Μοιραστείτε

 

Λευιτικό 9

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ τὴν ὀγδόην ἡμέραν ὁ Μωϋσῆς ἐκάλεσε τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ἰσραήλ·
2καὶ εἶπε πρὸς τὸν Ἀαρών, Λάβε εἰς σεαυτὸν μόσχον ἐκ βοῶν διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν διὰ ὁλοκαύτωμα ἄμωμα καὶ πρόσφερε αὐτὰ ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου.
3Καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰσραήλ θέλεις λαλήσει, λέγων, Λάβετε τράγον ἐξ αἰγῶν διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας καὶ μόσχον καὶ ἀρνίον ἐνιαύσια, ἄμωμα, διὰ ὁλοκαύτωμα,
4καὶ βοῦν καὶ κριὸν διὰ εἰρηνικήν προσφοράν, εἰς θυσίαν ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου, καὶ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων ἐζυμωμένην μετὰ ἐλαίου· διότι σήμερον θέλει ἐμφανισθῆ ὁ Κύριος εἰς ἐσᾶς.
5Καὶ ἔφεραν ὅ, τι προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐπλησίασε πᾶσα ἡ συναγωγή καὶ ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου.
6Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς, Οὗτος εἶναι ὁ λόγος τὸν ὁποῖον προσέταξε Κύριος νὰ κάμνητε· καὶ θέλει ἐμφανισθῆ εἰς ἐσᾶς ἡ δόξα τοῦ Κυρίου.
7Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν Ἀαρών, Πρόσελθε εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ κάμε τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφορὰν σου, καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου καὶ κάμε ἐξιλέωσιν ὑπὲρ σεαυτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ· καὶ πρόσφερε τὸ δῶρον τοῦ λαοῦ καὶ κάμε ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτῶν, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος.
8Καὶ προσῆλθεν ὁ Ἀαρὼν εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἔσφαξε τὸν μόσχον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς, ὅστις ἦτο δι᾿ αὐτόν.
9Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν ἔφεραν τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν· καὶ ἐνέβαψε τὸν δάκτυλον αὑτοῦ εἰς τὸ αἷμα καὶ ἔβαλεν ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα εἰς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου.
10Τὸ στέαρ ὅμως καὶ τοὺς νεφροὺς καὶ τὸν ἐπάνω λοβὸν τοῦ ἤπατος τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς ἔκαυσεν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
11Τὸ δὲ κρέας καὶ τὸ δέρμα ἔκαυσεν ἐν πυρὶ ἔξω τοῦ στρατοπέδου.
12Καὶ ἔσφαξε τὸ ὁλοκαύτωμα· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν παρέστησαν εἰς αὐτὸν τὸ αἷμα, καὶ ἐρράντισεν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ.
13Καὶ ἔφεραν πρὸς αὐτὸν τὸ ὁλοκαύτωμα διαμεμελισμένον καὶ τὴν κεφαλήν· καὶ ἔκαυσεν αὐτὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
14Καὶ ἔπλυνε τὰ ἐντόσθια καὶ τοὺς πόδας· καὶ ἔκαυσεν αὐτὰ ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
15Καὶ προσέφερε τὸ δῶρον τοῦ λαοῦ· καὶ ἔλαβε τὸν τράγον τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς τοῦ λαοῦ καὶ ἔσφαξεν αὐτόν, καὶ προσέφερεν αὐτὸν περὶ ἁμαρτίας, καθὼς καὶ τὸ πρῶτον.
16Καὶ προσέφερε τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἔκαμεν αὐτὸ κατὰ τὸ διατεταγμένον.
17Καὶ προσέφερε τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφοράν· καὶ ἐνέπλησε τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ ἔκαυσεν αὐτήν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, ἐκτὸς τοῦ πρωϊνοῦ ὁλοκαυτώματος.
18Ἔσφαξεν ἔτι τὸν βοῦν καὶ τὸν κριὸν τῆς εἰρηνικῆς θυσίας τῆς ὑπὲρ τοῦ λαοῦ· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρὼν παρέστησαν τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν, καὶ ἐρράντισεν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ,
19καὶ τὸ στέαρ τοῦ βοὸς καὶ τοῦ κριοῦ, τὴν οὐρὰν καὶ τὸ στέαρ τὸ καλύπτον τὰ ἐντόσθια καὶ τοὺς νεφροὺς καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἤπατος·
20καὶ ἔθεσαν τὰ στέατα ἐπὶ τὰ στήθη, καὶ ἔκαυσε τὰ στέατα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου·
21τὰ δὲ στήθη καὶ τὸν ὦμον τὸν δεξιὸν ἐκίνησεν ὁ Ἀαρὼν εἰς προσφορὰν κινητήν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καθὼς προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς.
22Καὶ ὑψώσας ὁ Ἀαρὼν τὰς χεῖρας αὑτοῦ πρὸς τὸν λαόν, εὐλόγησεν αὐτούς· καὶ κατέβη, ἀφοῦ προσέφερε τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφορὰν καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὰς εἰρηνικὰς προσφοράς.
23Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐξελθόντες εὐλόγησαν τὸν λαόν· καὶ ἐφάνη ἡ δόξα τοῦ Κυρίου εἰς πάντα τὸν λαόν.
24Καὶ ἐξῆλθε πῦρ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου καὶ κατέφαγεν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τὸ ὁλοκαύτωμα, καὶ τὰ στέατα· ἰδὼν δὲ πᾶς ὁ λαὸς ἠλάλαξαν καὶ ἔπεσον κατὰ πρόσωπον αὑτῶν.Σχετικά με το Copyright: