Μοιραστείτε

 

Παροιμίες 16

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τοῦ ἀνθρώπου εἶναι αἱ προπαρασκευαὶ τῆς καρδίας· παρὰ δὲ τοῦ Κυρίου ἡ ἀπόκρισις τῆς γλώσσης.
2Πᾶσαι αἱ ὁδοὶ τοῦ ἀνθρώπου φαίνονται ὀρθαὶ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· πλήν ὁ Κύριος σταθμίζει τὰ πνεύματα.
3Ἀφιέρονε τὰ ἔργα σου εἰς τὸν Κύριον, καὶ αἱ βουλαὶ σου θέλουσι στερεωθῆ.
4Ὁ Κύριος ἔκαμε τὰ πάντα δι᾿ ἑαυτόν, ἔτι καὶ τὸν ἀσεβῆ διὰ τὴν ἡμέραν τὴν κακήν.
5Βδέλυγμα εἰς τὸν Κύριον εἶναι πᾶς ὑψηλοκάρδιος· καὶ χεὶρ μὲ χεῖρα ἄν συνάπτηται, δὲν θέλει μένει ἀτιμώρητος.
6Διὰ χάριτος καὶ ἀληθείας καθαρίζεται ἡ ἀνομία· καὶ διὰ τοῦ φόβου τοῦ Κυρίου ἐκκλίνουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοῦ κακοῦ.
7Ὅταν ὁ Κύριος ἀρέσκηται εἰς τὰς ὁδοὺς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ εἰρηνεύει μετ᾿ αὐτοῦ.
8Καλήτερον ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης, παρὰ εἰσοδήματα μεγάλα μετὰ ἀδικίας.
9Ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου βουλεύεται τὴν ὁδὸν αὐτοῦ· ἀλλ᾿ ὁ Κύριος διευθύνει τὰ βήματα αὐτοῦ.
10Χρησμὸς εἶναι εἰς τὰ χείλη τοῦ βασιλέως· τὸ στόμα αὐτοῦ δὲν σφάλλει ἐν τῇ κρίσει.
11Δικαία στάθμη καὶ πλάστιγξ εἶναι τοῦ Κυρίου· πάντα τὰ ζύγια τοῦ σακκίου εἶναι ἔργον αὐτοῦ.
12Βδέλυγμα εἶναι εἰς τοὺς βασιλεῖς νὰ πράττωσιν ἀνομίαν· διότι ὁ θρόνος στερεόνεται μετὰ τῆς δικαιοσύνης.
13Τὰ δίκαια χείλη εἶναι εὐπρόσδεκτα εἰς τοὺς βασιλεῖς, καὶ ἀγαπῶσι τὸν λαλοῦντα ὀρθά.
14Θυμὸς βασιλέως εἶναι ἄγγελος θανάτου· ἀλλ᾿ ὁ σοφὸς ἄνθρωπος καταπραϋνει αὐτόν.
15Εἰς τὸ φῶς τοῦ προσώπου τοῦ βασιλέως εἶναι ζωή· καὶ ἡ εὔνοια αὐτοῦ εἶναι ὡς νέφος ὀψίμου βροχῆς.
16Πόσον καλητέρα εἶναι ἡ ἀπόκτησις τῆς σοφίας παρὰ τὸ χρυσίον καὶ προκριτωτέρα ἡ ἀπόκτησις τῆς συνέσεως παρὰ τὸ ἀργύριον!
17Ἡ ὁδὸς τῶν εὐθέων εἶναι νὰ ἐκκλίνωσιν ἀπὸ τοῦ κακοῦ· ὅστις φυλάττει τὴν ὁδὸν αὑτοῦ, διατηρεῖ τὴν ψυχήν αὑτοῦ.
18Ἡ ὑπερηφανία προηγεῖται τοῦ ὀλέθρου, καὶ ὑψηλοφροσύνη τοῦ πνεύματος προηγεῖται τῆς πτώσεως.
19Καλήτερον νὰ ἦναι τις ταπεινόφρων μετὰ τῶν ταπεινῶν, παρὰ νὰ μοιράζῃ λάφυρα μετὰ τῶν ὑπερηφάνων.
20Ὁ συνετὸς εἰς τὰ πράγματα θέλει εὑρεῖ καλόν· καὶ ὁ ἐλπίζων ἐπὶ τὸν Κύριον εἶναι μακάριος.
21Ὁ σοφὸς τὴν καρδίαν θέλει ὀνομάζεσθαι φρόνιμος· καὶ ἡ γλυκύτης τῶν χειλέων προσθέτει μάθησιν.
22Ἡ σύνεσις εἶναι πηγή ζωῆς εἰς τὸν ἔχοντα αὐτήν· ἡ δὲ παιδεία τῶν ἀφρόνων μωρία.
23Ἡ καρδία τοῦ σοφοῦ συνετίζει τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ χείλη αὐτοῦ προσθέτει μάθησιν.
24Κηρήθρα μέλιτος οἱ εὐάρεστοι λόγοι· γλυκύτης εἰς τὴν ψυχήν καὶ ἴασις εἰς τὰ ὀστᾶ.
25Ὑπάρχει ὁδὸς ἥτις φαίνεται ὀρθή εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὰ τέλη αὐτῆς εἶναι ὁδοὶ θανάτου.
26Ὁ ἐργαζόμενος ἐργάζεται δι᾿ ἑαυτόν· διότι τὸ στόμα αὐτοῦ ἀναγκάζει αὐτόν.
27Ὁ ἀχρεῖος ἄνθρωπος σκάπτει κακόν· καὶ εἰς τὰ χείλη αὐτοῦ εἶναι ὡς πῦρ καῖον.
28Ὁ διεστραμμένος ἄνθρωπος διασπείρει ἔριδας· καὶ ὁ ψιθυριστής διαχωρίζει τοὺς στενωτέρους φίλους.
29Ὁ βίαιος ἄνθρωπος ἀποπλανᾷ τὸν πλησίον αὑτοῦ καὶ φέρει αὐτὸν εἰς ὁδὸν οὐχὶ καλήν·
30κλείων τους ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ μηχανᾶται διεστραμμένα· δαγκάνων τὰ χείλη αὑτοῦ ἐκτελεῖ τὸ κακόν.
31Ἡ πολιὰ εἶναι στέφανος δόξης, εὑρισκομένη ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης.
32Καλήτερος ὁ μακρόθυμος παρὰ τὸν δυνατόν· καὶ ὁ ἐξουσιάζων τὸ πνεῦμα αὑτοῦ παρὰ τὸν ἐκπορθοῦντα πόλιν.
33Ὁ κλῆρος ῥίπτεται εἰς τὴν κάλπην· ὅλη ὅμως ἡ κρίσις αὐτοῦ εἶναι παρὰ Κυρίου.







Σχετικά με το Copyright: