Μοιραστείτε

 

Μιχαίας 5

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Συναθροίσθητι τώρα εἰς τάγματα, θυγάτηρ ταγμάτων· ἔθεσε πολιορκίαν ἐναντίον ἡμῶν· θέλουσι πατάξει τὸν κριτήν τοῦ Ἰσραήλ ἐν ῥάβδῳ κατὰ τῆς σιαγόνος.
2Καὶ σύ, Βηθλεὲμ Ἐφραθά, ἡ μικρὰ ὥστε νὰ ἦσαι μεταξὺ τῶν χιλιάδων τοῦ Ἰούδα, ἐκ σοῦ θέλει ἐξέλθει εἰς ἐμὲ ἀνήρ διὰ νὰ ἦναι ἡγούμενος ἐν τῷ Ἰσραήλ· τοῦ ὁποίου αἱ ἔξοδοι εἶναι ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἀπὸ ἡμερῶν αἰῶνος.
3Διὰ τοῦτο θέλει ἀφήσει αὐτούς, ἕως τοῦ καιροῦ καθ᾿ ὅν ἡ τίκτουσα θέλει γεννήσει· τότε τὸ ὑπόλοιπον τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ θέλει ἐπιστρέψει εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
4Καὶ θέλει σταθῆ καὶ ποιμάνει ἐν τῇ ἰσχύϊ τοῦ Κυρίου, ἐν τῇ μεγαλειότητι τοῦ ὀνόματος Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ· καὶ θέλουσι κατοικήσει· διότι τώρα θέλει μεγαλυνθῆ ἕως τῶν ἄκρων τῆς γῆς.
5Καὶ οὗτος θέλει εἶσθαι εἰρήνη. Ὅταν ὁ Ἀσσύριος ἔλθῃ εἰς τὴν γῆν ἡμῶν καὶ ὅταν πατήσῃ εἰς τὰ παλάτια ἡμῶν, τότε θέλομεν ἐπεγείρει κατ᾿ αὐτοῦ ἑπτὰ ποιμένας καὶ ὀκτὼ ἄρχοντας ἀνθρώπων·
6καὶ θέλουσι ποιμάνει τὴν γῆν τῆς Ἀσσυρίας ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὴν γῆν τοῦ Νεβρὼδ ἐν ταῖς εἰσόδοις αὐτοῦ· καὶ θέλει ἐλευθερώσει ἡμᾶς ἐκ τοῦ Ἀσσυρίου, ὅταν ἔλθῃ εἰς τὴν γῆν ἡμῶν καὶ ὅταν πατήσῃ ἐν τοῖς ὁρίοις ἡμῶν.
7Καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰακὼβ θέλει εἶσθαι ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς δρόσος ἀπὸ Κυρίου, ὡς ῥανίδες ἐπὶ χόρτου, ὅστις δὲν προσμένει παρὰ ἀνθρώπου οὐδὲ ἐλπίζει ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων.
8Καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰακὼβ θέλει εἶσθαι μεταξὺ ἐθνῶν, ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν, ὡς λέων μεταξὺ κτηνῶν τοῦ δρυμοῦ, ὡς σκύμνος μεταξὺ ποιμνίων προβάτων, ὅστις διαβαίνων καταπατεῖ καὶ διασπαράττει καὶ δὲν ὑπάρχει ὁ ἐλευθερῶν.
9Ἡ χεὶρ σου θέλει ὑψωθῆ ἐπὶ τοὺς ἐναντίους σου, καὶ πάντες οἱ ἐχθροὶ σου θέλουσιν ἐκκοπῆ.
10Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος, θέλω ἐξολοθρεύσει τοὺς ἵππους σου ἐκ μέσου σου, καὶ θέλω ἀπολέσει τὰς ἁμάξας σου.
11Καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὰς πόλεις τῆς γῆς σου, καὶ κατεδαφίσει πάντα τὰ ὀχυρώματά σου.
12Καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὰς μαγείας ἀπὸ τῆς χειρὸς σου, καὶ δὲν θέλεις ἔχει πλέον μάντεις.
13Καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὰ γλυπτὰ σου καὶ τὰ εἴδωλά σου ἐκ μέσου σου, καὶ δὲν θέλεις λατρεύσει πλέον τὸ ἔργον τῶν χειρῶν σου.
14Καὶ θέλω ἀνασπάσει τὰ ἄλση σου ἐκ μέσου σου, καὶ θέλω ἀφανίσει τὰς πόλεις σου.
15Καὶ θέλω κάμει ἐκδίκησιν μετὰ θυμοῦ καὶ μετ᾿ ὀργῆς ἐπὶ τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα δὲν μοῦ εἰσήκουσαν.Σχετικά με το Copyright: