Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὗτος δὲ εἶναι ὁ νόμος τῆς περὶ ἀνομίας προσφορᾶς· εἶναι ἁγιώτατον.
2Ἐν τῷ τόπῳ ὅπου σφάζουσι τὸ ὁλοκαύτωμα, θέλουσι σφάζει τὴν περὶ ἀνομίας προσφοράν· καὶ τὸ αἷμα αὐτῆς θέλει ῥαντίζεσθαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
3Καὶ θέλει προσφέρεσθαι ἐξ αὐτῆς πᾶν τὸ στέαρ αὐτῆς, ἡ οὐρὰ καὶ τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια,
4καὶ οἱ δύο νεφροὶ καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ πρὸς τὰ πλευρά, καὶ ὁ ἐπάνω λοβὸς τοῦ ἥπατος, ὅστις μετὰ τῶν νεφρῶν θέλει ἀφαιρεῖσθαι.
5Καὶ θέλει καίει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, εἰς προσφορὰν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον· εἶναι προσφορὰ περὶ ἀνομίας.
6Πᾶν ἀρσενικὸν μεταξὺ τῶν ἱερέων θέλει τρώγει αὐτήν· ἐν τόπῳ ἁγίῳ θέλει τρώγεσθαι· εἶναι ἁγιώτατον.
7Καθὼς εἶναι ἡ περὶ ἁμαρτίας προσφορά, οὕτω καὶ ἡ περὶ ἀνομίας προσφορά· εἷς νόμος εἶναι περὶ αὐτῶν· ὁ ἱερεύς, ὅστις κάμνει ἐξιλέωσιν δι᾿ αὐτῆς, θέλει λαμβάνει αὐτήν.
8Ὁ δὲ ἱερεὺς ὅστις προσφέρει ὁλοκαύτωμα τινος, ὁ ἱερεὺς θέλει λαμβάνει δι᾿ ἑαυτὸν τὸ δέρμα τοῦ ὁλοκαυτώματος, τὸ ὁποῖον προσέφερε.
9Καὶ πᾶσα προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων, ἥτις ἤθελεν ἐψηθῆ ἐν κλιβάνῳ, καὶ πᾶν ὅ, τι ἑτοιμάζεται ἐν τηγανίῳ καὶ ἐπὶ κάψης, θέλει εἶσθαι τοῦ ἱερέως τοῦ προσφέροντος αὐτήν.
10Καὶ πᾶσα προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων, ἐζυμωμένη μετὰ ἐλαίου ἤ ξηρά, θέλει εἶσθαι πάντων τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρών, ἴσον τὸ μερίδιον ἑκάστου.
11Καὶ οὗτος εἶναι ὁ νόμος τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς, τὴν ὁποίαν θέλει προσφέρει τις εἰς τὸν Κύριον.
12Ἐὰν προσφέρῃ αὐτήν περὶ εὐχαριστίας, τότε θέλει προσφέρει μετὰ τῆς εὐχαριστηρίου προσφορᾶς, πήττας ἀζύμους ἐζυμωμένας μὲ ἔλαιον καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα μετὰ ἐλαίου καὶ σεμίδαλιν κατεσκευασμένην, πήττας ἐζυμωμένας μετὰ ἐλαίου.
13Μὲ τὰς πήττας ἄρτον ἔνζυμον θέλει προσφέρει διὰ τὸ δῶρον αὑτοῦ μετὰ τῆς πρὸς εὐχαριστίαν αὑτοῦ εἰρηνικῆς προσφορᾶς.
14Καὶ ἐκ τούτων θέλει προσφέρει ἕν ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὑτοῦ προσφορὰν ὑψουμένην πρὸς τὸν Κύριον· τοῦτο θέλει εἶσθαι τοῦ ἱερέως τοῦ ῥαντίζοντος τὸ αἷμα τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς.
15Καὶ τὸ κρέας τῆς θυσίας τῆς πρὸς εὐχαριστίαν εἰρηνικῆς αὑτοῦ προσφορᾶς θέλει τρώγεσθαι τὴν αὐτήν ἡμέραν καθ᾿ ἥν προσφέρεται δὲν θέλουσιν ἀφήσει ἀπ᾿ αὐτοῦ ἕως τὸ πρωΐ.
16Καὶ ἐὰν ἡ θυσία τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ ἦναι εὐχή, ἤ προσφορὰ προαιρετική, θέλει τρώγεσθαι τὴν αὐτήν ἡμέραν καθ᾿ ἥν προσφέρει τις τὴν θυσίαν αὑτοῦ· καὶ ἐὰν μείνῃ τι, τοῦτο θέλει τρώγεσθαι τὴν ἐπαύριον.
17Τὸ ἐναπολειφθὲν ὅμως τοῦ κρέατος τῆς θυσίας ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας μὲ πῦρ θέλει καίεσθαι.
18Ἐὰν δὲ φαγωθῇ τι ἀπὸ τοῦ κρέατος τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς αὐτοῦ τὴν τρίτην ἡμέραν, δὲν θέλει εἶσθαι δεκτὸς ὁ προσφέρων αὐτήν, οὐδὲ θέλει λογισθῆ εἰς αὐτόν· βδέλυγμα θέλει εἶσθαι· ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἤθελε φάγει ἀπ᾿ αὐτοῦ, θέλει βαστάσει τὴν ἀνομίαν αὑτῆς.
19Καὶ τὸ κρέας, τὸ ὁποῖον ἤθελεν ἐγγίσει ἀκάθαρτόν τι, δὲν θέλει τρώγεσθαι· ἐν πυρὶ θέλει καίεσθαι περὶ δὲ τοῦ κρέατος, ὅστις εἶναι καθαρὸς θέλει τρώγει κρέας.
20Ἡ δὲ ψυχή ἥτις ἔχουσα τὴν ἀκαθαρσίαν αὑτῆς ἐφ᾿ ἑαυτῆς ἤθελε φάγει ἀπὸ τοῦ κρέατος τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς, ἥτις εἶναι τοῦ Κυρίου, ἡ ψυχή αὕτη θέλει ἀπολεσθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
21Καὶ ἡ ψυχή ἥτις ἤθελεν ἐγγίσει ἀκάθαρτόν τι, ἀκαθαρσίαν ἀνθρώπου ἤ ζῷον ἀκάθαρτον ἤ βδελυρὸν τι ἀκάθαρτον, καὶ φάγει ἀπὸ τοῦ κρέατος τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς, ἥτις εἶναι τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ ψυχή αὕτη θέλει ἀπολεσθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
22Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
23Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Δὲν θέλετε τρώγει παντελῶς στέαρ βοὸς ἤ προβάτου ἤ αἰγός.
24Καὶ τὸ στέαρ τοῦ θνησιμαίου ζῴου καὶ τὸ στέαρ τοῦ θηριαλώτου δύναται νὰ χρησιμεύῃ εἰς πᾶσαν ἄλλην χρείαν· δὲν θέλετε ὅμως τρώγει δι᾿ ὅλου ἀπ᾿ αὐτοῦ.
25Διότι ὅστις φάγῃ τὸ στέαρ τοῦ ζῴου, ἀπὸ τοῦ ὁποίου προσφέρεται θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον, καὶ ἐκείνη ψυχή, ἥτις ἤθελε φάγει θέλει ἀπολεσθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
26Παρομοίως δὲν θέλετε τρώγει οὐδὲν αἷμα, εἴτε πτηνοῦ εἴτε ζῴου ἐν οὐδεμιᾷ ἐκ τῶν κατοικιῶν σας.
27Πᾶσα ψυχή ἥτις ἤθελε φάγει ὁποιονδήποτε αἷμα, καὶ ἐκείνη ἡ ψυχή θέλει ἀπολεσθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.
28Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
29Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Ὁ προσφέρων τὴν θυσίαν τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς αὑτοῦ πρὸς τὸν Κύριον, θέλει φέρει τὸ δῶρον αὑτοῦ πρὸς τὸν Κύριον, ἀπὸ τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς αὑτοῦ.
30Αἱ χεῖρες αὐτοῦ θέλουσι φέρει τὰς διὰ πυρὸς γινομένας προσφορὰς τοῦ Κυρίου· θέλει φέρει τὸ στέαρ μετὰ τοῦ στήθους, διὰ νὰ κινῆται τὸ στῆθος ὡς προσφορὰ κινητή ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου.
31Καὶ ὁ ἱερεὺς θέλει καίει τὸ στέαρ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· τὸ στῆθος ὅμως θέλει εἶσθαι τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
32Καὶ θέλετε δίδει πρὸς τὸν ἱερέα προσφορὰν ὑψουμένην, τὸν δεξιὸν ὦμον ἐκ τῶν θυσιῶν τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς σας.
33Ὅστις ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρὼν προσφέρει τὸ αἷμα τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς καὶ τὸ στέαρ, θέλει λαμβάνει τὸν δεξιὸν ὦμον εἰς μερίδιον αὑτοῦ.
34Διότι τὸ κινητὸν στῆθος καὶ τὸν ὑψούμενον ὦμον ἔλαβον παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐκ τῶν θυσιῶν τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς αὐτῶν, καὶ ἔδωκα αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀαρὼν τὸν ἱερέα καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ εἰς νόμιμον αἰώνιον μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
35Τοῦτο εἶναι τὸ χρίσμα τοῦ Ἀαρών, καὶ τὸ χρίσμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν διὰ πυρὸς γινομένων προσφορῶν τοῦ Κυρίου, τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἥν παρέστησεν αὐτοὺς διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς τὸν Κύριον·
36τὸ ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος νὰ δίδωται εἰς αὐτοὺς παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἔχρισεν αὐτούς, εἰς νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
37Οὗτος εἶναι ὁ νόμος τοῦ ὁλοκαυτώματος, τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς καὶ τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς καὶ τῆς περὶ ἀνομίας προσφορᾶς καὶ τῶν καθιερώσεων καὶ τῆς θυσίας τῆς εἰρηνικῆς προσφορᾶς·
38τὸν ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐν τῷ ὄρει Σινά, καθ᾿ ἥν ἡμέραν προσέταξε τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ νὰ προσφέρωσι πρὸς τὸν Κύριον τὰ δῶρα αὑτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά.Σχετικά με το Copyright: