Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 23

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Αἱ ἑορταὶ τοῦ Κυρίου, τὰς ὁποίας θέλετε διακηρύξει συγκαλέσεις ἁγίας, αὗται εἶναι αἱ ἑορταὶ μου.
3Ἕξ ἡμέρας θέλεις κάμνει ἐργασίαν, τὴν δὲ ἑβδόμην ἡμέραν εἶναι σάββατον ἀναπαύσεως, συγκάλεσις ἁγία· οὐδεμίαν ἐργασίαν θέλετε κάμει· εἶναι σάββατον τοῦ Κυρίου εἰς πάσας τὰς κατοικίας σας.
4Αὗται εἶναι αἱ ἑορταὶ τοῦ Κυρίου, συγκαλέσεις ἅγιαι, τὰς ὁποίας θέλετε διακηρύξει ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
5Τὸν πρῶτον μῆνα, τὴν δεκάτην τετάρτην τοῦ μηνός, εἰς τὸ δειλινόν, εἶναι πάσχα τοῦ Κυρίου.
6Καὶ τὴν δεκάτην πέμπτην ἡμέραν τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἑορτή τῶν ἀζύμων εἰς τὸν Κύριον· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα θέλετε τρώγει.
7Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς συγκάλεσις ἁγία· οὐδὲν ἔργον δουλευτικὸν θέλετε κάμει.
8Καὶ θέλετε προσφέρει προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον ἑπτὰ ἡμέρας· ἐν τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ εἶναι συγκάλεσις ἁγία· οὐδὲν ἔργον δουλευτικὸν θέλετε κάμει.
9Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
10Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἐγὼ δίδω εἰς ἐσᾶς, καὶ θερίσητε τὸν θερισμὸν αὐτῆς, τότε θέλετε φέρει ἕν δράγμα ἐκ τῶν ἀπαρχῶν τοῦ θερισμοῦ σας πρὸς τὸν ἱερέα·
11καὶ θέλει κινήσει τὸ δράγμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ γείνῃ δεκτὸν διὰ σᾶς· τὴν ἐπαύριον τοῦ σαββάτου θέλει κινήσει αὐτὸ ὁ ἱερεύς.
12Καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, καθ᾿ ἥν κινήσητε τὸ δράγμα, θέλετε προσφέρει ἀρνίον ἄμωμον ἐνιαύσιον διὰ ὁλοκαύτωμα πρὸς τὸν Κύριον·
13καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν αὐτοῦ, δύο δέκατα σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου, εἰς προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον, εἰς ὀσμήν εὐωδίας· καὶ τὴν σπονδήν αὐτοῦ, τὸ τέταρτον τοῦ ἵν οἴνου.
14Καὶ ἄρτον ἤ σῖτον ἐψημένον ἤ ἀστάχυα δὲν θέλετε φάγει, μέχρι τῆς αὐτῆς ταύτης ἡμέρας καθ᾿ ἥν προσφέρητε τὸ δῶρον τοῦ Θεοῦ σας· θέλει εἶσθαι νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς σας κατὰ πάσας τὰς κατοικίας σας.
15Καὶ θέλετε ἀριθμήσει εἰς ἑαυτοὺς ἀπὸ τῆς ἐπαύριον τοῦ σαββάτου, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας προσφέρητε τὸ δράγμα τῆς κινητῆς προσφορᾶς, ἑπτὰ ὁλοκλήρους ἑβδομάδας·
16μέχρι τῆς ἐπαύριον τοῦ ἑβδόμου σαββάτου θέλετε ἀριθμήσει πεντήκοντα ἡμέρας καὶ θέλετε προσφέρει νέαν προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων πρὸς τὸν Κύριον.
17Ἀπὸ τῶν κατοικιῶν σας θέλετε φέρει εἰς προσφορὰν κινητήν δύο ἄρτους· δύο δέκατα σεμιδάλεως θέλουσιν εἶσθαι· ἔνζυμα θέλουσιν ἐψηθῆ· πρωτογεννήματα εἶναι εἰς τὸν Κύριον.
18Καὶ θέλετε προσφέρει μετὰ τοῦ ἄρτου ἑπτὰ ἀρνία ἄμωμα ἐνιαύσια καὶ ἕνα μόσχον ἐκ βοῶν καὶ δύο κριούς· ὁλοκαύτωμα θέλουσιν εἶσθαι εἰς τὸν Κύριον μετὰ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς αὐτῶν καὶ μετὰ τῶν σπονδῶν αὐτῶν, προσφορὰ γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
19Καὶ θέλετε προσφέρει ἕνα τράγον ἐξ αἰγῶν εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας καὶ δύο ἀρνία , ἐνιαύσια εἰς θυσίαν εἰρηνικῆς προσφορᾶς.
20Καὶ θέλει κινήσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς μετὰ τοῦ ἄρτου τῶν πρωτογεννημάτων εἰς προσφορὰν κινητήν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, μετὰ τῶν δύο ἀρνίων· ἅγια θέλουσιν εἶσθαι εἰς τὸν Κύριον διὰ τὸν ἱερέα.
21Καὶ θέλετε διακηρύξει τὴν αὐτήν ἐκείνην ἡμέραν, συγκάλεσιν ἁγίαν διὰ σᾶς· οὐδὲν ἔργον δουλευτικὸν θέλετε κάμει θέλει εἶσθαι νόμιμον αἰώνιον κατὰ πάσας τὰς κατοικίας σας εἰς τὰς γενεὰς σας.
22Καὶ ὅταν θερίζητε τὸν θερισμὸν τῆς γῆς σας, δὲν θέλεις θερίσει ὁλοκλήρως τὰς ἄκρας τοῦ ἀγροῦ σου καὶ τὰ πίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου δὲν θέλεις συλλέξει· εἰς τὸν πτωχὸν καὶ εἰς τὸν ξένον θέλεις ἀφήσει αὐτά. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
23Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
24Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Τὸν ἕβδομον μῆνα, τὴν πρώτην τοῦ μηνός, θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς σάββατον, μνημόσυνον μετὰ ἀλαλαγμοῦ σαλπίγγων, συγκάλεσις ἁγία.
25Οὐδὲν ἔργον δουλευτικὸν θέλετε κάμει καὶ θέλετε προσφέρει προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον.
26Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
27Καὶ τὴν δεκάτην τοῦ ἑβδόμου τούτου μηνὸς θέλει εἶσθαι ἡμέρα ἐξιλασμοῦ· συγκάλεσις ἁγία θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς· καὶ θέλετε ταπεινώσει τὰς ψυχὰς σας καὶ θέλετε προσφέρει προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον.
28Καὶ οὐδεμίαν ἐργασίαν θέλετε κάμει εἰς αὐτήν ταύτην τὴν ἡμέραν· διότι εἶναι ἡμέρα ἐξιλασμοῦ, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις διὰ σᾶς ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας.
29Ἐπειδή πᾶσα ψυχή, ἥτις δὲν ταπεινωθῇ εἰς αὐτήν ταύτην τὴν ἡμέραν, θέλει ἐξολοθρευθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
30Καὶ πᾶσα ψυχή, ἥτις κάμῃ ὁποιανδήποτε ἐργασίαν εἰς αὐτήν ταύτην τὴν ἡμέραν, θέλω ἐξολοθρεύσει τὴν ψυχήν ἐκείνην ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
31Οὐδεμίαν ἐργασίαν θέλετε κάμει· θέλει εἶσθαι νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς σας, κατὰ πάσας τὰς κατοικίας σας.
32Σάββατον ἀναπαύσεως θέλει εἶσθαι διὰ σᾶς, καὶ θέλετε ταπεινώσει τὰς ψυχὰς σας τὴν ἐννάτην τοῦ μηνὸς τὸ ἑσπέρας· ἀπὸ ἑσπέρας ἕως ἑσπέρας, θέλετε ἑορτάσει τὸ σάββατόν σας.
33Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
34Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, τὴν δεκάτην πέμπτην ἡμέραν τοῦ ἑβδόμου τούτου μηνὸς θέλει εἶσθαι ἡ ἑορτή τῶν σκηνῶν ἑπτὰ ἡμέρας εἰς τὸν Κύριον.
35τὴν πρώτην ἡμέραν θέλει εἶσθαι συγκάλεσις ἁγία· οὐδὲν ἔργον δουλευτικὸν θέλετε κάμει.
36Ἑπτὰ ἡμέρας θέλετε προσφέρει προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον· τὴν ὀγδόην ἡμέραν θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς συγκάλεσις ἁγία, καὶ θέλετε προσφέρει προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον· εἶναι σύναξις ἐπίσημος· οὐδὲν ἔργον δουλευτικὸν θέλετε κάμει.
37Αὗται εἶναι αἱ ἑορταὶ τοῦ Κυρίου, τὰς ὁποίας θέλετε διακηρύξει συγκαλέσεις ἁγίας, διὰ νὰ προσφέρητε προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον, ὁλοκαύτωμα καὶ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων, θυσίαν καὶ σπονδάς, τὸ δι᾿ ἑκάστην διωρισμένον εἰς τὴν ἡμέραν αὐτοῦ·
38ἐκτὸς τῶν σαββάτων τοῦ Κυρίου καὶ ἐκτὸς τῶν δώρων σας καὶ ἐκτὸς πασῶν τῶν εὐχῶν σας καὶ ἐκτὸς πασῶν τῶν αὐτοπροαιρέτων προσφορῶν σας, τὰς ὁποίας δίδετε εἰς τὸν Κύριον.
39Καὶ τὴν δεκάτην πέμπτην ἡμέραν τοῦ ἑβδόμου μηνός, ἀφοῦ συνάξητε τὰ γεννήματα τῆς γῆς, θέλετε ἑορτάσει τὴν ἑορτήν τοῦ Κυρίου ἑπτὰ ἡμέρας· τὴν πρώτην ἡμέραν θέλει εἶσθαι ἀνάπαυσις καὶ τὴν ὀγδόην ἡμέραν ἀνάπαυσις.
40Καὶ τὴν πρώτην ἡμέραν θέλετε λάβει εἰς ἑαυτοὺς καρπὸν δένδρου ὡραίου, κλάδους φοινίκων καὶ κλάδους δένδρων δασέων καὶ ἰτέας ἀπὸ χειμάρρου· καὶ θέλετε εὐφρανθῆ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας ἑπτὰ ἡμέρας.
41Καὶ θέλετε ἑορτάσει αὐτήν ἑορτήν εἰς τὸν Κύριον ἑπτὰ ἡμέρας τοῦ ἑνιαυτοῦ· νόμιμον αἰώνιον θέλει εἶσθαι εἰς τὰς γενεάς σας· τὸν ἕβδομον μῆνα θέλετε ἑορτάζει αὐτήν.
42Ἐν σκηναῖς θέλετε κατοικεῖ ἑπτὰ ἡμέρας· πάντες οἱ αὐτόχθονες Ἰσραηλῖται θέλουσι κατοικεῖ ἐν σκηναῖς·
43διὰ νὰ γνωρίσωσιν αἱ γενεαὶ σας ὅτι ἐν σκηναῖς κατῴκισα τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, ὅτε ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς σας.
44Καὶ ἐφανέρωσεν ὁ Μωϋσῆς τὰς ἑορτὰς τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.Σχετικά με το Copyright: