Μοιραστείτε

 

Παροιμίες 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Δολία πλάστιγξ βδέλυγμα εἰς τὸν Κύριον· δίκαιον δὲ ζύγιον εὐαρέστησις αὐτοῦ.
2Ὅπου εἰσέλθῃ ὑπερηφανία, εἰσέρχεται καὶ καταισχύνη· ἡ δὲ σοφία εἶναι μετὰ τῶν ταπεινῶν.
3Ἡ ἀκεραιότης τῶν εὐθέων θέλει ὁδηγεῖ αὐτούς· ἡ δὲ ὑπουλότης τῶν σκολιῶν θέλει ἀπολέσει αὐτούς.
4Τὰ πλούτη δὲν φελοῦσιν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς· ἡ δὲ δικαιοσύνη ἐλευθερόνει ἐκ θανάτου.
5Ἡ δικαιοσύνη τοῦ ἀκεραίου θέλει ὀρθοτομήσει τὴν ὁδὸν αὐτοῦ· ὁ δὲ ἀσεβής θέλει πέσει διὰ τῆς ἀσεβείας αὑτοῦ.
6Ἡ δικαιοσύνη τῶν εὐθέων θέλει ἐλευθερώσει αὐτούς· οἱ δὲ παραβάται θέλουσι συλληφθῆ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτῶν.
7Ὅταν ὁ ἀσεβής ἄνθρωπος ἀποθνήσκῃ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἀπόλλυται· ἀπόλλυται καὶ ἡ προσδοκία τῶν ἀνόμων.
8Ὁ δίκαιος ἐλευθερόνεται ἐκ τῆς θλίψεως, ἀντ᾿ αὐτοῦ δὲ εἰσέρχεται ὁ ἀσεβής.
9Ὁ ὑποκριτής διὰ τοῦ στόματος ἀφανίζει τὸν πλησίον αὑτοῦ· ἀλλ᾿ οἱ δίκαιοι θέλουσιν ἐλευθερωθῆ διὰ τῆς γνώσεως.
10Εἰς τὴν εὐόδωσιν τῶν δικαίων ἡ πόλις εὐφραίνεται· καὶ εἰς τὸν ὄλεθρον τῶν ἀσεβῶν ἀγάλλεται.
11Διὰ τῆς εὐλογίας τῶν εὐθέων ὑψόνεται πόλις· διὰ τοῦ στόματος δὲ τῶν ἀσεβῶν καταστρέφεται.
12Ὁ ἐνδεής φρενῶν περιφρονεῖ τὸν πλησίον αὑτοῦ· ὁ δὲ φρόνιμος ἄνθρωπος σιωπᾷ.
13Ὁ σπερμολόγος περιέρχεται ἀποκαλύπτων τὰ μυστικά· ὁ δὲ τὴν ψυχήν πιστὸς κρύπτει τὸ πρᾶγμα.
14Ὅπου δὲν εἶναι κυβέρνησις, ὁ λαὸς πίπτει· ἐκ τοῦ πλήθους δὲ τῶν συμβούλων προέρχεται σωτηρία.
15Ὅστις ἐγγυᾶται δι᾿ ἄλλον, θέλει πάθει κακόν· καὶ ὅστις μισεῖ τὴν ἐγγύησιν, εἶναι ἀσφαλής.
16Ἡ εὔκοσμος γυνή ἀπολαμβάνει τιμήν· οἱ δὲ καρτερικοὶ ἀπολαμβάνουσι πλούτη.
17Ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος ἀγαθοποιεῖ τὴν ψυχήν αὑτοῦ· ὁ δὲ ἀνελεήμων θλίβει τὴν σάρκα αὑτοῦ.
18Ὁ ἀσεβής ἐργάζεται ἔργον ψευδές· εἰς δὲ τὸν σπείροντα δικαιοσύνην θέλει εἶσθαι μισθὸς ἀσφαλής.
19Καθὼς ἡ δικαιοσύνη τείνει εἰς ζωήν, οὕτως ὁ κυνηγῶν τὸ κακὸν τρέχει εἰς τὸν θάνατον αὑτοῦ.
20Οἱ διεστραμμένοι τὴν καρδίαν εἶναι βδέλυγμα εἰς τὸν Κύριον· ἀλλ᾿ οἱ ἄμεμπτοι τὴν ὁδὸν εἶναι δεκτοὶ εἰς αὐτόν.
21Καὶ χεὶρ μὲ χεῖρα ἐὰν συνάπτηται, ὁ ἀσεβής δὲν θέλει μένει ἀτιμώρητος· τὸ δὲ σπέρμα τῶν δικαίων θέλει ἐλευθερωθῆ.
22Ὡς ἔρρινον χρυσοῦν εἰς χοίρου μύτην, οὕτω γυνή ὡραία χωρὶς φρονήσεως.
23Ἡ ἐπιθυμία τῶν δικαίων εἶναι μόνον τὸ καλόν· ἡ προσδοκία δὲ τῶν ἀσεβῶν ὀργή.
24Οἱ μὲν σκορπίζουσι, καὶ ὅμως περισσεύονται· οἱ δὲ παρὰ τὸ δέον φείδονται, καὶ ὅμως ἔρχονται εἰς ἔνδειαν.
25Ἡ ἀγαθοποιὸς ψυχή θέλει παχυνθῆ· καὶ ὅστις ποτίζει, θέλει ποτισθῆ καὶ αὐτός.
26Ὅστις κρατεῖ σῖτον, θέλει εἶσθαι λαοκατάρατος· εὐλογία δὲ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ πωλοῦντος.
27Ὅστις προθυμεῖται εἰς τὸ καλόν, θέλει ἀπολαύσει χάριν· ἀλλ᾿ ὅστις ζητεῖ τὸ κακόν, θέλει ἐπέλθει ἐπ᾿ αὐτόν.
28Ὅστις ἐλπίζει ἐπὶ τὸν πλοῦτον αὑτοῦ, οὗτος θέλει πέσει· οἱ δὲ δίκαιοι ὡς βλαστὸς θέλουσιν ἀνθήσει.
29Ὅστις ταράττει τὸν οἶκον αὑτοῦ, θέλει κληρονομήσει ἄνεμον· καὶ ὁ ἄφρων θέλει εἶσθαι δοῦλος εἰς τὸν φρόνιμον.
30Ὁ καρπὸς τοῦ δικαίου εἶναι δένδρον ζωῆς· καὶ ὅστις κερδίζει ψυχάς, εἶναι σοφός.
31Ἄν ὁ δίκαιος παιδεύηται ἐπὶ τῆς γῆς, πολλῷ μᾶλλον ὁ ἀσεβής καὶ ὁ ἁμαρτωλός.Σχετικά με το Copyright: