Μοιραστείτε

 

Νεεμίας 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Συνήχθη δὲ πᾶς ὁ λαός, ὡς εἷς ἄνθρωπος, εἰς τὴν πλατεῖαν τὴν ἔμπροσθεν τῆς πύλης τῶν ὑδάτων· καὶ εἶπον πρὸς Ἔσδραν τὸν γραμματέα, νὰ φέρῃ τὸ βιβλίον τοῦ νόμου τοῦ Μωϋσέως, τὸν ὁποῖον ὁ Κύριος προσέταξεν εἰς τὸν Ἰσραήλ.
2Καὶ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ ἑβδόμου μηνὸς ἔφερεν Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς τὸν νόμον ἔμπροσθεν τῆς συνάξεως ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ πάντων τῶν δυναμένων νὰ ἐννοῶσιν ἀκούοντες.
3Καὶ ἀνέγνωσεν ἐν αὐτῷ, ἐν τῇ πλατεῖᾳ τῇ ἔμπροσθεν τῆς πύλης τῶν ὑδάτων, ἀπὸ τῆς αὐγῆς μέχρι τῆς μεσημβρίας, ἐνώπιον τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν δυναμένων νὰ ἐννοῶσι· καὶ τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ προσεῖχον εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου.
4Iστατο δὲ Ἔσδρας ὁ γραμματεύς ἐπὶ βήματος ξυλίνου, τὸ ὁποῖον ἔκαμον ἐπίτηδες· καὶ πλησίον αὐτοῦ ἵστατο Ματταθίας καὶ Σεμὰ καὶ Ἀναΐας καὶ Οὐρίας καὶ Χελκίας καὶ Μαασίας, ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· ἐξ ἀριστερῶν δὲ αὐτοῦ Φεδαΐας καὶ Μισαήλ καὶ Μαλχίας καὶ Ἀσοὺμ καὶ Ἀσβαδανά, Ζαχαρίας καὶ Μεσουλλάμ.
5Καὶ ἤνοιξεν ὁ Ἔσδρας τὸ βιβλίον ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ· διότι ἦτο ὑπεράνω παντὸς τοῦ λαοῦ· καὶ ὅτε ἤνοιξεν αὐτό, πᾶς ὁ λαὸς ἠγέρθη.
6Καὶ ηὐλόγησεν ὁ Ἔσδρας τὸν Κύριον, τὸν Θεὸν τὸν μέγαν. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀπεκρίθη, Ἀμήν, Ἀμήν, ὑψόνοντες τὰς χεῖρας αὑτῶν· καὶ κύψαντες, προσεκύνησαν τὸν Κύριον μὲ τὰ πρόσωπα ἐπὶ τὴν γῆν.
7Ἰησοῦς δὲ καὶ Βανὶ καὶ Σερεβίας, Ἰαμείν, Ἀκκούβ, Σαββεθαΐ, Ὠδίας, Μαασίας, Κελιτά, Ἀζαρίας, Ἰωζαβάδ, Ἀνάν, Φελαΐας καὶ οἱ Λευΐται ἐξήγουν τὸν νόμον εἰς τὸν λαόν· καὶ ὁ λαὸς ἵστατο ἐν τῷ τόπῳ αὑτοῦ.
8Καὶ ἀνέγνωσαν ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ εὐκρινῶς, καὶ ἔδωκαν τὴν ἔννοιαν καὶ ἐξήγησαν τὰ ἀναγινωσκόμενα.
9Καὶ ὁ Νεεμίας, οὗτος εἶναι ὁ Θιρσαθά, καὶ Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς ὁ γραμματεύς, καὶ οἱ Λευΐται οἱ ἐξηγοῦντες εἰς τὸν λαόν, εἶπον πρὸς πάντα τὸν λαόν, Ἡ ἡμέρα αὕτη εἶναι ἁγία εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σας· μή πενθεῖτε μηδὲ κλαίετε. Διότι πᾶς ὁ λαὸς ἔκλαιεν, ὡς ἤκουσαν τοὺς λόγους τοῦ νόμου.
10Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ὑπάγετε, φάγετε παχέα καὶ πίετε γλυκάσματα, καὶ ἀποστείλατε μερίδας πρὸς τοὺς μή ἔχοντας μηδὲν ἡτοιμασμένον· διότι ἡ ἡμέρα εἶναι ἁγία εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν· καὶ μή λυπεῖσθε· διότι ἡ χαρὰ τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἰσχὺς σας.
11Καὶ κατεσίγασαν οἱ Λευΐται πάντα τὸν λαόν, λέγοντες, Ἡσυχάζετε· διότι ἡ ἡμέρα εἶναι ἁγία· καὶ μή λυπεῖσθε.
12Καὶ ἀπῆλθε πᾶς ὁ λαός, διὰ νὰ φάγωσι καὶ νὰ πίωσι καὶ νὰ ἀποστείλωσι μερίδας καὶ νὰ κάμωσιν εὐφροσύνην μεγάλην, διότι ἐνόησαν τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους ἐφανέρωσαν εἰς αὐτούς.
13Καὶ τὴν δευτέραν ἡμέραν συνήχθησαν οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν παντὸς τοῦ λαοῦ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται, πρὸς Ἔσδραν τὸν γραμματέα, διὰ νὰ διδαχθῶσι τοὺς λόγους τοῦ νόμου.
14Καὶ εὕρηκαν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ, τὸν ὁποῖον προσέταξεν ὁ Κύριος διὰ τοῦ Μωϋσέως, νὰ κατοικήσωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐν σκηναῖς ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ ἑβδόμου μηνός·
15καὶ νὰ δημοσιεύσωσι καὶ νὰ διακηρύξωσιν εἰς πάσας τὰς πόλεις αὑτῶν καὶ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, λέγοντες, Ἐξέλθετε εἰς τὸ ὄρος καὶ φέρετε κλάδους ἐλαίας καὶ κλάδους ἀγριελαίας καὶ κλάδους μυρσίνης καὶ κλάδους φοινίκων καὶ κλάδους δασυφύλλων δένδρων, διὰ νὰ κάμητε σκηνάς, κατὰ τὸ γεγραμμένον.
16Καὶ ἐξελθὼν ὁ λαὸς ἔφερε, καὶ ἔκαμον εἰς ἑαυτοὺς σκηνάς, ἕκαστος ἐπὶ τοῦ δώματος αὑτοῦ, καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς αὑτῶν καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ πλατεῖα τῆς πύλης τῶν ὑδάτων καὶ ἐν τῇ πλατεῖα τῆς πύλης τοῦ Ἐφραΐμ.
17Καὶ πᾶσα ἡ σύναξις τῶν ἐπιστρεψάντων ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ἔκαμον σκηνάς, καὶ ἐκάθησαν ἐν ταῖς σκηναῖς· διότι ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰησοῦ υἱοῦ τοῦ Ναυῆ μέχρι ἐκείνης τῆς ἡμέρας, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ δὲν εἶχον κάμει οὕτω. Καὶ ἔγεινεν εὐφροσύνη μεγάλη σφόδρα.
18Καὶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν, ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας μέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἀνεγίνωσκεν ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔκαμον ἑορτήν ἑπτὰ ἡμέρας· τὴν δὲ ὀγδόην ἡμέραν πάνδημον σύναξιν, κατὰ τὸ διατεταγμένον.Σχετικά με το Copyright: