Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 25

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν ἐν τῷ ὄρει Σινά, λέγων,
2Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ἐγὼ δίδω εἰς ἐσᾶς, τότε ἡ γῆ θέλει φυλάξει σάββατον εἰς τὸν Κύριον.
3Ἕξ ἔτη θέλεις σπείρει τὸν ἀγρὸν σου καὶ ἕξ ἔτη θέλεις κλαδεύει τὴν ἄμπελόν σου καὶ θέλεις συνάγει τὸν καρπὸν αὐτῆς·
4τὸ δὲ ἕβδομον ἔτος θέλει εἶσθαι σάββατον ἀναπαύσεως εἰς τὴν γῆν, σάββατον διὰ τὸν Κύριον· τὸν ἀγρὸν σου δὲν θέλεις σπείρει καὶ τὴν ἄμπελόν σου δὲν θέλεις κλαδεύσει.
5Δὲν θέλεις θερίσει τὸν βλαστάνοντα ἀφ᾿ ἐαυτοῦ θερισμὸν σου καὶ τὰ σταφύλια τῆς ἀκλαδεύτου ἀμπέλου σου δὲν θέλεις τρυγήσει ἐνιαυτὸς ἀναπαύσεως θέλει εἶσθαι εἰς τὴν γῆν·
6καὶ τὸ σάββατον τῆς γῆς θέλει εἶσθαι τροφή εἰς ἐσᾶς· εἰς σέ, καὶ εἰς τὸν δοῦλόν σου, καὶ εἰς τὴν δούλην σου, καὶ εἰς τὸν μισθωτὸν σου, καὶ εἰς τὸν ξένον τὸν παροικοῦντα μετὰ σοῦ.
7Καὶ εἰς τὰ κτήνη σου, καὶ εἰς τὰ ζῷα τὰ ἐν τῇ γῇ σου, θέλει εἶσθαι ὅλον τὸ προϊὸν αὐτοῦ εἰς τροφήν.
8Καὶ θέλεις ἀριθμήσει εἰς σεαυτὸν ἑπτὰ ἑβδομάδας ἐτῶν, ἑπτάκις ἑπτὰ ἔτη· καὶ αἱ ἡμέραι τῶν ἑπτὰ ἑβδομάδων τῶν ἐτῶν θέλουσιν εἶσθαι εἰς σὲ τεσσαράκοντα ἐννέα ἔτη.
9Τότε θέλεις κάμει νὰ ἠχήσῃ ὁ ἀλαλαγμὸς τῆς σάλπιγγος τὴν δεκάτην τοῦ ἑβδόμου μηνός· τὴν ἡμέραν τοῦ ἐξιλασμοῦ θέλετε κάμει νὰ ἠχήσῃ ἡ σάλπιγξ καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν σας.
10Καὶ θέλετε ἁγιάσει τὸ πεντηκοστὸν ἔτος καὶ θέλετε διακηρύξει ἄφεσιν εἰς τὴν γῆν πρὸς πάντας τοὺς κατοίκους αὐτῆς· οὗτος θέλει εἶσθαι ἐνιαυτὸς ἀφέσεως εἰς ἐσᾶς· καὶ θέλετε ἐπιστρέψει ἕκαστος εἰς τὸ κτῆμα αὑτοῦ καὶ θέλετε ἐπιστρέψει ἕκαστος εἰς τὴν οἰκογένειαν αὑτοῦ.
11Ἐνιαυτὸς ἀφέσεως θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς τὸ πεντηκοστὸν ἔτος· δὲν θέλετε σπείρει οὐδὲ θέλετε θερίσει τὸ βλαστάνον ἀφ᾿ ἑαυτοῦ ἐν αὐτῷ καὶ δὲν θέλετε τρυγήσει τὴν ἀκλάδευτον ἄμπελον αὐτοῦ·
12διότι ἐνιαυτὸς ἀφέσεως εἶναι ἅγιος θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς· ἀπὸ τῆς πεδιάδος θέλετε τρώγει τὸ προϊὸν αὐτῆς.
13Εἰς τὸ ἔτος τοῦτο τῆς ἀφέσεως θέλετε ἐπιστρέψει ἕκαστος εἰς τὸ κτῆμα αὑτοῦ.
14Καὶ ἐὰν πωλήσῃς τι εἰς τὸν πλησίον σου ἤ ἀγοράσῃς παρὰ τοῦ πλησίον σου, οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν θέλει δυναστεύσει τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ.
15Κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν μετὰ τὴν ἄφεσιν θέλεις ἀγοράσει παρὰ τοῦ πλησίον σου, καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν τῶν γεννημάτων θέλει πωλήσει εἰς σέ.
16Κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐτῶν θέλεις αὐξήσει τὴν τιμήν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν ὀλιγότητα τῶν ἐτῶν θέλεις ἐλαττώσει τὴν τιμήν αὐτοῦ· διότι κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν τῶν γεννημάτων θέλει πωλήσει εἰς σέ.
17Καὶ δὲν θέλετε δυναστεύσει ἕκαστος τὸν πλησίον αὑτοῦ ἀλλὰ θέλεις φοβηθῆ τὸν Θεὸν σου· διότι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.
18Καὶ θέλετε κάμνει τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς κρίσεις μου θέλετε φυλάττει καὶ θέλετε ἐκτελεῖ αὐτά· καὶ θέλετε κατοικεῖ ἀσφαλῶς ἐπὶ τῆς γῆς.
19Καὶ ἡ γῆ θέλει δίδει τους καρποὺς αὐτῆς καὶ θέλετε τρώγει εἰς χορτασμόν, καὶ θέλετε κατοικεῖ ἀσφαλῶς ἐπ᾿ αὐτῆς.
20Ἐὰν δὲ εἴπητε, Τί θέλομεν φάγει τὸ ἕβδομον ἔτος, ἄν ἡμεῖς δὲν σπείρωμεν μήτε συνάξωμεν τὰ γεννήματα ἡμῶν;
21τότε θέλω προστάξει τὴν εὐλογίαν μου νὰ ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς τὸ ἕκτον ἔτος, καὶ θέλει κάμει τὰ γεννήματα αὐτῆς διὰ τρία ἔτη.
22Καὶ θέλετε σπείρει τὸ ὄγδοον ἔτος, καὶ θέλετε τρώγει ἀπὸ τῶν παλαιῶν γεννημάτων μέχρι τοῦ ἐννάτου ἔτους· ἑωσοῦ ἔλθωσι τὰ γεννήματα αὐτῆς θέλετε τρώγει παλαιά.
23Καὶ ἡ γῆ δὲν θέλει πωλεῖσθαι εἰς ἀπαλλοτρίωσιν· διότι ἰδική μου εἶναι ἡ γῆ· διότι σεῖς εἶσθε ξένοι καὶ πάροικοι ἔμπροσθέν μου.
24Διὰ τοῦτο καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν τῆς ἰδιοκτησίας σας θέλετε συγχωρεῖ ἐξαγόρασιν τῆς γῆς.
25Ἐὰν ὁ ἀδελφὸς σου πτωχεύσῃ καὶ πωλήσῃ ἐκ τῶν κτημάτων αὑτοῦ καὶ ἔλθῃ ὁ πλησιέστερος αὐτοῦ συγγενής διὰ νὰ ἐξαγοράσῃ αὐτά, τότε θέλει ἐξαγοράσει ὅ, τι ἐπώλησεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ.
26Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχῃ συγγενῆ διὰ νὰ ἐξαγοράσῃ αὐτά, καὶ εὐπόρησε καὶ εὕρηκεν ἱκανὰ διὰ νὰ ἐξαγοράσῃ αὐτά,
27τότε ἄς ἀριθμήσῃ τὰ ἔτη τῆς πωλήσεως αὐτοῦ καὶ ἄς ἀποδώσῃ τὸ περιπλέον εἰς τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπώλησεν αὐτά, καὶ ἄς ἐπιστρέψῃ εἰς τὰ κτήματα αὑτοῦ.
28Ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν ἦναι ἱκανὸς ὥστε νὰ δώσῃ τὴν τιμήν εἰς αὐτόν, τότε τὸ πωληθὲν θέλει μένει ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγοράσαντος αὐτὸ μέχρι τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως· καὶ θέλει ἀπελευθερωθῆ ἐν τῇ ἀφέσει καὶ θέλει ἐπιστρέψει εἰς τὰ κτήματα αὑτοῦ.
29Καὶ ἐὰν τις πωλήσῃ οἶκον οἰκήσιμον ἐν πόλει περιτετειχισμένῃ, τότε δύναται νὰ ἐξαγοράσῃ αὐτὸν ἐντὸς ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς πωλήσεως αὐτοῦ· ἐντὸς ἑνὸς ὁλοκλήρου ἔτους δύναται νὰ ἐξαγοράσῃ αὐτόν.
30Ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν ἐξαγορασθῇ ἑωσοῦ συμπληρωθῇ εἰς αὐτὸν ὁλόκληρον τὸ ἔτος, τότε ὁ οἶκος ὁ ἐν τῇ περιτετειχισμένῃ πόλει θέλει κυρωθῆ διαπαντὸς εἰς τὸν ἀγοράσαντα, εἰς τὰς γενεὰς αὐτοῦ· δὲν θέλει ἀπελευθερωθῆ ἐν τῇ ἀφέσει.
31Αἱ οἰκίαι ὅμως τῶν χωρίων, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι περιτετειχισμένα, θέλουσι λογίζεσθαι ὡς οἱ ἀγροὶ τῆς γῆς· δύνανται νὰ ἐξαγοράζωνται καὶ θέλουσιν ἀπελευθεροῦσθαι ἐν τῇ ἀφέσει.
32Περὶ δὲ τῶν πόλεων τῶν Λευϊτῶν, αἱ οἰκίαι τῶν πόλεων τῆς ἰδιοκτησίας αὐτῶν δύνανται νὰ ἐξαγορασθῶσιν ὑπὸ τῶν Λευϊτῶν ἐν παντὶ καιρῷ.
33Καὶ ἐὰν τις ἀγοράσῃ παρὰ τινος τῶν Λευϊτῶν, τότε ἡ ἐν τῇ πόλει τῆς ἰδιοκτησίας αὐτοῦ πωληθεῖσα οἰκία θέλει ἀπελευθερωθῆ ἐν τῇ ἀφέσει· διότι αἱ οἰκίαι τῶν πόλεων τῶν Λευϊτῶν εἶναι ἡ ἰδιοκτησία αὐτῶν μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
34Ἀλλ᾿ ὁ ἀγρὸς τῶν προαστείων τῶν πόλεων αὐτῶν δὲν θέλει πωλεῖσθαι· διότι εἶναι παντοτεινή ἰδιοκτησία αὐτῶν.
35Καὶ ἐὰν πτωχεύσῃ ὁ ἀδελφὸς σου καὶ δυστυχήσῃ, τότε θέλεις βοηθήσει αὐτὸν ὡς ξένον ἤ πάροικον, διὰ νὰ ζήσῃ μετὰ σοῦ.
36Μή λάβῃς παρ᾿ αὐτοῦ τόκον ἤ πλεονασμόν· ἀλλὰ φοβοῦ τὸν Θεὸν σου· διὰ νὰ ζῇ ὁ ἀδελφὸς σου μετὰ σοῦ.
37Τὸ ἀργύριόν σου δὲν θέλεις δώσει εἰς αὐτὸν ἐπὶ τόκῳ, καὶ ἐπὶ πλεονασμῷ, δὲν θέλεις δώσει τὰς τροφὰς σου.
38Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας, ὅστις ἐξήγαγον σᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ δώσω εἰς ἐσᾶς τὴν γῆν Χαναάν, ὥστε νὰ ἦμαι Θεὸς σας.
39Καὶ ἐὰν πτωχεύσῃ ὁ ἀδελφὸς σου πλησίον σου καὶ πωληθῇ εἰς σέ, δὲν θέλεις ἐπιβάλει εἰς αὐτὸν δουλείαν δούλου.
40Ὡς μισθωτὸς ἤ πάροικος θέλει εἶσθαι πλησίον σου· μέχρι τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως θέλει δουλεύει εἰς σέ.
41Τότε θέλει ἐξέλθει ἀπὸ σοῦ αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ θέλει ἐπιστρέψει εἰς τὴν συγγένειαν αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν ἰδιοκτησίαν τὴν πατρικήν αὑτοῦ θέλει ἐπιστρέψει.
42Διότι δοῦλοί μου εἶναι οὗτοι, τοὺς τὸ ὁποίους ἐξήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου· δὲν θέλουσι πωλεῖσθαι, καθὼς πωλεῖται δοῦλος.
43Δὲν θέλεις δεσπόζει ἐπ᾿ αὐτὸν μετὰ αὐστηρότητος ἀλλὰ θέλεις φοβηθῆ τὸν Θεὸν σου.
44Ὁ δὲ δοῦλός σου καὶ ἡ δούλη σου, ὅσους ἄν ἔχῃς, ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν πέριξ ὑμῶν, ἐκ τούτων θέλετε ἀγοράζει δοῦλον καὶ δούλην.
45Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ἔτι τῶν ξένων τῶν παροικούντων μεταξὺ σας, ἐκ τούτων θέλετε ἀγοράζει καὶ ἐκ τῶν συγγενειῶν αὐτῶν αἵτινες εἶναι μεταξὺ σας, ὅσοι ἐγεννήθησαν ἐν τῇ γῇ ὑμῶν· καὶ θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς εἰς ἰδιοκτησίαν.
46Καὶ θέλετε ἔχει αὐτοὺς κληρονομίαν διὰ τὰ τέκνα σας ὕστερον ἀπὸ σᾶς, διὰ νὰ κληρονομήσωσιν αὐτοὺς ὡς ἰδιοκτησίαν· δοῦλοί σας θέλουσιν εἶσθαι διαπαντός· πλήν ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς σας, τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, δὲν θέλετε ἐξουσιάζει ὁ εἷς ἐπὶ τὸν ἄλλον μετὰ αὐστηρότητος.
47Καὶ ὅταν ὁ ξένος καὶ ὁ παροικῶν μετὰ σοῦ πλουτήσῃ, ὁ δὲ ἀδελφὸς σου ὁ μετ᾿ αὐτοῦ πτωχεύσῃ καὶ πωληθῇ εἰς τὸν ξένον, τὸν παροικοῦντα μετὰ σοῦ, ἤ εἰς τὴν γενεὰν τῆς συγγενείας τοῦ ξένου·
48ἀφοῦ πωληθῇ, θέλει ἐξαγορασθῆ πάλιν· εἷς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ θέλει ἐξαγοράσει αὐτόν·
49ἤ ὁ θεῖος αὐτοῦ ἤ ὁ υἱὸς τοῦ θείου αὐτοῦ θέλει ἐξαγοράσει αὐτόν, ἤ ἐξ αἵματος αὐτοῦ συγγενής ἐκ τῆς συγγενείας αὐτοῦ θέλει ἐξαγοράσει αὐτόν· ἤ ἐὰν αὐτὸς εὐπόρησε, θέλει ἐξαγοράσει αὐτὸς ἑαυτόν.
50Καὶ θέλει λογαριάσει μετὰ τοῦ ἀγοραστοῦ αὑτοῦ ἀπὸ τοῦ ἔτους, καθ᾿ ὅ ἐπωλήθη εἰς αὐτόν, μέχρι τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως· καὶ ἡ τιμή τῆς πωλήσεως αὐτοῦ θέλει εἶσθαι κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν· ἀναλόγως τοῦ χρόνου ἑνὸς μισθωτοῦ θέλει λογαριασθῆ εἰς αὐτόν.
51Ἐὰν δὲ μένωσι πολλὰ ἔτη, ἀναλόγως τούτων θέλει ἀποδώσει τὴν τιμήν τῆς ἐξαγορᾶς αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἀργυρίου δι᾿ οὗ ἠγοράσθη.
52Καὶ ἐὰν ὑπολείπωνται ὀλίγα ἔτη μέχρι τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως, θέλει κάμει λογαριασμὸν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὰ ἔτη αὐτοῦ θέλει ἀποδώσει τὴν τιμήν τῆς ἐξαγορᾶς αὐτοῦ.
53Ὡς ἐτήσιος μισθωτὸς θέλει εἶσθαι μετ᾿ αὐτοῦ· δὲν θέλει δεσπόζει ἐπ᾿ αὐτὸν μετὰ αὐστηρότητος ἐνώπιόν σου.
54Καὶ ἐὰν δὲν ἐξαγορασθῇ κατὰ τὰ ἔτη ταῦτα, τότε θέλει ἀπελευθερωθῆ εἰς τὸ ἔτος τῆς ἀφέσεως, αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ.
55Διότι εἰς ἐμὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ εἶναι δοῦλοι· δοῦλοί μου εἶναι, τοὺς ὁποίους ἐξήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας.Σχετικά με το Copyright: