Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 22

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Εἰπὲ πρὸς τὸν Ἀαρὼν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ νὰ ἀπέχωσιν ἀπὸ τῶν ἁγίων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ νὰ μή βεβηλόνωσι τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου, εἰς ὅσα ἁγιάζουσιν εἰς ἐμέ. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
3Εἰπὲ πρὸς αὐτούς, πᾶς ἄνθρωπος ἐκ παντὸς τοῦ σπέρματός σας εἰς τὰς γενεὰς σας, ὅστις πλησιάσῃ εἰς τὰ ἅγια, τὰ ὁποῖα οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ ἁγιάζουσιν εἰς τὸν Κύριον, ἔχων τὴν ἀκαθαρσίαν αὑτοῦ ἐφ᾿ ἑαυτόν, ἡ ψυχή ἐκείνη θέλει ἐξολοθρευθῆ ἀπ᾿ ἔμπροσθέν μου. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
4Ὅστις ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ Ἀαρὼν εἶναι λεπρὸς ἤ ἔχει ῥεῦσιν, ἀπὸ τῶν ἁγίων δὲν θέλει τρώγει, ἑωσοῦ καθαρισθῇ. Καὶ ὅστις ἐγγίσῃ πᾶν ἀκάθαρτον ἀπὸ νεκρὸν ἤ ἄνθρωπον ἐκ τοῦ ὁποίου ἔγεινε ῥεῦσις σπέρματος,
5ἤ ὅστις ἐγγίσῃ οἱονδήποτε ἑρπετόν, ἐκ τοῦ ὁποίου δύναται νὰ μιανθῇ, ἤ ἄνθρωπον, ἐκ τοῦ ὁποίου δύναται νὰ μιανθῇ, ὁποιαδήποτε εἶναι ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ·
6ἡ ψυχή, ἥτις ἐγγίσῃ αὐτά, θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἕως ἑσπέρας· καὶ δὲν θέλει φάγει ἀπὸ τῶν ἁγίων· ἐὰν μή λούσῃ τὸ σῶμα αὑτοῦ ἐν ὕδατι.
7Καὶ ἀφοῦ δύσῃ ὁ ἥλιος θέλει εἶσθαι καθαρός, καὶ ἔπειτα θέλει φάγει ἀπὸ τῶν ἁγίων· διότι εἶναι ἡ τροφή αὐτοῦ.
8Θνησιμαῖον ἤ θηριάλωτον δὲν θέλει φάγει, ὥστε νὰ μιανθῇ ἐν αὐτοῖς. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
9Ὅθεν θέλουσι φυλάττει τὰ διατάγματά μου, διὰ νὰ μή βαστάσωσιν ἁμαρτίαν ἐκ τούτου καὶ ἀποθάνωσι δι᾿ αὐτὸ, ἐὰν βεβηλώσωσιν αὐτά. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὁ ἁγιάζων αὐτούς.
10Καὶ οὐδεὶς ἀλλογενής θέλει φάγει ἀπὸ τῶν ἁγίων· συγκάτοικος τοῦ ἱερέως ἤ μισθωτὸς δὲν θέλει φάγει ἀπὸ τῶν ἁγίων.
11Ἀλλ᾿ ἐὰν ὁ ἱερεὺς ἀγοράσῃ ψυχήν διὰ τοῦ ἀργυρίου αὑτοῦ, οὗτος θέλει τρώγει ἐξ αὐτῶν, καθὼς καὶ ὁ γεννηθεὶς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· οὗτοι θέλουσι τρώγει ἀπὸ τοῦ ἄρτου αὐτοῦ.
12Καὶ ἡ θυγάτηρ τοῦ ἱερέως, ἄν ἦναι νενυμφευμένη μετὰ ἀνδρὸς ξένου, αὕτη δὲν θέλει τρώγει ἀπὸ τῶν ἁγίων τῶν προσφορῶν.
13Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ θυγάτηρ τοῦ ἱερέως χηρεύσῃ ἤ ἀποβληθῇ καὶ δὲν ἔχῃ τέκνον καὶ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν πατρικὸν αὐτῆς οἶκον, καθὼς εὑρίσκετο ἐν τῇ νεότητι αὑτῆς, θέλει τρώγει ἀπὸ τοῦ ἄρτου τοῦ πατρὸς αὑτῆς· οὐδεὶς ὅμως ξένος θέλει φάγει ἀπ᾿ αὐτοῦ.
14Ἐὰν δὲ ἄνθρωπός τις φάγῃ ἀπὸ τῶν ἁγίων ἐξ ἀγνοίας, τότε θέλει προσθέσει τὸ πέμπτον τούτου εἰς αὐτὸ, καὶ θέλει ἀποδώσει εἰς τὸν ἱερέα τὸ ἅγιον.
15Καὶ δὲν θέλουσι βεβηλώσει τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τὰ ὁποῖα προσφέρουσιν εἰς τὸν Κύριον,
16καὶ δὲν θέλουσιν ἀναλάβει ἐφ᾿ ἑαυτοὺς ἀνομίαν παραβάσεως, τρώγοντες τὰ ἅγια αὑτῶν· διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὁ ἁγιάζων αὐτούς.
17Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
18Λάλησον πρὸς τὸν Ἀαρὼν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Πᾶς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ ἤ ἐκ τῶν ξένων τῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅστις προσφέρῃ τὸ δῶρον αὑτοῦ, κατὰ πάσας τὰς εὐχὰς αὑτῶν ἤ κατὰ πάσας τὰς αὐτοπροαιρέτους προσφορὰς αὑτῶν, τὰς ὁποίας προσφέρουσιν εἰς τὸν Κύριον διὰ ὁλοκαύτωμα,
19θέλετε προσφέρει, διὰ νὰ ἦσθε δεκτοί, ἀρσενικὸν ἄμωμον ἐκ τῶν βοῶν, ἐκ τῶν προβάτων ἤ ἐκ τῶν αἰγῶν.
20πᾶν ὅ, τι ἔχει μῶμον, δὲν θέλετε προσφέρει διότι δὲν θέλει εἶσθαι δεκτὸν διὰ σᾶς.
21Καὶ ὅστις προσφέρει θυσίαν εἰρηνικῆς προσφορᾶς εἰς τὸν Κύριον διὰ νὰ ἐκπληρώσῃ εὐχήν, ἤ προσφορὰν αὐτοπροαίρετον, ἐκ τῶν βοῶν ἤ ἐκ τῶν προβάτων, θέλει εἶσθαι ἄμωμον διὰ νὰ ἦναι δεκτόν· οὐδεὶς μῶμος θέλει εἶσθαι εἰς αὐτὸ.
22Τυφλόν, ἤ συντετριμμένον, ἤ κολοβόν, ἤ ἔχον ἐξόγκωμα, ἤ ψώραν ξηράν, ἤ λειχῆνας, ταῦτα δὲν θέλετε προσφέρει εἰς τὸν Κύριον, οὐδὲ θέλετε κάμει ἐξ αὐτῶν προσφορὰν διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
23Μόσχον δὲ ἤ πρόβατον, τὸ ὁποῖον ἔχει τι περιττὸν ἤ κολοβόν, δύνασαι νὰ προσφέρῃς αὐτὸ διὰ προσφορὰν αὐτοπροαίρετον· δι᾿ εὐχήν ὅμως δὲν θέλει εἶσθαι δεκτόν.
24Θλαδίαν, ἤ ἐκτεθλιμμένον, ἤ ἐκτομίαν, ἤ εὐνουχισμένον, δὲν θέλετε προσφέρει εἰς τὸν Κύριον· οὐδὲ θέλετε κάμει τοῦτο ἐν τῇ γῇ ὑμῶν.
25Οὐδὲ ἐκ χειρὸς ἀλλογενοῦς θέλετε προσφέρει τὸν ἄρτον τοῦ Θεοῦ σας ἐκ πάντων τούτων· διότι ἡ διαφθορὰ αὐτῶν εἶναι ἐν αὐτοῖς· μῶμος εἶναι ἐν αὐτοῖς· δὲν θέλουσιν εἶσθαι δεκτὰ διὰ σᾶς.
26Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
27Ὅταν μόσχος ἤ ἀρνίον ἤ ἐρίφιον γεννηθῇ, τότε θέλει εἶσθαι ἑπτὰ ἡμέρας ὑποκάτω τῆς μητρὸς αὑτοῦ· ἀπὸ δὲ τῆς ὀγδόης ἡμέρας καὶ ἐπέκεινα θέλει εἶσθαι δεκτὸν εἰς θυσίαν διὰ πυρὸς γινομένην εἰς τὸν Κύριον.
28Καὶ δάμαλιν ἤ πρόβατον δὲν θέλετε σφάξει αὐτὸ καὶ τὸ παιδίον αὐτοῦ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ.
29Καὶ ὅταν προσφέρητε θυσίαν εὐχαριστίας εἰς τὸν Κύριον, θέλετε προσφέρει αὐτήν αὐτοπροαιρέτως.
30τὴν αὐτήν ἡμέραν θέλει φαγωθῆ· δὲν θέλετε ἀφήσει οὐδὲν ἐξ αὐτῆς ἕως τὸ πρωΐ. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
31Θέλετε λοιπὸν φυλάττει τὰς ἐντολὰς μου καὶ θέλετε ἐκτελεῖ αὐτάς. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
32Καὶ δὲν θέλετε βεβηλόνει τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον· ἀλλὰ θέλω ἁγιάζεσθαι μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς·
33ὅστις ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ ἦμαι Θεὸς ὑμῶν. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.Σχετικά με το Copyright: