Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 105

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον· ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ· κάμετε γνωστὰ ἐν τοῖς λαοῖς τὰ ἔργα αὐτοῦ.
2Ψάλλετε εἰς αὐτόν· ψαλμῳδεῖτε εἰς αὐτόν· λαλεῖτε περὶ πάντων τῶν θαυμασίων αὐτοῦ.
3Καυχᾶσθε εἰς τὸ ἅγιον αὐτοῦ ὄνομα· ἄς εὐφραίνεται ἡ καρδία τῶν ἐκζητούντων τὸν Κύριον.
4Ζητεῖτε τὸν Κύριον καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ· ἐκζητεῖτε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντός.
5Μνημονεύετε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ τὰ ὁποῖα ἔκαμε· τῶν τεραστίων αὐτοῦ καὶ τῶν κρίσεων τοῦ στόματος αὐτοῦ·
6Σπέρμα Ἀβραὰμ τοῦ δούλου αὐτοῦ, υἱοὶ Ἰακώβ, οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.
7Αὐτὸς εἶναι Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἐν πάσῃ τῇ γῇ εἶναι αἱ κρίσεις αὐτοῦ.
8Μνημονεύετε πάντοτε τῆς διαθήκης αὐτοῦ, τοῦ λόγου, τὸν ὁποῖον προσέταξεν εἰς χιλίας γενεάς,
9τῆς διαθήκης, τὴν ὁποίαν ἔκαμε πρὸς τὸν Ἀβραάμ, καὶ τοῦ ὅρκου αὑτοῦ πρὸς τὸν Ἰσαάκ·
10καὶ ἐβεβαίωσεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰακὼβ διὰ νόμου, πρὸς τὸν Ἰσραήλ διὰ διαθήκην αἰώνιον,
11λέγων, Εἰς σὲ θέλω δώσει τὴν γῆν Χαναάν, μερίδα τῆς κληρονομίας σας.
12Ἐνῷ ἦσαν αὐτοὶ ὀλιγοστοὶ τὸν ἀριθμόν, ὀλίγοι, καὶ πάροικοι ἐν αὐτῇ,
13καὶ διήρχοντο ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος, ἀπὸ βασιλείου εἰς ἄλλον λαόν,
14δὲν ἀφῆκεν ἄνθρωπον νὰ ἀδικήσῃ αὐτούς· μάλιστα ὑπὲρ αὐτῶν ἤλεγξε βασιλεῖς,
15λέγων, μή ἐγγίσητε τοὺς κεχρισμένους μου καὶ μή κακοποιήσητε τοὺς προφήτας μου.
16Καὶ ἐκάλεσε πεῖναν ἐπὶ τὴν γῆν· συνέτριψε πᾶν στήριγμα ἄρτου.
17Ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον, Ἰωσήφ τὸν πωληθέντα ὡς δοῦλον·
18τοῦ ὁποίου τοὺς πόδας ἔσφιγξαν ἐν δεσμοῖς· ἔβαλον αὐτὸν εἰς τὰ σίδηρα·
19ἑωσοῦ ἔλθῃ ὁ λόγος αὐτοῦ· ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐδοκίμασεν αὐτόν.
20Ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν· ὁ ἄρχων τῶν λαῶν, καὶ ἠλευθέρωσεν αὐτόν.
21Κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὑτοῦ, καὶ ἄρχοντα ἐπὶ πάντων τῶν κτημάτων αὑτοῦ·
22διὰ νὰ παιδεύῃ τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρέσκειαν αὑτοῦ, καὶ νὰ διδάξῃ σοφίαν τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ.
23Τότε ἦλθεν ὁ Ἰσραήλ εἰς τὴν Αἴγυπτον, καὶ ὁ Ἰακὼβ παρῴκησεν ἐν γῇ Χάμ.
24Καὶ ὁ Κύριος ηὔξησε σφόδρα τὸν λαὸν αὑτοῦ, καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.
25Ἐστράφη ἡ καρδία αὐτῶν εἰς τὸ νὰ μισῶσι τὸν λαὸν αὐτοῦ, εἰς τὸ νὰ δολιεύωνται ἐναντίον τῶν δούλων αὐτοῦ.
26Ἐξαπέστειλε Μωϋσῆν τὸν δοῦλον αὑτοῦ, καὶ Ἀαρών, τὸν ὁποῖον ἐξέλεξεν.
27Ἐξετέλεσαν ἐν μέσῳ αὐτῶν τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν γῇ Χάμ.
28Ἐξαπέστειλε σκότος, καὶ ἐσκότασε· καὶ δὲν ἠπείθησαν εἰς τοὺς λόγους αὐτοῦ.
29Μετέβαλε τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα καὶ ἐθανάτωσε τοὺς ἰχθύας αὐτῶν.
30Ἡ γῆ αὐτῶν ἀνέβρυσε βατράχους, ἕως τῶν ταμείων τῶν βασιλέων αὐτῶν.
31Εἶπε, καὶ ἦλθε κυνόμυια, καὶ σκνίπες εἰς πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν.
32Ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς χάλαζαν ἀντὶ βροχῆς, καὶ πῦρ φλογερὸν εἰς τὴν γῆν αὐτῶν·
33καὶ ἐπάταξε τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καἱ τὰς συκέας αὐτῶν, καὶ συνέτριψε τὰ δένδρα τῶν ὁρίων αὐτῶν.
34Εἶπε, καὶ ἦλθεν ἀκρίς, καὶ βροῦχος ἀναρίθμητος·
35καὶ κατέφαγε πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, καὶ κατέφαγε τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν.
36Καὶ ἐπάταξε πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, τὴν ἀπαρχήν πάσης δυνάμεως αὐτῶν.
37Καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς μετὰ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, καὶ δὲν ὑπῆρχεν ἀσθενής ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν.
38Εὐφράνθη ἡ Αἴγυπτος εἰς τὴν ἔξοδον αὐτῶν· διότι ὁ φόβος αὐτῶν εἶχεν ἐπιπέσει ἐπ᾿ αὐτούς.
39Ἐξήπλωσε νεφέλην διὰ νὰ σκεπάζῃ αὐτούς, καὶ πῦρ διὰ νὰ φέγγῃ τὴν νύκτα.
40Ἐζήτησαν, καὶ ἔφερεν ὀρτύκια· καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐχόρτασεν αὐτούς.
41Διήνοιξε τὴν πέτραν, καὶ ἀνέβλυσαν ὕδατα, καὶ διέρρευσαν ποταμοὶ ἐν τόποις ἀνύδροις.
42Διότι ἐνεθυμήθη τὸν λόγον τὸν ἅγιον αὑτοῦ, τὸν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν δοῦλον αὑτοῦ.
43Καὶ ἐξήγαγε τὸν λαὸν αὑτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει, τοὺς ἐκλεκτοὺς αὑτοῦ ἐν χαρᾷ·
44καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς τὰς γαίας τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐκληρονόμησαν τοὺς κόπους τῶν λαῶν·
45διὰ νὰ φυλάττωσι τὰ διατάγματα αὐτοῦ, καὶ νὰ ἐκτελῶσι τοὺς νόμους αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα.Σχετικά με το Copyright: