Μοιραστείτε

 

Παροιμίες 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Δὲν κράζει ἡ σοφία; καὶ δὲν ἐκπέμπει τὴν φωνήν αὑτῆς ἡ σύνεσις;
2Iσταται ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῶν ὑψηλῶν τόπων, ὑπὲρ τὴν ὁδόν, ἐν τῷ μέσῳ τῶν τριόδων.
3Κράζει πλησίον τῶν πυλῶν, ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς πόλεως, ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν θυρῶν·
4πρὸς ἐσᾶς, ἄνθρωποι, κράζω· καὶ ἡ φωνή μου ἐκπέμπεται πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.
5Ἁπλοί, νοήσατε φρόνησιν· καὶ ἄφρονες, ἀποκτήσατε νοήμονα καρδίαν.
6Ἀκούσατε· διότι θέλω λαλήσει πράγματα ἔξοχα, καὶ τὰ χείλη μου θέλουσι προφέρει ὀρθά.
7Διότι ἀλήθειαν θέλει λαλήσει ὁ λάρυγξ μου· τὰ δὲ χείλη μου βδελύττονται τὴν ἀσέβειαν.
8Πάντες οἱ λόγοι τοῦ στόματός μου εἶναι μετὰ δικαιοσύνης· δὲν ὑπάρχει ἐν αὐτοῖς δόλιον διεστραμμένον·
9Πάντες εἶναι σαφεῖς εἰς τὸν νοοῦντα καὶ ὀρθοὶ εἰς τοὺς εὑρίσκοντας γνῶσιν.
10Λάβετε τὴν παιδείαν μου, καὶ μή ἀργύριον· καὶ γνῶσιν, μᾶλλον παρὰ χρυσίον ἐκλεκτόν.
11Διότι ἡ σοφία εἶναι καλητέρα λίθων πολυτίμων· καὶ πάντα τὰ ἐπιθυμητὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀντάξια αὐτῆς.
12Ἐγὼ ἡ σοφία κατοικῶ μετὰ τῆς φρονήσεως, καὶ ἐφευρίσκω γνῶσιν συνετῶν βουλευμάτων.
13Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου εἶναι νὰ μισῇ τις τὸ κακόν· ἀλαζονείαν καὶ αὐθάδειαν καὶ πονηρὰν ὁδὸν καὶ διεστραμμένον στόμα ἐγὼ μισῶ.
14Ἐμοῦ εἶναι ἡ βουλή καὶ ἡ ἀσφάλεια· ἐγὼ εἶμαι ἡ σύνεσις· ἐμοῦ ἡ δύναμις.
15Δι᾿ ἐμοῦ οἱ βασιλεῖς βασιλεύουσι, καὶ οἱ ἄρχοντες θεσπίζουσι δικαιοσύνην.
16Δι᾿ ἐμοῦ οἱ ἡγεμόνες ἡγεμονεύουσι, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, πάντες οἱ κριταὶ τῆς γῆς·
17Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ ἀγαπῶντας ἀγαπῶ· καὶ οἱ ζητοῦντές με θέλουσι μὲ εὑρεῖ.
18Πλοῦτος καὶ δόξα εἶναι μετ᾿ ἐμοῦ, ἀγαθὰ διαμένοντα καὶ δικαιοσύνη.
19Οἱ καρποὶ μου εἶναι καλήτεροι χρυσίου καὶ χρυσίου καθαροῦ· καὶ τὰ γεννήματά μου, ἐκλεκτοῦ ἀργυρίου.
20Περιπατῶ ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, ἀναμέσον τῶν τρίβων τῆς κρίσεως,
21διὰ νὰ κάμω τοὺς ἀγαπῶντάς με νὰ κληρονομήσωσιν ἀγαθά, καὶ νὰ γεμίσω τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν.
22Ὁ Κύριος μὲ εἶχεν ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν ὁδῶν αὑτοῦ, πρὸ τῶν ἔργων αὑτοῦ, ἀπ᾿ αἰῶνος.
23Πρὸ τοῦ αἰῶνος μὲ ἔχρισεν, ἀπ᾿ ἀρχῆς, πρὶν ὑπάρξῃ ἡ γῆ.
24Ἐγεννήθην ὅτε δὲν ἦσαν αἱ ἄβυσσοι, ὅτε δὲν ὑπῆρχον αἱ πηγαὶ αἱ ἀναβρύουσαι ὕδατα·
25Πρὶν τὰ ὄρη θεμελιωθῶσι, πρὸ τῶν λόφων, ἐγὼ ἐγεννήθην·
26ἐνῷ δὲν εἶχεν ἔτι κάμει τὴν γῆν οὔτε πεδιάδας, οὔτε κορυφὰς χωμάτων τῆς οἰκουμένης.
27Ὅτε ἡτοίμαζε τοὺς οὐρανούς, ἐγὼ ἤμην ἐκεῖ· ὅτε περιέγραφε καμάραν ὑπεράνω τοῦ προσώπου τῆς ἀβύσσου·
28ὅτε ἐστερέονε τὸν αἰθέρα ἐπάνω· ὅτε χύρονε τὰς πηγὰς τῆς ἀβύσσου·
29ὅτε ἐπέβαλλε τὸν νόμον αὑτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, νὰ μή παραβῶσι τὰ ὕδατα τὸ πρόσταγμα αὐτοῦ· ὅτε διέταττε τὰ θεμέλια τῆς γῆς·
30τότε ἤμην πλησίον αὐτοῦ δημιουργοῦσα· καὶ ἐγὼ ἤμην καθ᾿ ἡμέραν ἡ τρυφή αὐτοῦ, εὐφραινομένη πάντοτε ἐνώπιον αὐτοῦ,
31εὐφραινομένη ἐν τῇ οἰκουμένῃ τῆς γῆς αὐτοῦ· καὶ ἡ τρυφή μου ἦτο μετὰ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.
32Τώρα λοιπὸν ἀκούσατέ μου, ὦ τέκνα· διότι μακάριοι οἱ φυλάττοντες τὰς ὁδοὺς μου.
33Ἀκούσατε παιδείαν καὶ γένεσθε σοφοί, καὶ μή ἀποδοκιμάζετε αὐτήν.
34Μακάριος ὁ ἄνθρωπος, ὅστις μοῦ ἀκούσῃ, ἀγρυπνῶν καθ᾿ ἡμέραν ἐν ταῖς πύλαις μου, περιμένων εἰς τοὺς παραστάτας τῶν θυρῶν μου·
35διότι ὅστις εὕρῃ ἐμέ, θέλει εὑρεῖ ζωήν, καὶ θέλει λάβει χάριν παρὰ Κυρίου.
36Ὅστις ὅμως ἁμαρτήσῃ εἰς ἐμέ, τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἀδικεῖ· πάντες οἱ μισοῦντές με ἀγαπῶσι θάνατον.Σχετικά με το Copyright: