Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐὰν δὲ τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦναι θυσία εἰρηνική, ἐὰν προσφέρῃ αὐτὸ ἐκ τῶν βοῶν, εἴτε ἀρσενικὸν εἴτε θηλυκόν, ἄμωμον θέλει προσφέρει αὐτὸ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
2καὶ θέλει ἐπιθέσει τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ δώρου αὑτοῦ, καὶ θέλουσι σφάξει αὐτὸ παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς, θέλουσι ῥαντίσει τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
3Καὶ θέλει προσφέρει ἐκ τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον· τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια καὶ ἅπαν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐντοσθίων·
4καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ πρὸς τὰ πλευρά, καὶ τὸν ἐπάνω λοβὸν τοῦ ἤπατος, τὸν ὁποῖον μετὰ τῶν νεφρῶν θέλει ἀφαιρέσει.
5Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν θέλουσι καύσει αὐτὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἐπὶ τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ ἐπὶ τῶν ξύλων τῶν ἐπὶ τοῦ πυρός· εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.
6Ἐὰν δὲ τὸ δῶρον αὐτοῦ, τὸ εἰς θυσίαν εἰρηνικήν προσφερόμενον πρὸς τὸν Κύριον, ἦναι ἐκ τοῦ ποιμνίου, ἀρσενικὸν ἤ θηλυκόν, ἄμωμον θέλει προσφέρει αὐτό.
7Ἐὰν ἀρνίον προσφέρῃ τὸ δῶρον αὑτοῦ, θέλει προσφέρει αὐτὸ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
8καὶ θέλει ἐπιθέσει τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ δώρου αὑτοῦ, καὶ θέλουσι σφάξει αὐτὸ ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν θέλουσι ῥαντίσει τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
9Καὶ θέλει προσφέρει ἐκ τῆς προσφορᾶς τῆς εἰρηνικῆς θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον· τὸ στέαρ αὐτοῦ, τὴν οὐρὰν ὁλόκληρον, τὴν ὁποίαν θέλει ἀφαιρέσει ἀπὸ τῆς ῥάχης καὶ τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐντοσθίων·
10καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ πρὸς τὰ πλευρά, καὶ τὸν ἐπάνω λοβὸν τοῦ ἤπατος, τὸν ὁποῖον μετὰ τῶν νεφρῶν θέλει ἀφαιρέσει.
11Καὶ θέλει καύσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· εἶναι τροφή τῆς διὰ πυρὸς γινομένης θυσίας εἰς τὸν Κύριον.
12Ἐὰν δὲ τὸ δῶρον αὐτοῦ ἦναι ἐξ αἰγῶν, τότε θέλει προσφέρει αὐτὸ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
13καὶ θέλει ἐπιθέσει τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ, καὶ θέλουσι σφάξει αὐτὸ ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν θέλουσι ῥαντίσει τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
14Καὶ θέλει προσφέρει ἐξ αὐτοῦ τὸ δῶρον αὑτοῦ, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον· τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐντοσθίων·
15καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ πρὸς τὰ πλευρά, καὶ τὸν ἐπάνω λοβὸν τοῦ ἤπατος, τὸν ὁποῖον μετὰ τῶν νεφρῶν θέλει ἀφαιρέσει.
16Καὶ θέλει καύσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· εἶναι τροφή τῆς θυσίας τῆς γινομένης διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας· πᾶν τὸ στέαρ εἶναι τοῦ Κυρίου.
17Νόμιμον αἰώνιον θέλει εἶσθαι εἰς τὰς γενεὰς σας, εἰς πάσας τὰς κατοικήσεις σας· δὲν θέλετε τρώγει οὔτε στέαρ οὔτε αἷμα.Σχετικά με το Copyright: