Μοιραστείτε

 

Παροιμίες 5

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Υἱὲ μου, πρόσεχε εἰς τὴν σοφίαν μου, κλῖνον τὸ τίον σου εἰς τὴν σύνεσίν μου·
2διὰ νὰ τηρῇς φρόνησιν καὶ τὰ χείλη σου νὰ φυλάττωσι γνῶσιν.
3Διότι τὰ χείλη τῆς ἀλλοτρίας γυναικὸς στάζουσιν ὡς κηρήθρα μέλιτος, καὶ ὁ οὐρανίσκος αὐτῆς εἶναι μαλακώτερος ἐλαίου·
4τὸ τέλος ὅμως αὐτῆς εἶναι πικρὸν ὡς ἀψίνθιον, ὀξὺ ὡς μάχαιρα δίστομος.
5Οἱ πόδες αὐτῆς καταβαίνουσιν εἰς θάνατον· τὰ βήματα αὐτῆς καταντῶσιν εἰς τὸν Άδην.
6διὰ νὰ μή γνωρίσῃς τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς, αἱ πορείαι αὐτῆς εἶναι ἄστατοι καὶ οὐχὶ εὐδιάγνωστοι.
7Ἀκούσατέ μου λοιπὸν τώρα, τέκνα, καὶ μή ἀποστραφῆτε τοὺς λόγους τοῦ στόματός μου.
8Ἀπομάκρυνον τὴν ὁδὸν σου ἀπ᾿ αὐτῆς, καὶ μή πλησιάσῃς εἰς τὴν θύραν τοῦ οἴκου αὐτῆς,
9διὰ νὰ μή δώσῃς τὴν τιμήν σου εἰς ἄλλους καὶ τὰ ἔτη σου εἰς τοὺς ἀνελεήμονας·
10διὰ νὰ μή χορτασθῶσι ξένοι ἀπὸ τῆς περιουσίας σου καὶ οἱ κόποι σου ἔλθωσιν εἰς οἶκον ἀλλοτρίου,
11καὶ σὺ στενάζῃς εἰς τὰ ἔσχατά σου, ὅταν ἡ σὰρξ σου καὶ τὸ σῶμά σου καταναλωθῶσι,
12καὶ λέγῃς, Πῶς ἐμίσησα τὴν παιδείαν, καὶ ἡ καρδία μου κατεφρόνησε τοὺς ἐλέγχους,
13καὶ δὲν ὑπήκουσα εἰς τὴν φωνήν τῶν διδασκόντων με, οὐδὲ ἔκλινα τὸ τίον μου εἰς τοὺς νουθετοῦντάς με.
14Παρ᾿ ὀλίγον ἔπεσον εἰς πᾶν κακόν, ἐν μέσῳ τῆς συνάξεως καὶ τῆς συναγωγῆς.
15Πίνε ὕδατα ἐκ τῆς δεξαμενῆς σου καὶ πηγάζοντα ἐκ τοῦ φρέατός σου·
16Ἄς ἐκχέωνται ἔξω αἱ πηγαὶ σου, καὶ τὰ ῥυάκια τῶν ὑδάτων σου εἰς τὰς πλατείας·
17σοῦ μόνου ἄς ἦναι αὐτά, καὶ οὐχὶ ξένων μετὰ σοῦ·
18ἡ πηγή σου ἄς ἦναι εὐλογημένη· καὶ εὐφραίνου μετὰ τῆς γυναικὸς τῆς νεότητός σου.
19Ἄς ἦναι εἰς σὲ ὡς ἔλαφος ἐρασμία καὶ δορκὰς κεχαριτωμένη· ἄς σὲ ποτίζωσιν οἱ μαστοὶ αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ· εὐφραίνου πάντοτε εἰς τὴν ἀγάπην αὐτῆς.
20Καὶ διὰ τί, υἱὲ μου, θέλεις θέλγεσθαι ὑπὸ ξένης καὶ θέλεις ἐναγκαλίζεσθαι κόλπον ἀλλοτρίας;
21Διότι τοῦ ἀνθρώπου αἱ ὁδοὶ εἶναι ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Κυρίου, καὶ σταθμίζει πάσας τὰς πορείας αὐτοῦ.
22Αἱ ἴδιαι αὐτοῦ ἀνομίαι θέλουσι συλλάβει τὸν ἀσεβῆ, καὶ μὲ τὰ σχοινία τῆς ἁμαρτίας αὑτοῦ θέλει σφίγγεσθαι.
23Οὗτος θέλει ἀποθάνει ἀπαίδευτος καὶ ἐκ τοῦ πλήθους τῆς ἀφροσύνης αὑτοῦ θέλει περιπλανᾶσθαι.Σχετικά με το Copyright: