Μοιραστείτε

 

Φιλήμονα 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  Westcott-Hort (κριτικό κείμενο),  Βυζαντινό Κείμενο  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Παῦλος, δέσμιος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, πρὸς Φιλήμονα τὸν ἀγαπητὸν καὶ συνεργὸν ἡμῶν
2καὶ τὴν Ἀπφίαν τὴν ἀγαπητήν καὶ Ἄρχιππον τὸν συστρατιώτην ἡμῶν καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον σου ἐκκλησίαν·
3χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
4Εὐχαριστῶ τὸν Θεὸν μου καὶ μνημονεύω σε πάντοτε ἐν ταῖς προσευχαῖς μου,
5ἀκούων τὴν ἀγάπην σου καὶ τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἔχεις πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,
6διὰ νὰ γείνῃ ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὸς διὰ τῆς φανερώσεως παντὸς καλοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν.
7Διότι χαρὰν πολλήν ἔχομεν καὶ παρηγορίαν διὰ τὴν ἀγάπην σου, ἐπειδή τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀνεπαύθησαν διὰ σοῦ, ἀδελφέ.
8Ὅθεν, ἄν καὶ ἔχω ἐν Χριστῷ πολλήν παρρησίαν νὰ ἐπιτάττω εἰς σὲ τὸ πρέπον,
9ὅμως διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον σὲ παρακαλῶ, τοιοῦτος ὤν ὡς Παῦλος ὁ γέρων, τώρα δὲ καὶ δέσμιος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
10σὲ παρακαλῶ ὑπὲρ τοῦ τέκνου μου, τὸν ὁποῖον ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου, ὑπὲρ τοῦ Ὀνησίμου,
11ὅστις ἦτό ποτε ἄχρηστος εἰς σέ, τώρα δὲ εἰς σὲ καὶ εἰς ἐμὲ εἶναι χρήσιμος,
12τὸν ὁποῖον πέμπω ὀπίσω. Σὺ δὲ αὐτόν, τουτέστι τὰ σπλάγχνα μου, δέχθητι·
13τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἤθελον νὰ κρατῶ πλησίον μου, διὰ νὰ μὲ ὑπηρετῇ ἀντὶ σοῦ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου·
14χωρὶς ὅμως τῆς γνώμης σου δὲν ἠθέλησα νὰ κάμω οὐδέν, διὰ νὰ μή ἦναι τὸ ἀγαθὸν σου ὡς κατ᾿ ἀνάγκην, ἀλλ᾿ ἐκουσίως.
15Διότι ἴσως διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, διὰ νὰ ἀπολάβῃς αὐτὸν διαπαντός,
16οὐχὶ πλέον ὡς δοῦλον, ἀλλ᾿ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα εἰς ἐμέ, πόσῳ δὲ μᾶλλον εἰς σὲ καὶ κατὰ σάρκα καὶ ἐν Κυρίῳ.
17Ἐὰν λοιπὸν ἔχῃς ἐμὲ κοινωνόν, δέχθητι αὐτὸν ὡς ἐμέ.
18Καὶ ἐὰν σὲ ἠδίκησεν εἴς τι ἤ χρεωστῇ, λογαρίαζε τοῦτο εἰς ἐμέ·
19ἐγὼ ὁ Παῦλος ἔγραψα μὲ τὴν χεῖρά μου, ἐγὼ θέλω πληρώσει· διὰ νὰ μή σοὶ λέγω ὅτι καὶ σεαυτὸν ἔτι μοὶ χρεωστεῖς.
20Ναί, ἀδελφέ, εἴθε νὰ λάβω ἐγὼ ταύτην τὴν χάριν παρὰ σοῦ ἐν Κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Κυρίῳ.
21Πεποιθὼς εἰς τὴν ὑπακοήν σου ἔγραψα πρὸς σέ, ἐξεύρων ὅτι καὶ πλειότερον ἀφ᾿ ὅ, τι λέγω θέλεις κάμει.
22Ἐνταυτῷ δὲ ἑτοίμαζέ μοι καὶ κατάλυμα· ἐπειδή ἐλπίζω ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν σας θέλω χαρισθῆ εἰς ἐσᾶς.
23Ἀσπάζονταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
24Μάρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοὶ μου.
25Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. Ἀμήν.Σχετικά με το Copyright: