Μοιραστείτε

 

Μιχαίας 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὁ γενόμενος πρὸς Μιχαίαν τὸν Μωρασθίτην ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰωάθαμ, Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου, βασιλέων τοῦ Ἰούδα, τὸν ὁποῖον εἶδε περὶ Σαμαρείας καὶ Ἱερουσαλήμ.
2Ἀκούσατε, πάντες οἱ λαοί· πρόσεχε, γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, καὶ ἄς ἦναι Κύριος ὁ Θεὸς μάρτυς εἰς ἐσᾶς, ὁ Κύριος ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου αὑτοῦ.
3Διότι ἰδού, ὁ Κύριος ἐξέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὑτοῦ καὶ θέλει καταβῆ καὶ πατήσει ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς.
4Καὶ τὰ ὄρη θέλουσιν ἀναλύσει ὑποκάτω αὐτοῦ καὶ αἱ κοιλάδες θέλουσι διασχισθῆ ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς καὶ ὡς ὕδατα καταφερόμενα εἰς κατήφορον.
5Διὰ τὴν ἀσέβειαν τοῦ Ἰακὼβ εἶναι ἅπαν τοῦτο καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ οἴκου Ἰσραήλ. Τίς εἶναι ἡ ἀσέβεια τοῦ Ἰακώβ; οὐχὶ ἡ Σαμάρεια; καὶ τίνες οἱ ὑψηλοὶ τόποι τοῦ Ἰούδα; οὐχὶ ἡ Ἱερουσαλήμ;
6Διὰ τοῦτο θέλω καταστήσει τὴν Σαμάρειαν εἰς σωροὺς λίθων ἀγροῦ, ὅπου φυτεύεται ἀμπελών, καὶ θέλω κατακυλίσει τοὺς λίθους αὐτῆς εἰς τὴν κοιλάδα καὶ ἀνακαλύψει τὰ θεμέλια αὐτῆς.
7Καὶ πάντα τὰ γλυπτὰ αὐτῆς θέλουσι κατακοπῆ, καὶ πάντα τὰ μισθώματα αὐτῆς θέλουσι κατακαῆ ἐν πυρί, καὶ πάντα τὰ εἴδωλα αὐτῆς θέλω ἐξαφανίσει· διότι ἀπὸ μισθοῦ πορνείας συνήγαγεν αὐτὰ καὶ εἰς μισθὸν πορνείας θέλουσιν ἐπιστρέψει.
8Διὰ τοῦτο θέλω θρηνήσει καὶ ὀλολύξει, θέλω ὑπάγει ἐκδεδυμένος καὶ γυμνός, θέλω κάμει θρῆνον ὡς θώων καὶ πένθος ὡς στρουθοκαμήλων.
9Διότι ἡ πληγή αὐτῆς εἶναι ἀνίατος, διότι ἦλθεν ἕως τοῦ Ἰούδα, ἔφθασεν ἕως τῆς πύλης τοῦ λαοῦ μου, ἕως τῆς Ἱερουσαλήμ.
10Μή ἀναγγείλητε τοῦτο εἰς Γάθ, μή πενθήσητε πένθος· ἐν Βήθ-ἀφρὰ κυλίσθητι εἰς τὴν κόνιν.
11Διάβηθι, ἡ κάτοικος τῆς Σαφίρ, ἔχουσα γυμνήν τὴν αἰσχύνην σου· ἡ κάτοικος τῆς Σαανὰν ἄς μή ἐξέλθῃ· τὸ πένθος τῆς Βαὶθ-ἐζήλ θέλει λάβει ἀπὸ σᾶς τὴν ἀρχήν αὑτοῦ.
12Διότι ἡ κάτοικος τῆς Μαρὼθ ἐλυπήθη διὰ τὰ ἀγαθὰ αὑτῆς, ἐπειδή κατέβη κακὸν ἀπὸ τοῦ Κυρίου εἰς τὴν πύλην τῆς Ἱερουσαλήμ.
13Κάτοικε τῆς Λαχείς, ζεῦξον τὴν ἅμαξαν εἰς τὸν ταχὺν ἵππον· σύ, ἡ ἀρχή τῆς ἁμαρτίας εἰς τὴν θυγατέρα τῆς Σιών· διότι αἱ ἀσέβειαι τοῦ Ἰσραήλ ἐν σοὶ εὑρέθησαν.
14Διὰ τοῦτο θέλεις δώσει ἔγγραφον ἐλευθερώσεως εἰς τὴν Μορέσεθ-γάθ· οἱ οἶκοι τοῦ Ἀχζὶβ θέλουσι ματαιώσει τὰς ἐλπίδας τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ.
15Θέλω ἔτι φέρει κληρονόμον εἰς σέ, κάτοικε τῆς Μαρησά· θέλει ἐλθεῖ ἕως Ὀδολλάμ, τῆς δόξης τοῦ Ἰσραήλ.
16Φαλακρώθητι καὶ κεῖρον τὴν κεφαλήν σου διὰ τὰ τέκνα σου τὰ τρυφερά· πλάτυνον τὴν φαλακρότητά σου ὡς ἀετός, διότι ἠχμαλωτίσθησαν ἀπὸ σοῦ.Σχετικά με το Copyright: