Μοιραστείτε

 

Ρουθ 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Εἶχε δὲ ἡ Ναομὶ συγγενῆ τινα τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς, ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, ἐκ τῆς συγγενείας τοῦ Ἐλιμέλεχ· καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βοόζ.
2Καὶ εἶπεν ἡ Ῥοὺθ ἡ Μωαβίτις πρὸς τὴν Ναομί, Ἄς ὑπάγω, παρακαλῶ, εἰς τὸν ἀγρὸν διὰ νὰ συνάξω ἀστάχυα κατόπιν οὗτινος εὕρω χάριν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς· καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν, Ὕπαγε, θυγάτηρ μου.
3Καὶ ὑπῆγε καὶ ἐλθοῦσα ἐσταχυολόγει ἐν τῷ ἀγρῷ κατόπιν τῶν θεριστῶν· καὶ ἔτυχεν ἐν μέρει τοῦ ἀγροῦ τοῦ Βοόζ, ὅστις ἦτο ἐκ τῆς συγγενείας τοῦ Ἐλιμέλεχ.
4Καὶ ἰδού, ὁ Βοὸζ ἦλθεν ἐκ Βηθλεὲμ καὶ εἶπε πρὸς τοὺς θεριστάς, Κύριος μεθ᾿ ὑμῶν. Καὶ ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Κύριος νὰ σὲ εὐλογήσῃ.
5Τότε εἶπεν ὁ Βοὸζ πρὸς τὸν ὑπηρέτην αὑτοῦ, τὸν ἐπιστάτην τῶν θεριστῶν, Τίνος εἶναι ἡ νέα αὕτη;
6Καὶ ὁ ὑπηρέτης ὁ ἐπιστάτης τῶν θεριστῶν ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν, εἶναι ἡ νέα ἡ Μωαβίτις, ἡ ἐπιστρέψασα μετὰ τῆς Ναομὶ ἐκ γῆς Μωάβ·
7καὶ εἶπεν, Ἄς σταχυολογήσω, παρακαλῶ, καὶ ἄς συνάξω τι μεταξὺ τῶν δεματίων κατόπιν τῶν θεριστῶν· καὶ ἦλθε καὶ ἐστάθη ἀπὸ πρωΐας ἕως ταύτης τῆς ὥρας· ὀλίγον μόνον ἀνεπαύθη ἐν τῇ οἰκίᾳ.
8Καὶ εἶπεν ὁ Βοὸζ πρὸς τὴν Ῥούθ, Δὲν ἀκούεις, θυγάτηρ μου; μή ὑπάγῃς νὰ σταχυολογήσῃς ἐν ἄλλῳ ἀγρῷ, μηδὲ νὰ ἀναχωρήσῃς ἐντεῦθεν, ἀλλὰ μένε ἐνταῦθα μετὰ τῶν κορασίων μου·
9ἄς ἦναι οἱ ὀφθαλμοὶ σου ἐπὶ τὸν ἀγρὸν ὅπου θερίζουσι, καὶ ὕπαγε κατόπιν αὐτῶν· δὲν προσέταξα ἐγὼ εἰς τοὺς νέους νὰ μή σὲ ἐγγίσωσι; καὶ ὅταν διψήσῃς ὕπαγε εἰς τὰ ἀγγεῖα καὶ πίνε ἀπὸ ὅ, τι ἀντλήσωσιν οἱ νέοι.
10Ἡ δὲ ἔπεσε κατὰ πρόσωπον καὶ προσεκύνησεν ἕως ἐδάφους καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Πῶς ἐγὼ εὕρηκα χάριν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σου, ὥστε νὰ λάβῃς πρόνοιαν περὶ ἐμοῦ, ἐνῷ εἶμαι ξένη;
11Καὶ ὁ Βοὸζ ἀπεκρίθη καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν, Ἀνηγγέλθησαν πρὸς ἐμὲ ἀκριβῶς πάντα ὅσα ἔκαμες εἰς τὴν πενθερὰν σου μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρὸς σου· καὶ ὅτι ἀφῆκας τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τὴν γῆν τῆς γεννήσεώς σου, καὶ ἦλθες πρὸς λαόν, τὸν ὁποῖον δὲν ἐγνώριζες πρότερον·
12ὁ Κύριος νὰ ἀνταμείψῃ τὸ ἔργον σου, καὶ ὁ μισθὸς σου νὰ ἦναι πλήρης παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ὑπὸ τὰς πτέρυγας τοῦ ὁποίου ἦλθες νὰ σκεπασθῇς.
13Ἡ δὲ εἶπεν, Ἄς εὕρω χάριν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σου, κύριέ μου· ἐπειδή μὲ παρηγόρησας καὶ ἐπειδή ἐλάλησας εὐμενῶς πρὸς τὴν δούλην σου, ἄν καὶ ἐγὼ δὲν εἶμαι οὐδὲ ὡς μία τῶν θεραπαινίδων σου.
14Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν ὁ Βοὸζ τὴν ὥραν τοῦ φαγητοῦ, Ἐλθὲ καὶ φάγε ἐκ τοῦ ἄρτου καὶ βρέξον τὸ ψωμίον σου εἰς τὸ ὄξος. Καὶ αὐτή ἐκάθισεν εἰς τὰ πλάγια τῶν θεριστῶν· ἐκεῖνος δὲ ἔδωκεν εἰς αὐτήν σῖτον πεφρυγανισμένον, καὶ ἔφαγε καὶ ἐχορτάσθη καὶ ἐπερίσσευσε.
15Καὶ ἐσηκώθη νὰ σταχυολογήσῃ, καὶ προσέταξεν ὁ Βοὸζ εἰς τοὺς νέους αὑτοῦ, λέγων, Καὶ μεταξὺ τῶν δεματίων ἄς σταχυολογῇ, καὶ μή ἐπιπλήττετε αὐτήν·
16καὶ μάλιστα ἀφίνετε νὰ πίπτῃ τι ἀπὸ τῶν χειροβόλων διὰ αὐτήν καὶ ἀφίνετε νὰ συλλέγῃ καὶ μή ἐλέγχετε αὐτήν.
17Καὶ ἐσταχυολόγησεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας καὶ ἐκοπάνισεν ὅσον ἐσταχυολόγησε· καὶ ἦτο ἕως ἐν ἐφὰ κριθῆς.
18Καὶ ἐσήκωσεν αὐτὸ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν· καὶ εἶδεν ἡ πενθερὰ αὐτῆς ὅσον ἐσταχυολόγησε· καὶ ἐκβαλοῦσα ἡ Ῥούθ, ἔδωκεν εἰς αὐτήν ὅ, τι εἶχε περισσεύσει ἀφοῦ ἐχορτάσθη.
19Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν ἡ πενθερὰ αὐτῆς, Ποῦ ἐσταχυολόγησας σήμερον; καὶ ποῦ ἐδούλευσας; εὐλογημένος νὰ ἦναι ἐκεῖνος ὅστις ἔλαβε πρόνοιαν περὶ σοῦ. Καὶ ἐκείνη ἐφανέρωσε πρὸς τὴν πενθερὰν αὑτῆς εἰς τίνος ἀγρὸν ἐδούλευσε καὶ εἶπε, Τὸ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὸν ὁποῖον ἐδούλευσα σήμερον, εἶναι Βοόζ.
20Καὶ εἶπεν ἡ Ναομὶ πρὸς τὴν νύμφην αὑτῆς, Εὐλογημένος παρὰ Κυρίου ἐκεῖνος ὅστις δὲν ἀφῆκε τὸ ἔλεος αὑτοῦ πρὸς τοὺς ζῶντας καὶ πρὸς τοὺς τεθνεῶτας. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν ἡ Ναομί, Συγγενής ἡμῶν εἶναι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἐκ τῶν πλησίον συγγενῶν ἡμῶν.
21Καὶ εἶπεν ἡ Ῥοὺθ ἡ Μωαβίτις, Αὐτὸς μὲ εἶπε προσέτι, Σὺ θέλεις μένει μετὰ τῶν ἀνθρώπων μου, ἑωσοῦ τελειώσωσιν ὅλον τὸν θερισμὸν μου.
22Καὶ εἶπεν ἡ Ναομὶ πρὸς τὴν Ῥοὺθ τὴν νύμφην αὑτῆς, Εἶναι καλόν, θυγάτηρ μου, νὰ ἐκβαίνῃς μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ, καὶ νὰ μή σὲ ἀπαντήσωσιν ἐν ἄλλῳ ἀγρῷ.
23Καὶ προσεκολλήθη εἰς τὰ κοράσια τοῦ Βοὸζ διὰ νὰ σταχυολογῇ, ἑωσοῦ τελειώσῃ ὁ θερισμὸς τῶν κριθῶν καὶ ὁ θερισμὸς τοῦ σίτου· καὶ ἐκάθητο μετὰ τῆς πενθερᾶς αὑτῆς.Σχετικά με το Copyright: