Μοιραστείτε

 

Νεεμίας 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τότε ἐσηκώθη Ἐλιασεὶβ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς, καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πύλην τὴν προβατικήν· οὗτοι ἡγίασαν αὐτήν καὶ ἔστησαν τὰς θύρας αὐτῆς· καὶ ἡγίασαν αὐτήν ἕως τοῦ πύργου Μεά, ἕως τοῦ πύργου Ἀνανεήλ.
2Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτοῦ ᾠκοδόμησαν οἱ ἄνδρες τῆς Ἱεριχώ. Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτῶν ᾠκοδόμησε Ζακχοὺρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰμρί.
3τὴν θύραν δὲ τὴν ἰχθυϊκήν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσσεναά, οἵτινες ἐσανίδωσαν αὐτήν καὶ ἔστησαν τὰς θύρας αὐτῆς, τὰ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς.
4Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτῶν ἐπεσκεύασε Μερημὼθ ὁ υἱὸς τοῦ Οὐρία, υἱοῦ τοῦ Ἀκκώς. Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτῶν ἐπεσκεύασε Μεσουλλὰμ ὁ υἱὸς τοῦ Βαραχίου, υἱοῦ τοῦ Μεσηζαβεήλ. Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτῶν ἐπεσκεύασε Σαδὼκ ὁ υἱὸς τοῦ Βαανά.
5Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτῶν ἐπεσκεύασαν οἱ Θεκωΐται πλήν οἱ πρόκριτοι αὐτῶν δὲν ὑπέβαλον τὸν τράχηλον αὑτῶν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου αὑτῶν.
6Καὶ τὴν πύλην τὴν παλαιὰν ἐπεσκεύασεν Ἰωδαὲ ὁ υἱὸς τοῦ Φασέα, καὶ Μεσουλλὰμ ὁ υἱὸς τοῦ Βεσωδία· οὗτοι ἐσανίδωσαν αὐτήν καὶ ἔστησαν τὰς θύρας αὐτῆς καὶ τὰ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς.
7Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτῶν ἐπεσκεύασε Μελαθίας ὁ Γαβαωνίτης καὶ Ἰαδὼν ὁ Μερωνοθίτης, ἄνδρες τῆς Γαβαὼν καὶ τῆς Μισπά, ὑπὸ τὸν θρόνον τοῦ ἐπάρχου τῶν ἐντεῦθεν τοῦ ποταμοῦ.
8Εἰς τὰ πλάγια αὐτοῦ ἐπεσκεύασεν Ὀχιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἁραχίου, ἐκ τῶν χρυσοχόων. Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτοῦ ἐπεσκεύασεν Ἀνανίας, ὁ ἐκ τῶν μυρεψῶν· καὶ ἀφῆκαν τὴν Ἱερουσαλήμ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος.
9Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτῶν ἐπεσκεύασε Ῥεφαΐα ὁ υἱὸς τοῦ Ὤρ, ὁ ἄρχων τοῦ ἡμίσεος τῆς περιχώρου τῆς Ἱερουσαλήμ.
10Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτῶν ἐπεσκεύασεν Ἰεδαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἀρουμάφ, καὶ ἀπέναντι τῆς οἰκίας αὑτοῦ. Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτοῦ ἐπεσκεύασε Χαττοὺς ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσαβνία.
11Μαλχίας ὁ υἱὸς τοῦ Χαρήμ, καὶ Ἀσσοὺβ ὁ υἱὸς τοῦ Φαὰθ-μωάβ, ἐπεσκεύασαν τὸ ἄλλο τμῆμα καὶ τὸν πύργον τῶν φούρνων.
12Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτοῦ ἐπεσκεύασε Σαλλοὺμ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀλλωής, ὁ ἄρχων τοῦ ἡμίσεος τῆς περιχώρου τῆς Ἱερουσαλήμ, αὐτὸς καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ.
13τὴν πύλην τῆς φάραγγος ἐπεσκεύασεν ὁ Ἀνοὺν καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Ζανωά· οὗτοι ᾠκοδόμησαν αὐτήν καὶ ἔστησαν τὰς θύρας αὐτῆς, τὰ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ χιλίας πήχας εἰς τὸ τεῖχος ἕως τῆς πύλης τῆς κοπρίας.
14τὴν πύλην δὲ τῆς κοπρίας ἐπεσκεύασε Μαλχίας ὁ υἱὸς τοῦ Ῥηχάβ, ὁ ἄρχων τῆς περιχώρου τῆς Βαὶθ-ἀκκερέμ· οὗτος ᾠκοδόμησεν αὐτήν καὶ ἔστησε τὰς θύρας αὐτῆς, τὰ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς.
15τὴν πύλην δὲ τῆς πηγῆς ἐπεσκεύασε Σαλλοὺν ὁ υἱὸς τοῦ Χὸλ-ὀζέ, ὁ ἄρχων τῆς περιχώρου τῆς Μισπά· οὗτος ᾠκοδόμησεν αὐτήν καὶ ἐσανίδωσεν αὐτήν καὶ ἔστησε τὰς θύρας αὐτῆς, τὰ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς, καὶ τὸ τεῖχος τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωὰμ πλησίον τοῦ κήπου τοῦ βασιλέως, καὶ ἕως τῶν βαθμίδων τῶν καταβαινουσῶν, ἀπὸ τῆς πόλεως Δαβίδ.
16Κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασε Νεεμίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζβούκ, ὁ ἄρχων τοῦ ἡμίσεος τῆς περιχώρου τῆς Βαὶθ-σούρ, ἕως ἀπέναντι τῶν τάφων τοῦ Δαβὶδ καὶ ἕως τῆς κατασκευασθείσης κολυμβήθρας καὶ ἕως τοῦ οἴκου τῶν ἰσχυρῶν.
17Κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασαν οἱ Λευΐται, Ῥεοὺμ ὁ υἱὸς τοῦ Βανί. Εἰς τὰ πλάγια αὐτοῦ ἐπεσκεύασεν Ἀσαβίας, ὁ ἄρχων τοῦ ἡμίσεος τῆς περιχώρου τῆς Κεειλά, διὰ τὸ μέρος αὐτοῦ.
18Κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, Βαβαΐ ὁ υἱὸς τοῦ Ἠναδάδ, ὁ ἄρχων τοῦ ἄλλου ἡμίσεος τῆς περιχώρου τῆς Κεειλά.
19Καὶ εἰς τὰ πλάγια αὐτοῦ ἐπεσκεύασεν Ἐσὲρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ἄρχων τῆς Μισπά, ἄλλο τμῆμα ἀπέναντι τῆς ἀναβάσεως πρὸς τὴν ὁπλοθήκην τῆς γωνίας.
20Κατόπιν αὐτοῦ Βαροὺχ ὁ υἱὸς τοῦ Ζαββαΐ ἐπεσκεύασε μετὰ ζήλου τὸ ἄλλο τμῆμα, ἀπὸ τῆς γωνίας ἕως τῆς θύρας τοῦ οἴκου Ἐλιασείβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου.
21Κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασε Μερημὼθ ὁ υἱὸς τοῦ Οὐρίου, υἱοῦ τοῦ Ἀκκώς, ἄλλο τμῆμα, ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ Ἐλιασεὶβ ἕως τοῦ τέλους τοῦ οἴκου τοῦ Ἐλιασείβ.
22Καὶ κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασαν οἱ ἱερεῖς, οἱ κάτοικοι τῆς περιχώρου.
23Κατόπιν αὐτῶν ἐπεσκεύασαν ὁ Βενιαμὶν καὶ ὁ Ἀσαοὺβ ἀπέναντι τοῦ οἴκου αὑτῶν. Κατόπιν αὐτῶν ἐπεσκεύασεν Ἀζαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Μαασίου, υἱοῦ τοῦ Ἀνανίου, πλησίον τοῦ οἴκου αὑτοῦ.
24Κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασε Βιννουΐ ὁ υἱὸς τοῦ Ἠναδὰδ ἄλλο τμῆμα, ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Ἀζαρίου ἕως τῆς καμπῆς, ἕως μάλιστα τῆς γωνίας.
25Φαλὰλ ὁ υἱὸς τοῦ Οὐζαΐ ἐπεσκεύασεν ἀπέναντι τῆς καμπῆς καὶ τοῦ πύργου τοῦ ἐξέχοντος ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, τοῦ πλησίον τῆς αὐλῆς τῆς φυλακῆς. Κατόπιν αὐτοῦ Φεδαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Φαρώς.
26Οἱ δὲ Νεθινεὶμ κατῴκουν ἐν Ὀφήλ, καὶ ἐπεσκεύασαν ἕως ἀπέναντι τῆς πύλης τῶν ὑδάτων πρὸς ἀνατολὰς καὶ τοῦ πύργου τοῦ ἐξέχοντος.
27Κατόπιν αὐτῶν οἱ Θεκωῖται ἐπεσκεύασαν ἄλλο τμῆμα, ἀπέναντι τοῦ μεγάλου πύργου τοῦ ἐξέχοντος καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ Ὀφήλ.
28Ἐπάνωθεν τῆς πύλης τῶν ἵππων ἐπεσκεύασαν οἱ ἱερεῖς, ἕκαστος ἀπέναντι τῆς οἰκίας αὑτοῦ.
29Κατόπιν αὐτῶν ἐπεσκεύασε Σαδὼκ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰμμήρ, ἀπέναντι τῆς οἰκίας αὑτοῦ. Καὶ κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασε Σεμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Σεχανίου, ὁ φύλαξ τῆς ἀνατολικῆς πύλης.
30Κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασεν Ἀνανίας ὁ υἱὸς τοῦ Σελεμία, καὶ Ἀνοὺν ὁ ἕκτος υἱὸς τοῦ Σαλάφ, ἄλλο τμῆμα. Κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασε Μεσουλλὰμ ὁ υἱὸς τοῦ Βαραχίου ἀπέναντι τοῦ οἰκήματος αὑτοῦ.
31Κατόπιν αὐτοῦ ἐπεσκεύασε Μαλχίας, υἱὸς χρυσοχόου, ἕως τῆς οἰκίας τῶν Νεθινεὶμ καὶ τῶν μεταπρατῶν, ἀπέναντι τῆς πύλης Μιφκάδ, καὶ ἕως τῆς ἀναβάσεως τῆς γωνίας.
32Καὶ μεταξὺ τῆς ἀναβάσεως τῆς γωνίας ἕως τῆς προβατικῆς πύλης, ἐπεσκεύασαν οἱ χρυσοχόοι καὶ οἱ μεταπράται.Σχετικά με το Copyright: