Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Λάβε τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ τὰς στολὰς καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ τὸν μόσχον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς καὶ τοὺς δύο κριοὺς καὶ τὸ κάνιστρον τῶν ἀζύμων.
3Καὶ σύναξον πᾶσαν τὴν συναγωγήν εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
4Καὶ ἔκαμεν ὁ Μωϋσῆς καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος· καὶ συνήχθη ἡ συναγωγή εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
5Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὴν συναγωγήν, Οὗτος εἶναι ὁ λόγος τὸν ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος νὰ γείνῃ.
6Καὶ ἔφερεν ὁ Μωϋσῆς τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἔλουσεν αὐτοὺς μὲ ὕδωρ.
7Καὶ ἔβαλε τὸν χιτῶνα ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἔζωσεν αὐτὸν τὴν ζώνην, καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν ποδήρη, καὶ ἔβαλεν ἐπ᾿ αὐτοῦ τὸ ἐφόδ, καὶ ἔζωσεν αὐτὸν τὴν κεντητήν ζώνην τοῦ ἐφόδ, καὶ περιέζωσεν αὐτὸν μὲ αὐτήν.
8Καὶ ἔβαλεν ἐπ᾿ αὐτοῦ τὸ περιστήθιον· εἰς δὲ τὸ περιστήθιον ἔβαλε τὸ Οὐρὶμ καὶ τὸ Θουμμίμ.
9Καὶ ἔβαλε τὴν μίτραν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· ἐπὶ δὲ τῆς μίτρας, κατὰ τὸ ἔμπροσθεν αὐτῆς, ἔβαλε τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν, τὸ διάδημα τὸ ἅγιον, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
10Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ ἔχρισε τὴν σκηνήν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἡγίασεν αὐτά.
11Καὶ ἐρράντισεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἑπτάκις καὶ ἔχρισε τὸ θυσιαστήριον· καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὸν νιπτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ, διὰ νὰ ἁγιάσῃ αὐτά.
12Καὶ ἔχυσεν ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ χρίσματος ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ Ἀαρὼν καὶ ἔχρισεν αὐτόν, διὰ νὰ ἁγιάσῃ αὐτόν.
13Καὶ ἔφερεν ὁ Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρὼν καὶ ἐνέδυσεν αὐτοὺς χιτῶνας καὶ ἔζωσεν αὐτοὺς ζῶνας καὶ ἔβαλε μιτρίδια ἐπ᾿ αὐτῶν, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
14Καὶ ἔφερε τὸν μόσχον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς· ὁ δὲ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐπέθεσαν τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ μόσχου τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς.
15Καὶ ἔσφαξεν αὐτὸν καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἔβαλεν ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ διὰ τοῦ δακτύλου αὑτοῦ, καὶ ἐκαθάρισε τὸ θυσιαστήριον· καὶ τὸ αἷμα ἔχυσεν εἰς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἡγίασεν αὐτὸ, διὰ νὰ κάμῃ ἐξιλέωσιν ἐπ᾿ αὐτοῦ.
16Καὶ ἔλαβε πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐντοσθίων καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἤπατος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ αὐτῶν, καὶ ἔκαυσεν αὐτὰ ὁ Μωϋσῆς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
17Τὸν μόσχον ὅμως καὶ τὸ δέρμα αὐτοῦ καὶ τὸ κρέας αὐτοῦ καὶ τὴν κόπρον αὐτοῦ, ἔκαυσεν ἐν πυρὶ ἔξω τοῦ στρατοπέδου, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
18Καὶ ἔφερε τὸν κριὸν τοῦ ὁλοκαυτώματος· καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐπέθεσαν τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ κριοῦ.
19Καὶ ἔσφαξεν αὐτὸν καὶ ἐρράντισεν ὁ Μωϋσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
20Καὶ διεμέλισε τὸν κριὸν κατὰ τὰ μέλη αὐτοῦ· καὶ ἔκαυσεν ὁ Μωϋσῆς τὴν κεφαλήν καὶ τὰ μέλη καὶ τὸ στέαρ.
21Τὰ δὲ ἐντόσθια καὶ τοὺς πόδας ἔπλυνε μὲ ὕδωρ· καὶ ἔκαυσεν ὁ Μωϋσῆς ὅλον τὸν κριὸν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· ἦτο ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμήν εὐωδίας, προσφορὰ γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον· καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
22Καὶ ἔφερε τὸν κριὸν τὸν δεύτερον, τὸν κριὸν τῆς καθιερώσεως· ὁ δὲ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐπέθεσαν τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ κριοῦ.
23Καὶ ἔσφαξεν αὐτόν, καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ ἔβαλεν ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ δεξιοῦ τίου τοῦ Ἀαρών, καὶ ἐπὶ τὸν ἀντίχειρα τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ χειρός, καὶ ἐπὶ τὸν μεγάλον δάκτυλον τοῦ δεξιοῦ αὐτοῦ ποδός.
24Καὶ ἔφερε τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρὼν καὶ ἔβαλεν ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ δεξιοῦ τίου αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοὺς ἀντίχειρας τῶν δεξιῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοὺς μεγάλους δακτύλους τῶν δεξιῶν ποδῶν αὐτῶν· καὶ ἐρράντισεν ὁ Μωϋσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ.
25Καὶ ἔλαβε τὸ στέαρ καὶ τὴν οὐρὰν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐντοσθίων καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἤπατος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ αὐτῶν καὶ τὸν δεξιὸν ὦμον·
26καὶ ἀπὸ τοῦ κανίστρου τῶν ἀζύμων τοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου ἔλαβε μίαν πήτταν ἄζυμον, καὶ ἕνα ἄρτον ἐλαιωμένον καὶ ἕν λάγανον καὶ ἔβαλεν αὐτὰ ἐπὶ τὸ στέαρ καὶ ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον·
27καὶ ἔβαλε τὰ πάντα εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Ἀαρὼν καὶ εἰς τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐκίνησεν αὐτὰ εἰς προσφορὰν κινητήν ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου.
28Καὶ ἔλαβεν αὐτὰ ὁ Μωϋσῆς ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἔκαυσεν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα· αὗται ἦσαν καθιερώσεις εἰς ὀσμήν εὐωδίας· ἦτο θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον.
29Καὶ λαβὼν ὁ Μωϋσῆς τὸ στῆθος, ἐκίνησεν αὐτὸ εἰς προσφορὰν κινητήν ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου· ἐκ τοῦ κριοῦ τῆς καθιερώσεως τοῦτο ἦτο τὸ μερίδιον τοῦ Μωϋσέως, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
30Καὶ ἔλαβεν ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ χρίσματος καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐρράντισεν ἐπὶ τὸν Ἀαρών, ἐπὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἡγίασε τὸν Ἀαρών, τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ·
31Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Ἀαρὼν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, Βράσατε τὸ κρέας εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐκεῖ φάγετε αὐτὸ καὶ τὸν ἄρτον τὸν ἐν τῷ κανίστρῳ τῶν καθιερώσεων, καθὼς μὲ προσέταξεν ὁ Κύριος, λέγων, Ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ θέλουσι τρώγει αὐτά.
32Τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ κρέατος καὶ τοῦ ἄρτου ἐν πυρὶ θέλετε κατακαύσει.
33Καὶ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου δὲν θέλετε ἐξέλθει ἑπτὰ ἡμέρας, ἑωσοῦ πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι τῆς καθιερώσεώς σας· διότι ἐν ἑπτὰ ἡμέραις θέλει τελειωθῆ ἡ καθιέρωσίς σας.
34Καθὼς ἔκαμεν εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην, οὕτω προσέταξε Κύριος νὰ ἐκτελῆται, διὰ νὰ γίνηται ἐξιλέωσις διὰ σᾶς.
35Θέλετε λοιπὸν καθίσει ἑπτὰ ἡμέρας εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἡμέραν καὶ νύκτα· καὶ θέλετε φυλάττει τὰς παραγγελίας τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ μή ἀποθάνητε· διότι οὕτω προσετάχθην.
36Καὶ ἔκαμεν ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πάντας τοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους προσέταξεν ὁ Κύριος διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.Σχετικά με το Copyright: