Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 106

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀλληλούϊα. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, διότι εἶναι ἀγαθός· διότι τὸ ἔλεος αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
2Τίς δύναται νὰ κηρύξῃ τὰ κραταιὰ ἔργα τοῦ Κυρίου, νὰ κάμῃ ἀκουστὰς πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ;
3Μακάριοι οἱ φυλάττοντες κρίσιν, οἱ πράττοντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ.
4Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ εὐμενείᾳ τῇ πρὸς τὸν λαὸν σου· ἐπισκέφθητί με ἐν τῇ σωτηρίᾳ σου·
5διὰ νὰ βλέπω τὸ καλὸν τῶν ἐκλεκτῶν σου, διὰ νὰ εὐφραίνωμαι ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ ἔθνους σου, διὰ νὰ καυχῶμαι μετὰ τῆς κληρονομίας σου.
6Ἡμαρτήσαμεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν· ἠνομήσαμεν, ἠσεβήσαμεν.
7Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ δὲν ἐνόησαν τὰ θαυμάσιά σου· δὲν ἐνεθυμήθησαν τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου, καὶ σὲ παρώργισαν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.
8Καὶ ὅμως ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διὰ νὰ κάμῃ γνωστὰ τὰ κραταιὰ ἔργα αὑτοῦ.
9Καὶ ἐπετίμησε τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν, καὶ ἐξηράνθη· καὶ διεβίβασεν αὐτοὺς διὰ τῶν ἀβύσσων ὡς δι᾿ ἐρήμου·
10καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ μισοῦντος αὐτούς, καὶ ἐλύτρωσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἐχθροῦ.
11Καὶ τὰ ὕδατα κατεκάλυψαν τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· δὲν ἀπελείφθη οὐδὲ εἷς ἐξ αὐτῶν.
12Τότε ἐπίστευσαν εἰς τοὺς λόγους αὐτοῦ· ἔψαλαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ.
13Πλήν ταχέως ἐλησμόνησαν τὰ ἔργα αὐτοῦ· δὲν περιέμειναν τὴν βουλήν αὐτοῦ·
14Ἀλλ᾿ ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἐπείρασαν τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἀνύδρῳ.
15Καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς τὴν αἴτησιν αὐτῶν· ἀπέστειλεν ὅμως εἰς αὐτοὺς νόσον θανατηφόρον.
16Ἐφθόνησαν ἔτι τὸν Μωϋσῆν ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ τὸν Ἀαρὼν τὸν ἅγιον τοῦ Κυρίου.
17Ἡ γῆ ἤνοιξε καὶ κατέπιε τὸν Δαθάν, καὶ ἐσκέπασε τὴν συναγωγήν τοῦ Ἀβειρών·
18καὶ πῦρ ἐξήφθη ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν· ἡ φλὸξ κατέκαυσε τοὺς ἀσεβεῖς.
19Κατεσκεύασαν μόσχον ἐν Χωρήβ, καὶ προσεκύνησαν τὸ χωνευτόν·
20καὶ μετήλλαξαν τὴν δόξαν αὑτῶν εἰς ὁμοίωμα βοὸς τρώγοντος χόρτον.
21Ἐλησμόνησαν τὸν Θεὸν τὸν σωτῆρα αὑτῶν τὸν ποιήσαντα μεγαλεῖα ἐν Αἰγύπτῳ,
22θαυμάσια ἐν γῇ Χάμ, φοβερὰ ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.
23Καὶ εἶπε νὰ ἐξολοθρεύσῃ αὐτούς, ἄν ὁ Μωϋσῆς ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ δὲν ἵστατο ἐν τῇ θραύσει ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ νὰ ἀποστρέψῃ τὴν ὀργήν αὐτοῦ, ὥστε νὰ μή ἀφανίσῃ αὐτούς.
24Κατεφρόνησαν ἔτι τὴν γῆν τὴν ἐπιθυμητήν· δὲν ἐπίστευσαν εἰς τὸν λόγον αὐτοῦ·
25καὶ ἐγόγγυσαν ἐν ταῖς σκηναῖς αὑτῶν· δὲν εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου.
26Διὰ τοῦτο ἐσήκωσε τὴν χεῖρα αὑτοῦ κατ᾿ αὐτῶν, διὰ νὰ καταστρέψῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ.
27καὶ νὰ στρέψῃ τὸ σπέρμα αὐτῶν μεταξὺ τῶν ἐθνῶν καὶ νὰ διασκορπίσῃ αὐτοὺς εἰς τοὺς τόπους.
28Καὶ προσεκολλήθησαν εἰς τὸν Βέελ-φεγώρ, καὶ ἔφαγον θυσίας νεκρῶν·
29καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις αὑτῶν, ὥστε ἐφώρμησεν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡ πληγή.
30Ἀλλὰ σταθεὶς ὁ Φινεὲς ἔκαμε κρίσιν· καὶ ἡ πληγή ἔπαυσε·
31καὶ ἐλογίσθη εἰς αὐτὸν διὰ δικαιοσύνην, εἰς γενεάν καὶ γενεάν ἕως αἰῶνος.
32Καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ὕδασι τῆς ἀντιλογίας, καὶ ἔπαθε κακῶς ὁ Μωϋσῆς δι᾿ αὐτούς·
33διότι παρώργισαν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, ὥστε ἐλάλησεν ἀστοχάστως διὰ τῶν χειλέων αὑτοῦ.
34Δὲν ἐξωλόθρευσαν τὰ ἔθνη τὰ ὁποῖα ὁ Κύριος προσέταξεν εἰς αὐτούς·
35ἀλλ᾿ ἐσμίχθησαν μετὰ τῶν ἐθνῶν καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν·
36καὶ ἐλάτρευσαν τὰ γλυπτὰ αὐτῶν, τὰ ὁποῖα ἔγειναν παγὶς εἰς αὐτούς·
37καὶ ἐθυσίασαν τοὺς υἱοὺς αὑτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὑτῶν εἰς τὰ δαιμόνια·
38Καὶ ἔχυσαν αἷμα ἀθῶον, τὸ αἷμα τῶν υἱῶν αὑτῶν καὶ τῶν θυγατέρων αὑτῶν τοὺς ὁποίους ἐθυσίασαν εἰς τὰ γλυπτὰ τῆς Χαναάν· καὶ ἐμιάνθη ἡ γῆ ἐξ αἱμάτων.
39Καὶ ἐμολύνθησαν μὲ τὰ ἔργα αὑτῶν, καὶ ἐπόρνευσαν μὲ τὰς πράξεις αὑτῶν.
40Διὰ τοῦτο ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου ἐξήφθη κατὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐβδελύχθη τὴν κληρονομίαν αὑτοῦ,
41Καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐθνῶν· καὶ ἐκυρίευσαν αὐτοὺς οἱ μισοῦντες αὐτούς.
42Καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν, καὶ ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῶν.
43Πολλάκις ἐλύτρωσεν αὐτούς, ἀλλ᾿ αὐτοὶ παρώργισαν αὐτὸν μὲ τὰς βουλὰς αὑτῶν· διὸ ἐταπεινώθησαν διὰ τὴν ἀνομίαν αὑτῶν.
44Πλήν ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν θλίψιν αὐτῶν, ὅτε ἤκουσε τὴν κραυγήν αὐτῶν·
45καὶ ἐνεθυμήθη τὴν πρὸς αὐτοὺς διαθήκην αὑτοῦ καὶ μετεμελήθη κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὑτοῦ.
46Καὶ ἔκαμεν αὐτοὺς νὰ εὕρωσιν ἔλεος ἐνώπιον πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς.
47Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ συνάγαγε ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, διὰ νὰ δοξολογῶμεν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ νὰ καυχώμεθα εἰς τὴν αἴνεσίν σου.
48Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος· καὶ ἄς λέγῃ πᾶς ὁ λαός, Ἀμήν. Ἀλληλούϊα.Σχετικά με το Copyright: