Μοιραστείτε

 

Παροιμίες 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀκούσατε, τέκνα, παιδείαν πατρός, καὶ προσέχετε νὰ μάθητε σύνεσιν.
2Διότι δίδω εἰς ἐσᾶς καλήν διδασκαλίαν· μή ἐγκαταλίπητε τὸν νόμον μου.
3Διότι καὶ ἐγὼ ἐστάθην υἱὸς τοῦ πατρὸς μου, ἀγαπητὸς καὶ μονογενής ἐνώπιον τῆς μητρὸς μου·
4καὶ μὲ ἐδίδασκε καὶ μοὶ ἔλεγεν, Ἄς κρατῇ ἡ καρδία σου τοὺς λόγους μου· φύλαττε τὰς ἐντολὰς μου καὶ θέλεις ζήσει.
5Ἀπόκτησον σοφίαν, ἀπόκτησον σύνεσιν· μή λησμονήσῃς αὐτήν, μηδὲ ἐκκλίνῃς ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ στόματός μου·
6μή ἐγκαταλίπῃς αὐτήν, καὶ θέλει σὲ περιφυλάττει· ἀγάπα αὐτήν, καὶ θέλει σὲ διατηρεῖ.
7Ἡ σοφία εἶναι τὸ πρώτιστον· ἀπόκτησον σοφίαν· καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἀπόκτησίν σου ἀπόκτησον σύνεσιν.
8Ἀνάλαβε αὐτήν καὶ θέλει σὲ ὑψώσει· θέλει σὲ δοξάσει, ὅταν ἐναγκαλισθῇς αὐτήν.
9Θέλει ἐπιθέσει ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων· θέλει σοὶ δώσει διάδημα δόξης.
10Ἄκουε, υἱὲ μου, καὶ δέχθητι τοὺς λόγους μου· καὶ θέλουσι πληθυνθῆ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς σου.
11Σὲ διδάσκω τὴν ὁδὸν τῆς σοφίας· σὲ ἐμβιβάζω εἰς τρίβους εὐθείας.
12Ὅταν περιπατῇς, τὰ βήματά σου δὲν θέλουσιν εἶσθαι ἐστενοχωρημένα· καὶ ὅταν τρέχῃς, δὲν θέλεις προσκόψει.
13Δράξον τὴν παιδείαν, μή ἀφήσῃς αὐτήν· φύλαττε αὐτήν, διότι εἶναι ἡ ζωή σου.
14Μή εἰσέλθῃς εἰς τὴν τρίβον τῶν ἀσεβῶν, καὶ μή ὑπάγῃς εἰς τὴν ὁδὸν τῶν πονηρῶν.
15Ἀπόφευγε αὐτήν, μή περάσῃς δι᾿ αὐτῆς, ἔκκλινον ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ διάβα.
16Διότι αὐτοὶ δὲν κοιμῶνται, ἐὰν δὲν κακοποιήσωσι· καὶ ὁ ὕπνος αὐτῶν ἀφαιρεῖται, ἐὰν δὲν ὑποσκελίσωσιν.
17Ἐπειδή τρώγουσιν ἄρτον ἀσεβείας καὶ πίνουσιν οἶνον δυναστείας.
18Ἡ ὁδὸς ὅμως τῶν δικαίων εἶναι ὡς τὸ λαμπρὸν φῶς, τὸ φέγγον ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον, ἑωσοῦ γείνῃ τελεία ἡμέρα.
19Ἡ ὁδὸς τῶν ἀσεβῶν εἶναι ὡς τὸ σκότος· δὲν γνωρίζουσι ποῦ προσκόπτουσιν.
20Υἱὲ μου, πρόσεχε εἰς τὰς ῥήσεις μου· κλῖνον τὸ τίον σου εἰς τὰ λόγιά μου.
21Ἄς μή ἀπομακρυνθῶσιν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν σου· φύλαττε αὐτὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου·
22διότι εἶναι ζωή εἰς τοὺς εὑρίσκοντας αὐτὰ καὶ ἴασις εἰς πᾶσαν αὐτῶν τὴν σάρκα.
23Μετὰ πάσης φυλάξεως φύλαττε τὴν καρδίαν σου· διότι ἐκ ταύτης προέρχονται αἱ ἐκβάσεις τῆς ζωῆς.
24Ἀπόβαλε ἀπὸ σοῦ σκολιότητα στόματος, καὶ διαστροφήν χειλέων ἀπομάκρυνον ἀπὸ σοῦ.
25Οἱ ὀφθαλμοὶ σου ἄς βλέπωσιν ὀρθά, καὶ τὰ βλέφαρά σου ἄς κατευθύνωνται ἔμπροσθέν σου.
26Στάθμιζε τὸ βάδισμα τῶν ποδῶν σου, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ σου θέλουσι κατευθυνθῆ.
27Μή ἐκκλίνῃς δεξιὰ ἤ ἀριστερά· ἀπόστρεψον τὸν πόδα σου ἀπὸ κακοῦ.Σχετικά με το Copyright: