Μοιραστείτε

 

Σοφονίας 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὐαὶ ἡ παραδεδειγματισμένη καὶ μεμολυσμένη· ἡ πόλις ἡ καταθλίβουσα!
2Δὲν ὑπήκουσεν εἰς τὴν φωνήν· δὲν ἐδέχθη διόρθωσιν· δὲν ἤλπισεν ἐπὶ τὸν Κύριον· δὲν ἐπλησίασεν εἰς τὸν Θεὸν αὑτῆς.
3Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς εἶναι ἐν αὐτῇ λέοντες ὠρυόμενοι· οἱ κριταὶ αὐτῆς λύκοι τῆς ἑσπέρας· δὲν ἀφίνουσιν οὐδὲν διὰ τὸ πρωΐ.
4Οἱ προφῆται αὐτῆς εἶναι προπετεῖς, ἄνθρωποι δόλιοι· οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἐβεβήλωσαν τὸ ἁγιαστήριον, ἠθέτησαν τὸν νόμον.
5Ὁ Κύριος εἶναι δίκαιος ἐν μέσῳ αὐτῆς· δὲν θέλει κάμει ἀδικίαν· κατὰ πᾶσαν πρωΐαν φέρει τὴν κρίσιν αὑτοῦ εἰς φῶς, δὲν ἀπολείπει· ἀλλ᾿ ὁ διεφθαρμένος δὲν γνωρίζει αἰσχύνην.
6Ἐξωλόθρευσα ἔθνη· οἱ πύργοι αὐτῶν εἶναι ἠρημωμένοι· ἠρήμωσα τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, ὥστε νὰ μή ὑπάρχῃ διαβαίνων· αἱ πόλεις αὐτῶν ἠφανίσθησαν, ὥστε δὲν ὑπάρχει οὐδεὶς κατοικῶν.
7Εἶπα, Βεβαίως ἤθελες μὲ φοβηθῆ, ἤθελες δεχθῆ παιδείαν, καὶ ἡ κατοικία αὐτῆς δὲν ἤθελεν ἐξολοθρευθῆ, ὅσον καὶ ἄν ἐτιμώρουν αὐτήν· πλήν αὐτοὶ ἔσπευσαν νὰ διαφθείρωσι πάσας τὰς πράξεις αὑτῶν.
8Διὰ τοῦτο προσμένετέ με, λέγει Κύριος, μέχρι τῆς ἡμέρας καθ᾿ ἥν ἐγείρομαι πρὸς λεηλασίαν· διότι ἡ ἀπόφασίς μου εἶναι νὰ συνάξω τὰ ἔθνη, νὰ συναθροίσω τὰ βασίλεια, νὰ ἐκχέω ἐπ᾿ αὐτὰ τὴν ἀγανάκτησίν μου, ὅλην τὴν ἔξαψιν τῆς ὀργῆς μου· ἐπειδή πᾶσα ἡ γῆ θέλει καταναλωθῆ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ ζήλου μου.
9Διότι τότε θέλω ἀποκαταστήσει εἰς τοὺς λαοὺς γλῶσσαν καθαράν, διὰ νὰ ἐπικαλῶνται πάντες τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, νὰ δουλεύωσιν αὐτὸν ὑπὸ ἕνα ζυγόν.
10Ἀπὸ τοῦ πέραν τῶν ποταμῶν τῆς Αἰθιοπίας οἱ ἱκέται μου, ἡ θυγάτηρ τῶν διεσπαρμένων μου, θέλουσι φέρει τὴν προσφορὰν μου.
11Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δὲν θέλεις αἰσχύνεσθαι διὰ πάσας τὰς πράξεις σου, δι᾿ ὧν ἠνόμησας ἐναντίον μου· διότι τότε θέλω ἀφαιρέσει ἐκ μέσου σου τοὺς καυχωμένους εἰς τὴν μεγαλοπρέπειάν σου, καὶ δὲν θέλεις πλέον μεγαλαυχεῖ κατὰ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου μου.
12Καὶ θέλω ἀφήσει ἐν μέσῳ σου λαὸν τεθλιμμένον καὶ πτωχόν, καὶ οὗτοι θέλουσιν ἐλπίζει ἐπὶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.
13Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰσραήλ δὲν θέλει πράξει ἀνομίαν οὐδὲ λαλήσει ψεύδη, οὐδὲ θέλει εὑρεθῆ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία· διότι αὐτοὶ θέλουσι βόσκει καὶ πλαγιάζει, καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει ὁ ἐκφοβῶν.
14Ψάλλε, θύγατερ Σιών· ἀλαλάξατε, Ἰσραήλ· τέρπου καὶ εὐφραίνου ἐξ ὅλης καρδίας, θύγατερ Ἱερουσαλήμ.
15Ἀφαίρεσεν ὁ Κύριος τὰς κρίσεις σου, ἀπέστρεψε τὸν ἐχθρὸν σου· βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ εἶναι ὁ Κύριος ἐν μέσῳ σου· δὲν θέλεις πλέον ἰδεῖ κακόν.
16Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει λεχθῆ πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ, Μή φοβοῦ· Σιών, ἄς μή ἐκλύωνται αἱ χεῖρές σου.
17Κύριος ὁ Θεὸς σου, ὁ ἐν μέσῳ σου, ὁ δυνατός, θέλει σὲ σώσει, θέλει εὐφρανθῆ ἐπὶ σὲ ἐν χαρᾷ, θέλει ἀναπαύεσθαι εἰς τὴν ἀγάπην αὑτοῦ, θέλει εὐφραίνεσθαι εἰς σὲ ἐν άσμασι.
18Θέλω συνάξει τοὺς λελυπημένους διὰ τὰς ἐπισήμους ἑορτάς, τοὺς ὄντας ἀπὸ σοῦ, εἰς τοὺς ὁποίους ἦτο βάρος ὁ ὀνειδισμός.
19Ἰδού, ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ θέλω ἀφανίσει πάντας τοὺς καταθλίβοντάς σε· καὶ θέλω σώσει τὴν χωλαίνουσαν καὶ συνάξει τὴν ἐξωσμένην· καὶ θέλω καταστήσει αὐτοὺς ἔπαινον καὶ δόξαν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς αἰσχύνης αὐτῶν.
20Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ θέλω σᾶς φέρει καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ θέλω σᾶς συνάξει· διότι θέλω σᾶς κάμει ὀνομαστοὺς καὶ ἐπαινετοὺς μεταξὺ πάντων τῶν λαῶν τῆς γῆς, ὅταν ἐγὼ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν σας ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν σας, λέγει Κύριος.Σχετικά με το Copyright: