Μοιραστείτε

 

Μαλαχίας 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τὸ φορτίον τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου διὰ χειρὸς Μαλαχίου πρὸς Ἰσραήλ.
2Ἐγὼ σᾶς ἠγάπησα, λέγει Κύριος· καὶ σεῖς εἴπετε, Εἰς τί μᾶς ἠγάπησας; δὲν ἦτο ὁ Ἠσαῦ ἀδελφὸς τοῦ Ἰακώβ; λέγει Κύριος· πλήν ἠγάπησα τὸν Ἰακώβ,
3τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα καὶ κατέστησα τὰ ὄρη αὐτοῦ ἐρήμωσιν καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ κατοικίας ἐρήμου.
4Καὶ ἐὰν ὁ Ἐδὼμ εἴπῃ, Ἡμεῖς ἐταλαιπωρήθημεν, πλήν θέλομεν οἰκοδομήσει ἐκ νέου τοὺς ἠρημωμένους τόπους, οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Αὐτοὶ θέλουσιν οἰκοδομήσει ἀλλ᾿ ἐγὼ θέλω καταστρέψει· καὶ θέλουσιν ὀνομασθῆ, Ὅριον ἀνομίας, καί, Ὁ λαὸς κατὰ τοῦ ὁποίου ὁ Κύριος ἠγανάκτησε διαπαντός.
5Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ σας θέλουσιν ἰδεῖ καὶ σεῖς θέλετε εἰπεῖ, Ἐμεγαλύνθη ὁ Κύριος ἀπὸ τοῦ ὁρίου τοῦ Ἰσραήλ.
6Ὁ υἱὸς τιμᾷ τὸν πατέρα καὶ ὁ δοῦλος τὸν κύριον αὑτοῦ· ἄν λοιπὸν ἐγὼ ἦμαι πατήρ, ποῦ εἶναι ἡ τιμή μου; καὶ ἄν κύριος ἐγώ, ποῦ ὁ φόβος μου; λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων πρὸς ἐσᾶς, ἱερεῖς, οἵτινες καταφρονεῖτε τὸ ὄνομά μου, καὶ λέγετε, Εἰς τί κατεφρονήσαμεν τὸ ὄνομά σου;
7Προσεφέρετε ἄρτον μεμιασμένον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου μου καὶ εἴπετε, Εἰς τί σὲ ἐμιάναμεν; Εἰς τὸ ὅτι λέγετε, Ἡ τράπεζα τοῦ Κυρίου εἶναι ἀξιοκαταφρόνητος.
8Καὶ ἄν προσφέρητε τυφλὸν εἰς θυσίαν, δὲν εἶναι κακόν; καὶ ἄν προσφέρητε χωλὸν ἤ ἄρρωστον, δὲν εἶναι κακὸν; πρόσφερε τώρα τοῦτο εἰς τὸν ἀρχηγὸν σου· θέλει ρά γε εὐαρεστηθῆ εἰς σὲ ἤ ὑποδεχθῆ τὸ πρόσωπόν σου; λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
9Καὶ τώρα λοιπὸν δεήθητε τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ ἐλεήσῃ ἡμᾶς· ἐξ αἰτίας σας ἔγεινε τοῦτο· θέλει ρά γε ὑποδεχθῆ τὰ πρόσωπά σας; λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
10Τίς εἶναι καὶ μεταξὺ σας, ὅστις ἤθελε κλείσει τὰς θύρας, διὰ νὰ μή ἀνάπτητε πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου ματαίως; δὲν ἔχω εὐχαρίστησιν εἰς ἐσᾶς, λέγει ὁ Κύριος των δυνάμεων, καὶ δὲν θέλω δεχθῆ προσφορὰν ἐκ τῆς χειρὸς σας.
11Διότι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν αὐτοῦ τὸ ὄνομά μου θέλει εἶσθαι μέγα μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θέλει προσφέρεσθαι θυμίαμα εἰς τὸ ὄνομά μου καὶ θυσία καθαρά· διότι μέγα θέλει εἶσθαι τὸ ὄνομά μου μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
12Σεῖς ὅμως ἐβεβηλώσατε αὐτό, λέγοντες, Ἡ τράπεζα τοῦ Κυρίου εἶναι μεμιασμένη, καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα ἐπ᾿ αὐτήν, τὸ φαγητὸν αὐτῆς, ἀξιοκαταφρόνητον.
13Σεῖς εἴπετε ἔτι, Ἰδού, ὁποία ἐνόχλησις· καὶ κατεφρονήσατε αὐτήν, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· καὶ ἐφέρατε τὸ ἡρπαγμένον καὶ τὸ χωλὸν καὶ τὸ ἄρρωστον, ναί, τοιαύτην προσφορὰν ἐφέρατε· ἤθελον δεχθῆ αὐτήν ἐκ τῆς χειρὸς σας; λέγει Κύριος.
14Ὅθεν ἐπικατάρατος ὁ ἀπατεών, ὅστις ἔχει ἐν τῷ ποιμνίῳ αὑτοῦ ἄρσεν καὶ κάμνει εὐχήν καὶ θυσιάζει εἰς τὸν Κύριον πρᾶγμα διεφθαρμένον· διότι ἐγὼ εἶμαι βασιλεὺς μέγας, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, καὶ τὸ ὄνομά μου εἶναι τρομερὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι.Σχετικά με το Copyright: