Μοιραστείτε

 

Νεεμίας 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀφοῦ δὲ τὸ τεῖχος ἐκτίσθη, καὶ ἔστησα τὰς θύρας, καὶ διωρίσθησαν οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ οἱ Λευΐται,
2προσέταξα περὶ τῆς Ἱερουσαλήμ τὸν ἀδελφὸν μου Ἀνανὶ καὶ τὸν Ἀνανίαν τὸν ἄρχοντα τοῦ φρουρίου· διότι ἦτο ὡς ἄνθρωπος πιστὸς καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν, ὑπὲρ πολλούς.
3Καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς, Ἄς μή ἀνοίγωνται αἱ πύλαι τῆς Ἱερουσαλήμ ἑωσοῦ θερμάνῃ ὁ ἥλιος· καὶ ἐκείνων ἔτι παρόντων, νὰ κλείωνται αἱ θύραι καὶ νὰ ἀσφαλίζωνται καὶ φυλακαὶ νὰ διορίζωνται ἐκ τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ, ἕκαστος ἐν τῇ φυλακῇ αὑτοῦ καὶ ἕκαστος ἀπέναντι τῆς οἰκίας αὑτοῦ.
4Καὶ ἡ πόλις ἦτο εὐρύχωρος καὶ μεγάλη, ὁ δὲ λαὸς ὀλίγος ἐν αὐτῇ, καὶ οἰκίαι δὲν ἦσαν ᾠκοδομημέναι.
5Καὶ ἔβαλεν ὁ Θεὸς μου ἐν τῇ καρδίᾳ μου νὰ συνάξω τοὺς προκρίτους καὶ τοὺς προεστῶτας καὶ τὸν λαόν, διὰ νὰ ἀριθμηθῶσι κατὰ γενεαλογίαν. Καὶ εὕρηκα βιβλίον τῆς γενεαλογίας ἐκείνων, οἵτινες ἀνέβησαν κατ᾿ ἀρχὰς καὶ εὕρηκα γεγραμμένον ἐν αὐτῷ.
6Οὗτοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐπαρχίας, οἱ ἀναβάντες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, ἐκ τῶν μετοικισθέντων, τοὺς ὁποίους μετῴκισε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος, καὶ ἐπιστρέψαντες εἰς Ἱερουσαλήμ καὶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἕκαστος εἰς τὴν πόλιν αὑτοῦ·
7οἱ ἐλθόντες μετὰ Ζοροβάβελ, Ἰησοῦ, Νεεμία, Ἀζαρία, Ῥααμία, Νααμανί, Μαροδοχαίου, Βιλσάν, Μισπερέθ, Βιγουαί, Νεούμ, Βαανά. Ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν τοῦ λαοῦ Ἰσραήλ·
8υἱοὶ Φαρώς, δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
9Υἱοὶ Σεφατία, τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο.
10Υἱοὶ Ἀράχ, ἑξακόσιοι πεντήκοντα δύο.
11Υἱοὶ Φαὰθ-μωάβ, ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ καὶ Ἰωάβ, δισχίλιοι καὶ ὀκτακόσιοι δεκαοκτώ.
12Υἱοὶ Ἐλάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
13Υἱοὶ Ζατθοῦ, ὀκτακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
14Υἱοὶ Ζακχαί, ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα.
15Υἱοὶ Βιννουΐ, ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα ὀκτώ.
16Υἱοὶ Βηβαΐ, ἑξακόσιοι εἰκοσιοκτώ.
17Υἱοὶ Ἀζγάδ, δισχίλιοι τριακόσιοι εἰκοσιδύο.
18Υἱοὶ Ἀδωνικάμ, ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἑπτά.
19Υἱοὶ Βιγουαί, δισχίλιοι ἑξήκοντα ἑπτά.
20Υἱοὶ Ἀδίν, ἑξακόσιοι πεντήκοντα πέντε.
21Υἱοὶ Ἀτήρ ἐκ τοῦ Ἐζεκίου, ἐνενήκοντα ὀκτώ.
22Υἱοὶ Ἀσούμ, τριακόσιοι εἰκοσιοκτώ.
23Υἱοὶ Βησαί, τριακόσιοι εἰκοσιτέσσαρες.
24Υἱοὶ Ἀρίφ, ἑκατὸν δώδεκα.
25Υἱοὶ Γαβαών, ἐνενήκοντα πέντε.
26Ἄνδρες Βηθλεὲμ καὶ Νετωφά, ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ὀκτώ.
27Ἄνδρες Ἀναθώθ, ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ.
28Ἄνδρες Βαὶθ-ἀσμαβέθ, τεσσαράκοντα δύο.
29Ἄνδρες Κιριὰθ-ἰαρείμ, Χεφειρά, καὶ Βηρώθ, ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς.
30Ἄνδρες Ῥαμὰ καὶ Γαβαά, ἑξακόσιοι εἴκοσι καὶ εἷς.
31Ἄνδρες Μιχμάς, ἑκατὸν εἰκοσιδύο.
32Ἄνδρες Βαιθήλ, καὶ Γαί, ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖς.
33Ἄνδρες τῆς ἄλλης Νεβώ, πεντήκοντα δύο.
34Υἱοὶ τοῦ ἄλλου Ἐλάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
35Υἱοὶ Χαρήμ, τριακόσιοι εἴκοσι.
36Υἱοὶ Ἱεριχώ, τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
37Υἱοὶ Λώδ, Ἀδίδ, καὶ Ὠνώ, ἑπτακόσιοι εἴκοσι καὶ εἷς.
38Υἱοὶ Σεναά, τρισχίλιοι ἐννεακόσιοι τριάκοντα.
39Οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ἰεδαΐα, ἐκ τοῦ οἴκου Ἰησοῦ, ἐννεακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς.
40Υἱοὶ Ἰμμήρ, χίλιοι πεντήκοντα δύο.
41Υἱοὶ Πασχώρ, χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά.
42Υἱοὶ Χαρήμ, χίλιοι δεκαεπτά.
43Οἱ Λευΐται· υἱοὶ Ἰησοῦ ἐκ τοῦ Καδμιήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Ὠδαυΐα, ἑβδομήκοντα τέσσαρες.
44Οἱ ψαλτῳδοί· υἱοὶ Ἀσάφ, ἑκατὸν τεσσαράκοντα ὀκτώ.
45Οἱ πυλωροί· υἱοὶ Σαλλούμ, υἱοὶ Ἀτήρ, υἱοὶ Ταλμών, υἱοὶ Ἀκκούβ, υἱοὶ Ἀτιτά, υἱοὶ Σωβαί, ἑκατὸν τριάκοντα ὀκτώ.
46Οἱ Νεθινείμ· υἱοὶ Σιχά, υἱοὶ Ἀσουφά, υἱοὶ Ταββαώθ,
47υἱοὶ Κηρώς, υἱοὶ Σιαά, υἱοὶ Φαδών,
48υἱοὶ Λεβανά, υἱοὶ Ἀγαβά, υἱοὶ Σαλμαί,
49υἱοὶ Ἀνάν, υἱοὶ Γιδδήλ, υἱοὶ Γαάρ,
50υἱοὶ Ῥεαΐα, υἱοὶ Ῥεσίν, υἱοὶ Νεκωδά,
51υἱοὶ Γαζάμ, υἱοὶ Οὐζά, υἱοὶ Φασεά,
52υἱοὶ Βησαί, υἱοὶ Μεουνείμ, υἱοὶ Ναφουσεσείμ,
53υἱοὶ Βακβούκ, υἱοὶ Ἀκουφά, υἱοὶ Ἀρούρ,
54υἱοὶ Βασλίθ, υἱοὶ Μεϊδά, υἱοὶ Ἀρσά,
55υἱοὶ Βαρκώς, υἱοὶ Σισάρα, υἱοὶ Θαμά,
56υἱοὶ Νεσιά, υἱοὶ Ἀτιφά.
57Οἱ υἱοὶ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος· υἱοὶ Σωταΐ, υἱοὶ Σωφερέθ, υἱοὶ Φερειδά,
58υἱοὶ Ἰααλά, υἱοὶ Δαρκών, υἱοὶ Γιδδήλ,
59υἱοὶ Σεφατία, υἱοὶ Ἀττίλ, υἱοὶ Φοχερὲθ ἀπὸ Σεβαΐμ, υἱοὶ Ἀμών.
60Πάντες οἱ Νεθινείμ, καὶ οἱ υἱοὶ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος, ἦσαν τριακόσιοι ἐνενήκοντα δύο.
61Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ ἀναβάντες ἀπὸ Θὲλ-μελάχ, Θὲλ-ἀρησά, Χερούβ, Ἀδδών, καὶ Ἰμμήρ· δὲν ἠδύναντο ὅμως νὰ δείξωσι τὸν οἶκον τῆς πατριᾶς αὑτῶν καὶ τὸ σπέρμα αὑτῶν, ἄν ἦσαν ἐκ τοῦ Ἰσραήλ·
62Υἱοὶ Δαλαΐα, υἱοὶ Τωβία, υἱοὶ Νεκωδά, ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.
63Καὶ ἐκ τῶν ἱερέων· υἱοὶ Ἀβαΐα, υἱοὶ Ἀκκώς, υἱοὶ Βαρζελλαΐ, ὅστις ἔλαβε γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Βαρζελλαΐ τοῦ Γαλααδίτου καὶ νομάσθη κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῶν.
64Οὗτοι ἐζήτησαν τὴν καταγραφήν αὑτῶν μεταξὺ τῶν ἀπαριθμηθέντων κατὰ γενεαλογίαν, καὶ δὲν εὑρέθη· ὅθεν ἐξεβλήθησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας.
65Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Θιρσαθά, νὰ μή φάγωσιν ἀπὸ τῶν ἁγιωτάτων πραγμάτων, ἑωσοῦ ἀναστηθῇ ἱερεὺς μετὰ Οὐρὶμ καὶ Θουμμίμ.
66Πᾶσα ἡ σύναξις ὁμοῦ ἦσαν τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες τριακόσιοι ἑξήκοντα,
67ἐκτὸς τῶν δούλων αὐτῶν καὶ τῶν θεραπαινίδων αὐτῶν, οἵτινες ἦσαν ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριάκοντα ἑπτά· καὶ πλήν τούτων διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε ψαλτῳδοὶ καὶ ψάλτριαι.
68Οἱ ἵπποι αὐτῶν, ἑπτακόσιοι τριάκοντα ἕξ· αἱ ἡμίονοι αὐτῶν, διακόσιαι τεσσαράκοντα πέντε·
69αἱ κάμηλοι, τετρακόσιαι τριάκοντα πέντε· αἱ ὄνοι, ἑξακισχίλιαι ἑπτακόσιαι εἴκοσι.
70Καὶ τινες ἐκ τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωκαν διὰ τὸ ἔργον. Ὁ Θιρσαθὰ ἔδωκεν εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον χιλίας δραχμὰς χρυσίου, πεντήκοντα φιάλας, πεντακοσίους τριάκοντα ἱερατικοὺς χιτῶνας.
71Καὶ τινες ἐκ τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωκαν εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ ἔργου εἴκοσι χιλιάδας δραχμὰς χρυσίου καὶ δύο χιλιάδας διακοσίας μνᾶς ἀργυρίου.
72Καὶ τὸ δοθὲν ἀπὸ τοῦ ἐπιλοίπου λαοῦ ἦτο εἴκοσι χιλιάδες δραχμαὶ χρυσίου, καὶ δισχίλιαι μναῖ ἀργυρίου, καὶ ἑξήκοντα ἑπτὰ ἱερατικοὶ χιτῶνες.
73Οὕτως οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ μέρος ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ οἱ Νεθινεὶμ καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ, κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν. Καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ ἕβδομος μήν, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἦσαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν.Σχετικά με το Copyright: