Μοιραστείτε

 

Νεεμίας 12

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται, οἱ ἀναβάντες μετὰ τοῦ Ζοροβάβελ υἱοῦ τοῦ Σαλαθιήλ, καὶ τοῦ Ἰησοῦ· Σεραΐας, Ἱερεμίας, Ἔσδρας,
2Ἀμαρίας, Μαλλούχ, Χαττούς,
3Σεχανίας, Ῥεούμ, Μερημώθ,
4Ἰδδώ, Γιννεθώ, Ἀβιά,
5Μιαμείν, Μααδίας, Βιλγά,
6Σεμαΐας καὶ Ἰωϊαρίβ, Ἰεδαΐας,
7Σαλλοῦ, Ἀμώκ, Χελχίας, Ἰεδαΐας. Οὗτοι ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰησοῦ.
8Οἱ δὲ Λευΐται, Ἰησοῦς, Βιννουΐ, Καδμιήλ, Σερεβίας, Ἰούδας καὶ Ματθανίας, ὁ ἐπὶ τῶν ὕμνων, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ.
9Ὁ δὲ Βακβουκίας καὶ ὁ Οὐννί, οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἦσαν ἀπέναντι αὐτῶν διὰ τὰς φυλακάς.
10Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἐγέννησε τὸν Ἰωακείμ, Ἰωακείμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιασείβ, Ἐλιασείβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωαδά,
11Ἰωαδὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωνάθαν· Ἰωνάθαν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰαδδουά.
12Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἰωακείμ, ἱερεῖς, ἄρχοντες πατριῶν, ἦσαν τοῦ Σεραΐα, ὁ Μεραΐας· τοῦ Ἱερεμία, ὁ Ἀνανίας·
13τοῦ Ἔσδρα, ὁ Μεσουλλάμ· τοῦ Ἀμαρία, ὁ Ἰωανάν·
14τοῦ Μελιχοῦ, ὁ Ἰωνάθαν· τοῦ Σεβανία, ὁ Ἰωσήφ·
15τοῦ Χαρήμ, ὁ Ἀδνά· τοῦ Μεραϊώθ, ὁ Ἐλκαΐ·
16τοῦ Ἰδδώ, ὁ Ζαχαρίας· τοῦ Γιννεθών, ὁ Μεσουλλάμ·
17τοῦ Ἀβιά, ὁ Ζιχρί· τοῦ Μινιαμείν, καὶ τοῦ Μωαδία, ὁ Φιλταΐ·
18τοῦ Βιλγά, ὁ Σαμμουά· τοῦ Σεμαΐα, ὁ Ἰωνάθαν·
19καὶ τοῦ Ἰωϊαρίβ, ὁ Ματθεναΐ· τοῦ Ἰεδαΐα, ὁ Ὀζί·
20τοῦ Σαλλαΐ, ὁ Καλλαΐ· τοῦ Ἀμώκ, ὁ Ἕβερ·
21τοῦ Χελκία, ὁ Ἀσαβίας· τοῦ Ἰεδαΐα, ὁ Ναθαναήλ.
22Οἱ Λευΐται ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἐλιασείβ, Ἰωαδὰ καὶ Ἰωανὰν καὶ Ἰαδδουά, ἦσαν καταγεγραμμένοι ἄρχοντες πατριῶν· καὶ οἱ ἱερεῖς, ἐπὶ τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Πέρσου.
23Οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ, ἄρχοντες τῶν πατριῶν, ἦσαν καταγεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν Χρονικῶν, μάλιστα ἕως τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἰωανὰν υἱοῦ τοῦ Ἐλιασείβ.
24Καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν Λευϊτῶν, Ἀσαβίας, Σερεβίας, καὶ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Καδμιήλ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἀπέναντι αὐτῶν, διὰ νὰ αἰνῶσι καὶ νὰ ὑμνῶσι κατὰ τὴν προσταγήν Δαβὶδ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, φυλακή ἀπέναντι φυλακῆς.
25Ὁ Ματθανίας καὶ Βακβουκίας, Ὀβαδία, Μεσουλλάμ, Ταλμών, Ἀκκούβ, ἦσαν πυλωροὶ φυλάττοντες τὴν φυλακήν ἐν τοῖς ταμείοις τῶν πυλῶν.
26Οὗτοι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἰωακείμ, υἱοῦ Ἰησοῦ, υἱοῦ Ἰωσεδέχ, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Νεεμία τοῦ κυβερνήτου καὶ τοῦ ἱερέως Ἔσδρα τοῦ γραμματέως.
27Καὶ ἐν τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ τείχους τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐζήτησαν τοὺς Λευΐτας ἀπὸ πάντων τῶν τόπων αὐτῶν διὰ νὰ φέρωσιν αὐτοὺς εἰς Ἱερουσαλήμ, νὰ κάμωσι τὰ ἐγκαίνια μετ᾿ εὐφροσύνης, ὑμνοῦντες καὶ ψάλλοντες ἐν κυμβάλοις, ψαλτηρίοις καὶ ἐν κιθάραις.
28Καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ τῶν ψαλτῳδῶν καὶ ἀπὸ τῆς περιχώρου κυκλόθεν τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ ἀπὸ τῶν χωρίων Νετωφαθί·
29καὶ ἀπὸ τοῦ οἴκου Γιλγὰλ καὶ ἀπὸ τῶν ἀγρῶν Γεβὰ καὶ Ἀζμαβέθ· διότι οἱ ψαλτῳδοὶ ᾠκοδόμησαν χωρία εἰς ἑαυτοὺς κύκλῳ τῆς Ἱερουσαλήμ.
30Καὶ ἐκαθαρίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται, καὶ ἐκαθάρισαν τὸν λαὸν καὶ τὰς πύλας καὶ τὸ τεῖχος.
31Τότε ἀνεβίβασα τοὺς ἄρχοντας τοῦ Ἰούδα ἐπὶ τὸ τεῖχος καὶ ἔστησα δύο μεγάλους χοροὺς αἰνούντων· ὁ μὲν ἐπορεύετο ἐπὶ τὰ δεξιά, ἐπὶ τοῦ τείχους πρὸς τὴν πύλην τῆς κοπρίας·
32καὶ κατόπιν αὐτῶν ἐπορεύοντο ὁ Ὠσαΐας καὶ τὸ ἥμισυ τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰούδα,
33καὶ ὁ Ἀζαρίας, ὁ Ἔσδρας καὶ ὁ Μεσουλλάμ,
34ὁ Ἰούδας καὶ ὁ Βενιαμὶν καὶ ὁ Σεμαΐας καὶ ὁ Ἱερεμίας·
35καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων μετὰ σαλπίγγων, ὁ Ζαχαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωνάθαν, υἱοῦ τοῦ Σεμαΐα, υἱοῦ τοῦ Ματθανία, υἱοῦ τοῦ Μιχαΐα, υἱοῦ τοῦ Ζακχούρ, υἱοῦ τοῦ Ἀσάφ·
36καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Σεμαΐας, καὶ Ἀζαρεήλ, Μιλαλαΐ, Γιλαλαΐ, Μααΐ, Ναθαναήλ, καὶ Ἰούδας, Ἀνανί, μετὰ μουσικῶν ὀργάνων Δαβὶδ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ Ἔσδρας ὁ γραμματεύς ἔμπροσθεν αὐτῶν.
37Καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πηγῆς καὶ ἀπέναντι αὐτῶν, ἀνέβησαν διὰ τῶν βαθμίδων τῆς πόλεως Δαβὶδ εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ τείχους, ἐπάνωθεν τοῦ οἴκου τοῦ Δαβίδ, καὶ ἕως τῆς πύλης τῶν ὑδάτων πρὸς ἀνατολάς.
38Ὁ δὲ ἄλλος χορὸς τῶν αἰνούντων ἐπορεύετο εἰς τὸ ἀπέναντι, καὶ ἐγὼ κατόπιν αὐτῶν, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ ἐπὶ τοῦ τείχους, ἐπάνωθεν τοῦ πύργου τῶν φούρνων καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος.
39Καὶ ἐπάνωθεν τῆς πύλης Ἐφραΐμ καὶ ἐπάνωθεν τῆς παλαιᾶς πύλης, καὶ ἐπάνωθεν τῆς ἰχθυϊκῆς πύλης καὶ τοῦ πύργου Ἀνανεήλ καὶ τοῦ πύργου τοῦ Μεὰ καὶ ἕως τῆς πύλης τῆς προβατικῆς· καὶ ἐστάθησαν ἐν τῇ πύλῃ τῆς φυλακῆς.
40Καὶ ἐστάθησαν οἱ δύο χοροὶ τῶν αἰνούντων ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐγὼ καὶ τὸ ἥμισυ τῶν προεστώτων μετ᾿ ἐμοῦ·
41καὶ οἱ ἱερεῖς, Ἐλιακείμ, Μαασίας, Μινιαμείν, Μιχαΐας, Ἐλιωηνάϊ, Ζαχαρίας καὶ Ἀνανίας, μετὰ σαλπίγγων·
42καὶ Μαασίας καὶ Σεμαΐας καὶ Ἐλεάζαρ καὶ Ὀζὶ καὶ Ἰωανὰν καὶ Μαλχίας καὶ Ἐλὰμ καὶ Ἐσέρ. Καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ ὕψωσαν τὴν φωνήν αὑτῶν, μετὰ τοῦ Ἰεζραΐα τοῦ ἐπιστάτου.
43Καὶ προσέφεραν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θυσίας μεγάλας καὶ εὐφράνθησαν· διότι ὁ Θεὸς εὔφρανεν αὐτοὺς εὐφροσύνην μεγάλην. Καὶ αἱ γυναῖκες ἔτι καὶ τὰ παιδία εὐφράνθησαν· καὶ ἡ εὐφροσύνη τῆς Ἱερουσαλήμ ἠκούσθη ἕως μακρόθεν.
44Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διωρίσθησαν ἄνδρες ἐπὶ τῶν οἰκημάτων διὰ τοὺς θησαυρούς, διὰ τὰς προσφοράς, διὰ τὰς ἀπαρχὰς καὶ διὰ τὰ δέκατα, διὰ νὰ συνάγωσιν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἀγρῶν τῶν πόλεων τὰ νενομισμένα μερίδια διὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευΐτας· διότι ὁ Ἰούδας εὐφράνθη ἐξ αἰτίας τῶν ἱερέων καὶ ἐξ αἰτίας τῶν Λευϊτῶν τῶν παρεστώτων.
45Καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ ἐφύλαξαν τὴν φυλακήν τοῦ Θεοῦ αὑτῶν καὶ τὴν φυλακήν τοῦ καθαρισμοῦ, κατὰ τὴν προσταγήν τοῦ Δαβὶδ καὶ Σολομῶντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
46Διότι ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Δαβὶδ καὶ τοῦ Ἀσὰφ ἦσαν ἐξ ἀρχῆς πρωτοψάλται καὶ άσματα αἰνέσεως καὶ ὕμνοι πρὸς τὸν Θεόν.
47Καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ζοροβάβελ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Νεεμία ἔδιδον τὰ τεταγμένα μερίδια τῶν ψαλτῳδῶν καὶ τῶν πυλωρῶν, κατὰ πᾶσαν ἡμέραν· καὶ ἡγίαζον αὐτὰ εἰς τοὺς Λευΐτας, καὶ οἱ Λευΐται ἡγίαζον εἰς τοὺς υἱοὺς Ἀαρών.Σχετικά με το Copyright: