ψυχὰς σας μὲ τὰ κτήνη ἤ μὲ τὰ πτηνὰ ἤ μὲ πᾶν ὅ, τι ἕρπει ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁποῖα ἐγὼ ἀπεχώρισα εἰς σᾶς ὡς ἀκάθαρτα.
26Καὶ θέλετε εἶσθαι ἅγιοι εἰς ἐμέ· διότι ἅγιος εἶμαι ἐγὼ ὁ Κύριος καὶ σᾶς ἀπεχώρισα ἀπὸ τῶν λαῶν, διὰ νὰ ἦσθε ἐμοῦ.
27Καὶ ἀνήρ ἡ γυνή, ἥτις ἔχει πνεῦμα μαντείας, ἤ εἶναι ἐπαοιδός, ἐξάπαντος θέλει θανατωθῆ· μὲ λίθους θέλουσι λιθοβολήσει αὐτούς· τὸ αἷμα αὐτῶν θέλει εἶσθαι ἐπ᾿ αὐτούς.Σχετικά με το Copyright: