Μοιραστείτε

 

Μιχαίας 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ εἶπα, Ἀκούσατε τώρα, ἀρχηγοὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ ἄρχοντες τοῦ οἴκου Ἰσραήλ· δὲν ἀνήκει εἰς ἐσᾶς νὰ γνωρίζητε τὴν κρίσιν;
2Οἱ μισοῦντες τὸ καλὸν καὶ ἀγαπῶντες τὸ κακόν, οἱ ἀποσπῶντες τὸ δέρμα αὐτῶν ἐπάνωθεν αὐτῶν καὶ τὴν σάρκα αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὀστῶν αὐτῶν,
3οἱ κατατρώγοντες ἔτι τὴν σάρκα τοῦ λαοῦ μου καὶ ἐκδείροντες τὸ δέρμα αὐτῶν ἐπάνωθεν αὐτῶν καὶ συντρίβοντες τὰ ὀστᾶ αὐτῶν καὶ κατακόπτοντες αὐτὰ ὡς διὰ χύτραν καὶ ὡς κρέας ἐν μέσῳ λέβητος.
4Τότε θέλουσι βοήσει πρὸς τὸν Κύριον, πλήν δὲν θέλει εἰσακούσει αὐτούς· θέλει μάλιστα κρύψει τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διότι ἐφέρθησαν κακῶς εἰς τὰς πράξεις αὑτῶν.
5Οὕτω λέγει Κύριος περὶ τῶν προφητῶν, οἵτινες πλανῶσι τὸν λαὸν μου, οἵτινες δαγκάνοντες διὰ τῶν ὀδόντων αὑτῶν φωνάζουσιν, Εἰρήνη· καὶ ἐὰν τις δὲν βάλλῃ τι εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, κηρύττουσιν ἐναντίον αὐτοῦ πόλεμον.
6Διὰ τοῦτο νὺξ θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς ἀντὶ ὀράσεως καὶ σκότος εἰς ἐσᾶς ἀντὶ μαντείας· καὶ ὁ ἥλιος θέλει δύσει ἐπὶ τοὺς προφήτας καὶ ἡ ἡμέρα θέλει συσκοτάσει ἐπ᾿ αὐτούς.
7Τότε θέλουσι καταισχυνθῆ οἱ βλέποντες καὶ θέλουσιν ἐντραπῆ οἱ μάντεις· καὶ θέλουσι σκεπάσει τὰ χείλη αὑτῶν πάντες οὗτοι, διότι δὲν εἶναι ἀπόκρισις Θεοῦ.
8Ἀλλ᾿ ἐγὼ βεβαίως εἶμαι πλήρης δυνάμεως διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ Κυρίου καὶ κρίσεως καὶ ἰσχύος, διὰ νὰ ἀπαγγείλω εἰς τὸν Ἰακὼβ τὴν παράβασιν αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν Ἰσραήλ τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ.
9Ἀκούσατε λοιπὸν τοῦτο, ἀρχηγοὶ τοῦ οἴκου Ἰακὼβ καὶ ἄρχοντες τοῦ οἴκου Ἰσραήλ, οἱ βδελυττόμενοι τὴν κρίσιν καὶ διαστρέφοντες πᾶσαν εὐθύτητα,
10οἱ οἰκοδομοῦντες τὴν Σιὼν ἐν αἵματι καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ ἐν ἀνομίᾳ.
11Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς κρίνουσι μὲ δῶρα καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς διδάσκουσιν ἐπὶ μισθῷ καὶ οἱ προφῆται αὐτῆς μαντεύουσιν ἐπὶ ἀργυρίῳ καὶ ἐπαναπαύονται ἐπὶ τὸν Κύριον, λέγοντες, Δὲν εἶναι ὁ Κύριος ἐν μέσῳ ἡμῶν; κακὸν δὲν θέλει ἐλθεῖ ἐφ᾿ ἡμᾶς.
12Διὰ τοῦτο ἡ Σιὼν ἐξ αἰτίας σας θέλει ἀροτριασθῆ ὡς ἀγρός, καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ θέλει γείνει σωροὶ λίθων, καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου ὡς ὑψηλοὶ τόποι δρυμοῦ.Σχετικά με το Copyright: