Μοιραστείτε

 

Παροιμίες 27

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Μή καυχᾶσαι εἰς τὴν αὔριον ἡμέραν· διότι δὲν ἐξεύρεις τί θέλει γεννήσει ἡ ἡμέρα.
2Ἄς σὲ ἐπαινῇ ἄλλος καὶ μή τὸ στόμα σου· ξένος, καὶ μή τὰ χείλη σου.
3Βαρὺς εἶναι ὁ λίθος καὶ δυσβάστακτος ἡ ἄμμος· ἀλλ᾿ ἡ ὀργή τοῦ ἄφρονος εἶναι βαρυτέρα τῶν δύο.
4Ὁ θυμὸς εἶναι σκληρὸς καὶ ἡ ὀργή ὀξεῖα· ἀλλὰ τίς δύναται νὰ σταθῆ ἔμπροσθεν τῆς ζηλοτυπίας;
5Ὁ φανερὸς ἔλεγχος εἶναι καλήτερος παρὰ κρυπτομένη ἀγάπη·
6πληγαὶ φίλου εἶναι πισταί· φιλήματα δὲ ἐχθρῶν πολυάριθμα.
7Κεχορτασμένη ψυχή ἀποστρέφεται τὴν κηρήθραν· εἰς δὲ τὴν πεινασμένην ψυχήν πᾶν πικρὸν φαίνεται γλυκύ.
8Ὡς τὸ πτηνὸν τὸ ἀποπλανώμενον ἀπὸ τῆς φωλεᾶς αὑτοῦ, οὕτως εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀποπλανώμενος ἀπὸ τοῦ τόπου αὑτοῦ.
9Τὰ μύρα καὶ τὰ θυμιάματα εὐφραίνουσι τὴν καρδίαν, καὶ ἡ γλυκύτης τοῦ φίλου διὰ τῆς ἐγκαρδίου συμβουλῆς.
10Τὸν φίλον σου καὶ τὸν φίλον τοῦ πατρὸς σου μή ἐγκαταλίπῃς· εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μή εἰσέλθῃς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς συμφορᾶς σου· διότι καλήτερον εἶναι γείτων πλησίον παρὰ ἀδελφὸς μακράν.
11Υἱὲ μου, γίνου σοφὸς καὶ εὔφραινε τὴν καρδίαν μου, διὰ νὰ ἔχω τί νὰ ἀποκρίνωμαι πρὸς τὸν ὀνειδίζοντά με.
12Ὁ φρόνιμος προβλέπει τὸ κακὸν καὶ κρύπτεται· οἱ ἄφρονες ἐξακολουθοῦσι καὶ τιμωροῦνται.
13Λάβε τὸ ἱμάτιον τοῦ ἐγγυωμένου διὰ ξένον καὶ λάβε ἐνέχυρον ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐγγυωμένου περὶ ξένων πραγμάτων.
14Ὁ ἐγειρόμενος τὸ πρωΐ καὶ εὐλογῶν μετὰ μεγάλης φωνῆς τὸν πλησίον αὑτοῦ θέλει λογισθῆ ὡς καταρώμενος αὐτόν.
15Ἀκατάπαυστον στάξιμον ἐν ἡμέρᾳ βροχερᾷ, καὶ φίλερις γυνή εἶναι ὅμοια·
16ὁ κρύπτων αὐτήν κρύπτει τὸν ἄνεμον· καὶ τὸ μύρον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κρυπτόμενον φωνάζει.
17Ὁ σίδηρος ἀκονίζει τὸν σίδηρον· καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀκονίζει τὸ πρόσωπον τοῦ φίλου αὑτοῦ.
18Ὁ φυλάττων τὴν συκῆν θέλει φάγει τὸν καρπὸν αὐτῆς· καὶ ὁ φυλάττων τὸν κύριον αὑτοῦ θέλει τιμηθῆ.
19Καθὼς εἰς τὸ ὕδωρ ἀνταποκρίνεται πρόσωπον εἰς πρόσωπον, οὕτω καρδία ἀνθρώπου εἰς ἄνθρωπον.
20Ὁ Άδης καὶ ἡ ἀπώλεια δὲν χορταίνουσι· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἀνθρώπου δὲν χορταίνουσιν.
21Ὁ ἄργυρος δοκιμάζεται διὰ τοῦ χωνευτηρίου καὶ ὁ χρυσὸς διὰ τῆς καμίνου· ὁ δὲ ἄνθρωπος διὰ τοῦ στόματος τῶν ἐγκωμιαζόντων αὐτόν.
22Καὶ ἄν κοπανίσῃς διὰ κοπάνου τὸν ἄφρονα ἐν ἰγδίῳ μεταξὺ σίτου κοπανιζομένου, ἡ ἀφροσύνη αὐτοῦ δὲν θέλει χωρισθῆ ἀπ᾿ αὐτοῦ.
23Πρόσεχε νὰ γνωρίζῃς τὴν κατάστασιν τῶν ποιμνίων σου, καὶ ἐπιμελοῦ καλῶς τὰς ἀγέλας σου·
24Διότι ὁ πλοῦτος δὲν μένει διαπαντός· οὐδὲ τὸ διάδημα ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν.
25Ὁ χόρτος βλαστάνει καὶ ἡ χλόη ἀναφαίνεται, καὶ τὰ χόρτα τῶν ὀρέων συνάγονται.
26Τὰ ἀρνία εἶναι διὰ τὰ ἐνδύματά σου, καὶ οἱ τράγοι διὰ τὴν πληρωμήν τοῦ ἀγροῦ.
27Καὶ θέλεις ἔχει ἄφθονον γάλα αἰγῶν διὰ τὴν τροφήν σου, διὰ τὴν τροφήν τοῦ οἴκου σου καὶ τὴν ζωήν τῶν θεραπαινῶν σου.Σχετικά με το Copyright: