Μοιραστείτε

 

Μιχαίας 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις τὸ ὄρος τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου θέλει στηριχθῆ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθῆ ὑπεράνω τῶν βουνῶν, καὶ λαοὶ θέλουσι συρρέει εἰς αὐτὸ.
2Καὶ ἔθνη πολλὰ θέλουσιν ὑπάγει καὶ εἰπεῖ, Ἔλθετε καὶ ἄς ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰακώβ· καὶ θέλει διδάξει ἡμᾶς τὰς ὁδοὺς αὑτοῦ, καὶ θέλομεν περιπατήσει ἐν ταῖς τρίβοις αὐτοῦ· διότι ἐκ Σιὼν θέλει ἐξέλθει νόμος καὶ λόγος Κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ.
3Καὶ θέλει κρίνει ἀναμέσον λαῶν πολλῶν καὶ θέλει ἐλέγξει ἔθνη ἰσχυρά, ἕως εἰς μακράν· καὶ θέλουσι σφυρηλατήσει τὰς μαχαίρας αὑτῶν διὰ ὑνία καὶ τὰς λόγχας αὑτῶν διὰ δρέπανα· δὲν θέλει σηκώσει μάχαιραν ἔθνος ἐναντίον ἔθνους οὐδὲ θέλουσι μάθει πλέον τὸν πόλεμον.
4Καὶ θέλουσι κάθησθαι ἕκαστος ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὑτοῦ καὶ ὑπὸ τὴν συκῆν αὑτοῦ, καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει ὁ ἐκφοβῶν· διότι τὸ στόμα τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων ἐλάλησε.
5Διότι πάντες οἱ λαοὶ θέλουσι περιπατεῖ ἕκαστος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ θεοῦ αὑτοῦ· ἡμεῖς δὲ θέλομεν περιπατεῖ ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.
6Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος, θέλω συνάξει τὴν χωλαίνουσαν καὶ θέλω εἰσδεχθῆ τὴν ἐξωσμένην καὶ ἐκείνην, τὴν ὁποίαν ἔθλιψα.
7Καὶ θέλω κάμει τὴν χωλαίνουσαν ὑπόλοιπον καὶ τὴν ἀποβεβλημένην ἔθνος ἰσχυρόν, καὶ ὁ Κύριος θέλει βασιλεύει ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει Σιών, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
8Καὶ σύ, πύργε τοῦ ποιμνίου, ὀχύρωμα τῆς θυγατρὸς Σιών, εἰς σὲ θέλει ἐλθεῖ ἡ πρώτη ἐξουσία· ναί, θέλει ἐλθεῖ τὸ βασίλειον εἰς τὴν θυγατέρα τῆς Ἱερουσαλήμ.
9Διὰ τί τώρα κραυγάζεις δυνατά; δὲν εἶναι βασιλεὺς ἐν σοί; ἠφανίσθη ὁ σύμβουλός σου, ὥστε σὲ κατέλαβον δῖνες ὡς τικτούσης;
10Κοιλοπόνει καὶ ἀγωνίζου, θυγάτηρ Σιών, ὡς ἡ τίκτουσα, διότι τώρα θέλεις ἐξέλθει ἐκ τῆς πόλεως καὶ θέλεις κατοικήσει ἐν ἀγρῷ καὶ θέλεις ὑπάγει ἕως τῆς Βαβυλῶνος· ἐκεῖ θέλεις ἐλευθερωθῆ, ἐκεῖ θέλει σὲ ἐξαγοράσει ὁ Κύριος ἐκ τῆς χειρὸς τῶν ἐχθρῶν σου.
11Τώρα δὲ συνήχθησαν ἐναντίον σου ἔθνη πολλὰ λέγοντα, Ἄς μιανθῇ καὶ ἄς ἐπιβλέπῃ ὁ ὀφθαλμὸς ἡμῶν ἐπὶ τὴν Σιών.
12Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν γνωρίζουσι τοὺς λογισμοὺς τοῦ Κυρίου οὐδὲ ἐννοοῦσι τὴν βουλήν αὐτοῦ, ὅτι συνήγαγεν αὐτοὺς ὡς δράγματα ἁλωνίου.
13Σηκώθητι καὶ ἁλώνιζε, θυγάτηρ Σιών, διότι θέλω κάμει τὸ κέρας σου σιδηροῦν καὶ τὰς ὁπλὰς σου θέλω κάμει χαλκάς, καὶ θέλεις κατασυντρίψει λαοὺς πολλούς· καὶ θέλω ἀφιερώσει τὰ διαρπάγματα αὐτῶν εἰς τὸν Κύριον καὶ τὴν περιουσίαν αὐτῶν εἰς τὸν Κύριον πάσης τῆς γῆς.Σχετικά με το Copyright: