Μοιραστείτε

 

Παροιμίες 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Υἱὲ μου, φύλαττε τοὺς λόγους μου καὶ ταμίευσον τὰς ἐντολὰς μου παρὰ σεαυτῷ.
2Φύλαττε τὰς ἐντολὰς μου, καὶ θέλεις ζήσει· καὶ τὸν νόμον μου, ὡς τὴν κόρην τῶν ὀφθαλμῶν σου.
3Δέσον αὐτὰ ἐπὶ τοὺς δακτύλους σου, ἐγχάραξον αὐτὰ ἐπὶ τὴν πλάκα τῆς καρδίας σου.
4Εἰπὲ πρὸς τὴν σοφίαν; σὺ εἶσαι ἀδελφή μου· καὶ κάλεσον τὴν φρόνησιν συγγενῆ σου·
5διὰ νὰ σὲ φυλάττωσιν ἀπὸ ξένης γυναικός, ἀπὸ ἀλλοτρίας κολακευούσης διὰ τῶν λόγων αὑτῆς.
6Ἐπειδή ἀπὸ τοῦ παραθύρου τῆς οἰκίας μου ἔκυψα διὰ τοῦ δικτυωτοῦ μου·
7καὶ εἶδον μεταξὺ τῶν ἀφρόνων, παρετήρησα μεταξὺ τῶν νεανίσκων, νέον ἐνδεῆ φρενῶν·
8ὅστις διέβαινε διὰ τῆς πλατείας, πλησίον τῆς γωνίας αὐτῆς, καὶ διήρχετο τὴν ὁδὸν πρὸς τὴν οἰκίαν αὐτῆς,
9ἐν τῷ ἑσπερινῷ σκότει τῆς ἡμέρας, ἐν τῷ σκοτασμῷ τῆς νυκτὸς καὶ τῷ γνόφῳ·
10καὶ ἰδού, συναπαντᾷ αὐτὸν γυνή ἔχουσα σχῆμα πορνικόν, καὶ καρδίαν δολιόφρονα,
11φλύαρος καὶ ἀναιδής· οἱ πόδες αὐτῆς δὲν μένουσιν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς·
12τώρα εἶναι ἔξω, τώρα ἐν ταῖς πλατείαις, καὶ ἐνεδρεύει πλησίον πάσης γωνίας.
13Καὶ πιάνει αὐτὸν καὶ φιλεῖ αὐτὸν καὶ μὲ ἀναιδὲς πρόσωπον λέγει πρὸς αὐτόν,
14Ἔχω θυσίας εἰρηνικάς· σήμερον ἀπέδωκα τὰς εὐχὰς μου·
15διὰ τοῦτο ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησίν σου, ποθοῦσα τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σὲ εὕρηκα·
16ἔστρωσα τὴν κλίνην μου μὲ πέπλους, μὲ τάπητας πεποικιλμένους, μὲ νήματα τῆς Αἰγύπτου·
17ἐθυμίασα τὴν κλίνην μου μὲ σμύρναν, ἀλόην καὶ κινάμωμον·
18ἐλθέ, ἄς μεθυσθῶμεν ἀπὸ ἔρωτος μέχρι τῆς αὐγῆς· ἄς ἐντρυφήσωμεν εἰς ἔρωτας·
19διότι δὲν εἶναι ὁ ἀνήρ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ, ὑπῆγεν εἰς ὁδὸν μακράν·
20ἔλαβε βαλάντιον ἀργυρίου ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ· ἐν ὡρισμένῳ καιρῷ θέλει ἐπανέλθει εἰς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ.
21Διὰ τῆς πολλῆς αὑτῆς τέχνης ἀπεπλάνησεν αὐτόν· διὰ τῆς κολακείας τῶν χειλέων αὑτῆς εἵλκυσεν αὐτόν.
22Εὐθὺς ἀκολουθεῖ αὐτήν κατόπιν, καθὼς ὁ βοῦς ὑπάγει εἰς τὴν σφαγήν, ἤ καθὼς ἡ ἔλαφος πηδᾷ εἰς τὸν βρόχον,
23ἑωσοῦ βέλος διαπεράσῃ τὸ ἦπαρ αὐτῆς· καθὼς τὸ πτηνὸν σπεύδει εἰς τὴν παγίδα καὶ δὲν ἐξεύρει ὅτι εἶναι ἐναντίον τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
24Τώρα λοιπὸν ἀκούσατέ μου, τέκνα, καὶ προσέχετε εἰς τοὺς λόγους τοῦ στόματός μου.
25Ἄς μή ἐκκλίνῃ εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου, μή παρεκτραπῇς εἰς τὰς τρίβους αὐτῆς.
26Διότι πολλοὺς ἔκαμε νὰ πέσωσι πεπληγωμένοι, καὶ δυνατοὶ εἶναι οἱ φονευθέντες ὑπ᾿ αὐτῆς.
27Ὁδοὶ Άδου εἶναι ὁ οἶκος αὐτῆς, καταβαίνουσαι εἰς τὰ ταμεῖα τοῦ θανάτου.Σχετικά με το Copyright: