Μοιραστείτε

 

Νεεμίας 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ κατῴκησαν οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ· καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ ἔρριψαν κλήρους, διὰ νὰ φέρωσιν ἕνα ἐκ τῶν δέκα νὰ κατοικήσῃ ἐν Ἱερουσαλήμ τῇ ἁγίᾳ πόλει, τὰ δὲ ἐννέα μέρη ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι.
2Καὶ ηὐλόγησεν ὁ λαὸς πάντας τοὺς ἀνθρώπους, ὅσοι προσέφεραν αὐτοπροαιρέτως ἑαυτοὺς νὰ κατοικήσωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ.
3Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ ἄρχοντες τῆς ἐπαρχίας οἱ κατοικήσαντες ἐν Ἱερουσαλήμ· ἐν δὲ ταῖς πόλεσι τοῦ Ἰούδα κατῴκησαν ἕκαστος ἐν τῇ ἰδιοκτησίᾳ αὑτοῦ, ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν, ὁ Ἰσραήλ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται καὶ οἱ Νεθινεὶμ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος.
4Καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ κατῴκησάν τινες ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν· ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα, Ἀθαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζία, υἱοῦ Ζαχαρία, υἱοῦ Ἀμαρία, υἱοῦ Σεφατία, υἱοῦ Μααλελεήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Φαρές·
5καὶ Μαασίας ὁ υἱὸς τοῦ Βαρούχ, υἱοῦ Χὸλ-ὀζέ, υἱοῦ Ἀζαΐα, υἱοῦ Ἀδαΐα, υἱοῦ Ἰωϊαρίβ, υἱοῦ Ζαχαρία, υἱοῦ τοῦ Σηλωνί·
6πάντες οἱ υἱοὶ Φαρὲς οἱ κατοικήσαντες ἐν Ἱερουσαλήμ ἦσαν τετρακόσιοι ἑξήκοντα ὀκτὼ ἄνδρες δυνάμεως.
7Οἱ δὲ υἱοὶ Βενιαμίν εἶναι οὗτοι· Σαλλοὺ ὁ υἱὸς τοῦ Μεσουλλάμ, υἱοῦ Ἰωάδ, υἱοῦ Φεδαΐα, υἱοῦ Κωλαΐα, υἱοῦ Μαασία, υἱοῦ Ἰθιήλ, υἱοῦ Ἰεσαΐα·
8καὶ μετ᾿ αὐτῶν, Γαββαεί, Σαλλαΐ, ἐννεακόσιοι εἰκοσιοκτώ·
9καὶ Ἰωήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ζιχρὶ ἦτο ἔφορος αὐτῶν· ὁ δὲ Ἰούδας, ὁ υἱὸς τοῦ Σενουά, δεύτερος ἐπὶ τὴν πόλιν·
10Ἐκ τῶν ἱερέων, Ἰεδαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωϊαρίβ, Ἰαχείν,
11Σεραΐας ὁ υἱὸς τοῦ Χελκία, υἱοῦ Μεσσουλλάμ, υἱοῦ Σαδώκ, υἱοῦ Μεραϊώθ, υἱοῦ Ἀχιτώβ, ὁ ἄρχων τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
12Καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ ποιοῦντες τὸ ἔργον τοῦ οἴκου ἦσαν ὀκτακόσιοι εἰκοσιδύο· καὶ Ἀδαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεροάμ, υἱοῦ Φελαλία, υἱοῦ Ἀμσί, υἱοῦ Ζαχαρία, υἱοῦ Πασχώρ, υἱοῦ Μαλχία,
13καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἄρχοντες πατριῶν, διακόσιοι τεσσαράκοντα δύο· καὶ Ἀμασσαΐ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζαρεήλ, υἱοῦ Ἀαζαΐ, υἱοῦ Μεσιλλεμώθ, υἱοῦ Ἰμμήρ,
14καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἄνδρες δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ· ἔφορος δὲ αὐτῶν ἦτο Ζαβδιήλ, υἱὸς τοῦ Γεδωλείμ.
15Καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν, Σεμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσσούβ, υἱοῦ Ἀζρικάμ, υἱοῦ Ἀσαβία, υἱοῦ Βουννί·
16καὶ Σαββεθαΐ καὶ Ἰωζαβάδ, ἐκ τῶν ἀρχόντων τῶν Λευϊτῶν, ἦσαν ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ἔργων τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
17Καὶ Ματθανίας ὁ υἱὸς τοῦ Μιχά, υἱοῦ Ζαβδί, υἱοῦ Ἀσάφ, ἦτο ὁ ἐξάρχων τῆς ὑμνῳδίας ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ Βακβουκίας ὁ δεύτερος μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν αὑτοῦ, καὶ Ἀβδὰ ὁ υἱὸς τοῦ Σαμμουά, υἱοῦ Ταλάλ, υἱοῦ Ἰεδουθούν.
18Πάντες οἱ Λευΐται ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει ἦσαν διακόσιοι ὀγδοήκοντα τέσσαρες.
19Οἱ δὲ πυλωροί, Ἀκκούβ, Ταλμών, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ φυλάττοντες ἐν ταῖς πύλαις, ἦσαν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
20Καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ἱερεῖς καὶ Λευΐται, ἦσαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν Ἰούδα, ἕκαστος ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὑτοῦ.
21Οἱ δὲ Νεθινεὶμ κατῴκησαν ἐν Ὀφήλ· καὶ ὁ Σιχὰ καὶ ὁ Γισπὰ ἦσαν ἐπὶ τῶν Νεθινείμ.
22Καὶ ὁ ἔφορος τῶν Λευΐτῶν ἐν Ἱερουσαλήμ ἦτο Ὀζί, ὁ υἱὸς τοῦ Βανί, υἱοῦ Ἀσαβία, υἱοῦ Ματθανία, υἱοῦ Μιχά. Ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἀσάφ, οἱ ψαλτῳδοὶ ἦσαν ἐπὶ τοῦ ἔργου τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
23Διότι ἦτο προσταγή τοῦ βασιλέως περὶ αὐτῶν, καὶ διατεταγμένον μερίδιον διὰ τοὺς ψαλτῳδοὺς κατὰ πᾶσαν ἡμέραν.
24Καὶ Πεθαΐα ὁ υἱὸς τοῦ Μεσηζαβεήλ, ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ζερὰ υἱοῦ τοῦ Ἰούδα, ἦτο ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως ἐν πάσῃ ὑποθέσει περὶ τοῦ λαοῦ.
25Περὶ δὲ τῶν χωρίων, μετὰ τῶν ἀγρῶν αὐτῶν, τινὲς ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα κατῴκησαν ἐν Κιριὰθ-ἀρβὰ καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς, καὶ ἐν Δαιβὼν καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς, καὶ ἐν Ἰεκαβσεήλ καὶ τοῖς χωρίοις αὐτῆς,
26καὶ ἐν Ἰησουὰ καὶ ἐν Μωλαδὰ καὶ ἐν Βαὶθ-φελέτ,
27καὶ ἐν Ἀσὰρ-σουάλ καὶ ἐν Βήρ-σαβεὲ καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς,
28καὶ ἐν Σικλὰγ καὶ ἐν Μεκονὰ καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῆς,
29καὶ ἐν Ἔν-ριμμὼν καὶ ἐν Σαρεὰ καὶ ἐν Ἰαρμούθ,
30Ζανωά, Ὀδολλὰμ καὶ τοῖς χωρίοις αὐτῶν, Λαχεὶς καὶ τοῖς ἀγροῖς αὐτῆς, Ἀζηκὰ καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς. Καὶ κατῴκησαν ἀπὸ Βήρ-σαβεὲ ἕως τῆς φάραγγος Ἐννόμ.
31Καὶ οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν κατῴκησαν ἀπὸ Γεβὰ ἐν Μιχμὰς καὶ Αἰϊὰ καὶ Βαιθήλ καὶ ταῖς κώμαις αὐτῆς,
32ἐν Ἀναθώθ, Νώβ, Ἀνανία,
33Ἀσώρ, Ῥαμά, Γιτθαΐμ,
34Ἀδίδ, Σεβωείμ, Νεβαλλάτ,
35Λώδ, καὶ Ὠνώ, τῇ φάραγγι τῶν τεκτόνων.
36Καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν κατῴκησαν διαιρέσεις ἐν Ἰούδᾳ καὶ Βενιαμίν.Σχετικά με το Copyright: