Μοιραστείτε

 

Παροιμίες 18

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ ἰδιογνώμων ζητεῖ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὑτοῦ καὶ ἐναντιόνεται εἰς πᾶν ὅ, τι εἶναι ὀρθόν.
2Ὁ ἄφρων δὲν ἠδύνεται εἰς τὴν σύνεσιν, ἀλλ᾿ εἰς ὅ, τι φαντάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ.
3Ὅταν ἔρχηται ὁ ἀσεβής, ἔρχεται καὶ ἡ καταφρόνησις· καὶ μετὰ τοῦ ὀνείδους, ἡ ἀτιμία.
4Οἱ λόγοι τοῦ στόματος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὕδατα βαθέα· καὶ ἡ πηγή τῆς σοφίας, χείμαρρος ἀναπηδῶν.
5Δὲν εἶναι καλὸν νὰ προσωποληπτῇ τις τὸν ἀσεβῆ, διὰ νὰ ἀνατρέπῃ τὸ δίκαιον ἐν τῇ κρίσει.
6Τὰ χείλη τοῦ ἄφρονος ἐμβαίνουσιν εἰς ἔριδας, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ προσκαλεῖ ῥαπίσματα.
7Τὸ στόμα τοῦ ἄφρονος εἶναι ὁ ἀφανισμὸς αὐτοῦ, καὶ τὰ χείλη αὐτοῦ παγὶς εἰς τὴν ψυχήν αὐτοῦ.
8Οἱ λόγοι τοῦ ψιθυριστοῦ καταπίνονται ἠδέως καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἐνδομύχων τῆς κοιλίας.
9Ὁ ὀκνηρὸς εἰς τὸ ἔργον αὑτοῦ εἶναι βεβαίως ἀδελφὸς τοῦ ἀσώτου.
10Τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου εἶναι πύργος ὀχυρός· ὁ δίκαιος, καταφεύγων εἰς αὐτόν, εἶναι ἐν ἀσφαλείᾳ.
11Τὰ ἀγαθὰ τοῦ πλουσίου εἶναι ἡ ὀχυρὰ αὐτοῦ πόλις, καὶ φαντάζεται αὐτὰ ὡς ὑψηλὸν τεῖχος.
12Πρὸ τοῦ ἀφανισμοῦ ὑψόνεται ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου· καὶ ἡ ταπείνωσις προπορεύεται τῆς δόξης.
13Τὸ νὰ ἀποκρίνηταί τις πρὶν ἀκούσῃ, εἶναι εἰς αὐτὸν ἀφροσύνη καὶ ὄνειδος.
14Τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου θέλει ὑποστηρίζει τὴν ἀδυναμίαν αὐτοῦ· ἀλλὰ τὸ κατατεθλιμμένον πνεῦμα τίς δύναται νὰ ὑποφέρῃ;
15Ἡ καρδία τοῦ φρονίμου ἀποκτᾷ σύνεσιν· καὶ τὸ τίον τῶν σοφῶν ζητεῖ γνῶσιν.
16Τὸ δῶρον τοῦ ἀνθρώπου ἀνοίγει τόπον εἰς αὐτόν, καὶ φέρει αὐτὸν ἔμπροσθεν τῶν μεγάλων.
17Ὁ πρωτολογῶν ἐν τῇ κρίσει αὑτοῦ φαίνεται δίκαιος· ἀλλ᾿ ὁ ἀντίδικος αὐτοῦ ἔρχεται καὶ ἐξελέγχει αὐτόν.
18Ὁ κλῆρος παύει τὰς ἀντιλογίας καὶ ἀποφασίζει μεταξὺ τῶν δυνατῶν.
19Ἀδελφὸς δυσαρεστηθεὶς ὑποτάσσεται δυσκολώτερα παρὰ ὀχυρὰ πόλις· αἱ δὲ διαφοραὶ αὐτῶν εἶναι ὡς μοχλοὶ φρουρίου.
20Ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ στόματος τοῦ ἀνθρώπου θέλει χορτασθῆ ἡ κοιλία αὐτοῦ· ἀπὸ τοῦ προϊόντος τῶν χειλέων αὐτοῦ θέλει ἐμπλησθῆ.
21Θάνατος καὶ ζωή εἶναι εἰς τὴν χεῖρα τῆς γλώσσης· καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτήν θέλουσι φάγει τοὺς καρποὺς αὐτῆς.
22Ὅστις εὕρηκε γυναῖκα, εὕρηκεν ἀγαθὸν καὶ ἀπήλαυσε χάριν παρὰ Κυρίου.
23Ὁ πένης λαλεῖ μετὰ ἱκεσιῶν· ἀλλ᾿ ὁ πλούσιος ἀποκρίνεται μετὰ σκληρότητος.
24Ὁ ἄνθρωπος ὁ ἔχων φίλους πρέπει νὰ φέρηται φιλικῶς· καὶ ὑπάρχει φίλος στενώτερος ἀδελφοῦ.Σχετικά με το Copyright: