Μοιραστείτε

 

Ρωμαίους 9

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  Westcott-Hort (κριτικό κείμενο),  Βυζαντινό Κείμενο  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, δὲν ψεύδομαι, ἔχων συμμαρτυροῦσαν μὲ ἐμὲ τὴν συνείδησίν μου ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ,
2ὅτι ἔχω λύπην μεγάλην καὶ ἀδιάλειπτον ὀδύνην ἐν τῇ καρδίᾳ μου.
3Διότι ηὐχόμην αὐτὸς ἐγὼ νὰ ἦμαι ἀνάθεμα ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν κατὰ σάρκα συγγενῶν μου,
4οἵτινες εἶναι Ἰσραηλῖται, τῶν ὁποίων εἶναι ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
5τῶν ὁποίων εἶναι οἱ πατέρες, καὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἐγεννήθη ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὤν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
6Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν ὅτι ἐξέπεσεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Διότι πάντες οἱ ἐκ τοῦ Ἰσραήλ δὲν εἶναι οὗτοι Ἰσραήλ,
7οὐδὲ διότι εἶναι σπέρμα τοῦ Ἀβραάμ, διὰ τοῦτο εἶναι πάντες τέκνα, ἀλλ᾿ Ἐν τῷ Ἰσαὰκ θέλει κληθῆ εἰς σὲ σπέρμα.
8Τουτέστι, τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα δὲν εἶναι τέκνα Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζονται διὰ σπέρμα.
9Διότι ὁ λόγος τῆς ἐπαγγελίας εἶναι οὗτος· Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον θέλω ἐλθεῖ καὶ ἡ Σάρρα θέλει ἔχει υἱόν.
10Καὶ οὐχὶ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἡ Ῥεβέκκα, ὅτε συνέλαβε δύο ἐξ ἑνὸς ἀνδρός, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν·
11διότι πρὶν ἔτι γεννηθῶσι τὰ παιδία, καὶ πρὶν πράξωσί τι ἀγαθὸν ἤ κακόν, διὰ νὰ μένῃ ὁ κατ᾿ ἐκλογήν προορισμὸς τοῦ Θεοῦ, οὐχὶ ἐκ τῶν ἔργων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ καλοῦντος,
12ἐρρέθη πρὸς αὐτήν ὅτι ὁ μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εἰς τὸν μικρότερον,
13καθὼς εἶναι γεγραμμένον· Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα.
14Τί λοιπὸν θέλομεν εἰπεῖ; Μήπως εἶναι ἀδικία εἰς τὸν Θεόν; μή γένοιτο.
15Διότι πρὸς τὸν Μωϋσῆν λέγει· θέλω ἐλεήσει ὅντινα ἐλεῶ, καὶ θέλω οἰκτειρήσει ὅντινα οἰκτείρω.
16Ἄρα λοιπὸν δὲν εἶναι τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ.
17Διότι ἡ γραφή λέγει πρὸς τὸν Φαραὼ ὅτι δι᾿ αὐτὸ τοῦτο σὲ ἐξήγειρα, διὰ νὰ δείξω ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ διὰ νὰ διαγγελθῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
18Ἄρα λοιπὸν ὅντινα θέλει ἐλεεῖ καὶ ὅντινα θέλει σκληρύνει.
19Θέλεις λοιπὸν μοὶ εἰπεῖ· Διὰ τί πλέον μέμφεται; εἰς τὸ θέλημα αὐτοῦ τίς ἐναντιοῦται;
20Ἀλλὰ μάλιστα σύ, ὦ ἄνθρωπε, τίς εἶσαι, ὅστις ἀνταποκρίνεσαι πρὸς τὸν Θεόν; Μήπως τὸ πλάσμα θέλει εἰπεῖ πρὸς τὸν πλάσαντα, Διὰ τί μὲ ἔκαμες οὕτως;
21Ἤ δὲν ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μίγματος νὰ κάμῃ ἄλλο μὲν σκεῦος εἰς τιμήν, ἄλλο δὲ εἰς ἀτιμίαν;
22Τί δέ, ἄν ὁ Θεός, θέλων νὰ δείξῃ τὴν ὀργήν αὑτοῦ καὶ νὰ κάμῃ γνωστήν τὴν δύναμιν αὑτοῦ, ὑπέφερε μετὰ πολλῆς μακροθυμίας σκεύη ὀργῆς κατεσκευασμένα εἰς ἀπώλειαν,
23καὶ διὰ νὰ γνωστοποιήσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὑτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, τὰ ὁποῖα προητοίμασεν εἰς δόξαν,
24ἡμᾶς τοὺς ὁποίους ἐκάλεσεν οὐχὶ μόνον ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν;
25Καθὼς καὶ ἐν τῷ Ὠσηὲ λέγει· Θέλω καλέσει λαὸν μου τὸν οὐ λαὸν μου, καὶ ἠγαπημένην τὴν οὐκ ἠγαπημένην·
26καὶ ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου ἐρρέθη πρὸς αὐτούς, δὲν εἶσθε λαὸς μου, ἐκεῖ θέλουσι καλεσθῆ υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.
27Ὁ δὲ Ἡσαΐας κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ· Ἄν καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἦναι ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλοιπον αὐτῶν θέλει σωθῆ·
28διότι θέλει τελειώσει καὶ συντέμει λογαριασμὸν μετὰ δικαιοσύνης, ἐπειδή συντετμημένον λογαριασμὸν θέλει κάμει ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.
29Καὶ καθὼς προεῖπεν ὁ Ἡσαΐας· Ἐὰν ὁ Κύριος Σαβαὼθ δὲν ἤθελεν ἀφήσει εἰς ἡμᾶς σπέρμα, ὡς τὰ Σόδομα ἠθέλομεν γείνει καὶ μὲ τὰ Γόμορρα ἠθέλομεν ὁμοιωθῆ.
30Τί λοιπὸν θέλομεν εἰπεῖ; Ὅτι τὰ ἔθνη τὰ μή ζητοῦντα δικαιοσύνην ἔφθασαν εἰς δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως,
31ὁ δὲ Ἰσραήλ ζητῶν νόμον δικαιοσύνης, εἰς νόμον δικαιοσύνης δὲν ἔφθασε.
32Διὰ τί; Ἐπειδή δὲν ἐζήτει αὐτήν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾿ ὡς ἐκ τῶν ἔργων τοῦ νόμου· διότι προσέκοψαν εἰς τὸν λίθον τοῦ προσκόμματος,
33καθὼς εἶναι γεγραμμένον· Ἰδού, θέτω ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτὸν δὲν θέλει καταισχυνθῆ.Σχετικά με το Copyright: