Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 109

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Θεὲ τῆς αἰνέσεώς μου, μή σιωπήσῃς·
2διότι στόμα ἀσεβοῦς καὶ στόμα δολίου ἠνοίχθησαν ἐπ᾿ ἐμέ· ἐλάλησαν κατ᾿ ἐμοῦ μὲ γλῶσσαν ψευδῆ·
3καὶ μὲ λόγους μίσους μὲ περιεκύκλωσαν καὶ μὲ ἐπολέμησαν ἀναιτίως.
4Ἀντὶ τῆς ἀγάπης μου εἶναι ἀντίδικοι εἰς ἐμέ· ἐγὼ δὲ προσεύχομαι.
5Καὶ ἀνταπέδωκαν εἰς ἐμὲ κακὸν ἀντὶ καλοῦ, καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγάπης μου.
6Κατάστησον ἀσεβῆ ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ διάβολος ἄς στέκῃ ἐκ δεξιῶν αυτοῦ.
7Ὅταν κρίνηται, ἄς ἐξέλθῃ καταδεδικασμένος· καὶ ἡ προσευχή αὐτοῦ ἄς γείνῃ εἰς ἁμαρτίαν.
8Ἄς γείνωσιν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι· ἄλλος ἄς λάβῃ τὴν ἐπισκοπήν αὐτοῦ.
9Ἄς γείνωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνή αὐτοῦ χήρα.
10Καὶ ἄς περιπλανῶνται πάντοτε οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἄς γείνωσιν ἐπαῖται, καὶ ἄς ζητῶσιν ἐκ τῶν ἐρειπίων αὑτῶν.
11Ἄς παγιδεύσῃ ὁ δανειστής πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· καὶ ἄς διαρπάσωσιν οἱ ξένοι τοὺς κόπους αὐτοῦ.
12Ἄς μή ὑπάρχῃ ὁ ἐλεῶν αὐτόν, καὶ ἄς μή ἦναι ὁ οἰκτείρων τὰ ὀρφανὰ αὐτοῦ.
13Ἄς ἐξολοθρευθῶσιν οἱ ἔκγονοι αὐτοῦ· ἐν τῇ ἐπερχομένῃ γενεᾷ ἄς ἐξαλειφθῇ τὸ ὄνομα αὐτῶν.
14Ἄς ἔλθῃ εἰς ἐνθύμησιν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἡ ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ· καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἄς μή ἐξαλειφθῇ·
15Ἄς ἦναι πάντοτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ἐκκόψῃ ἀπὸ τῆς γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
16Διότι δὲν ἐνεθυμήθη νὰ κάμῃ ἔλεος· ἀλλὰ κατέτρεξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχόν, διὰ νὰ θανατώσῃ τὸν συντετριμμένον τὴν καρδίαν.
17Ἐπειδή ἠγάπησε κατάραν, ἄς ἔλθῃ ἐπ᾿ αὐτόν· ἐπειδή δὲν ἠθέλησεν εὐλογίαν, ἄς ἀπομακρυνθῇ ἀπ᾿ αὐτοῦ.
18Ἐπειδή ἐνεδύθη κατάραν ὡς ἱμάτιον αὑτοῦ, ἄς εἰσέλθῃ ὡς ὕδωρ εἰς τὰ ἐντόσθια αὐτοῦ καὶ ὡς ἔλαιον εἰς τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ·
19Ἄς γείνῃ εἰς αὐτὸν ὡς τὸ ἱμάτιον, τὸ ὁποῖον ἐνδύεται καὶ ὡς ἡ ζώνη, τὴν ὁποίαν πάντοτε περιζώννυται.
20Αὕτη ἄς ἦναι τῶν ἀντιδίκων μου ἡ ἀμοιβή παρὰ τοῦ Κυρίου, καὶ τῶν λαλούντων κακὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου.
21Ἀλλὰ σύ, Κύριε Θεέ, ἐνέργησον μετ᾿ ἐμοῦ διὰ τὸ ὄνομά σου· ἐπειδή εἶναι ἀγαθὸν τὸ ἔλεός σου, λύτρωσόν με.
22Διότι πτωχὸς καὶ πένης εἶμαι, καὶ ἡ καρδία μου εἶναι πεπληγωμένη ἐντὸς μου.
23Παρῆλθον ὡς σκιά, ὅταν ἐκκλίνῃ· ἐκτινάζομαι ὡς ἡ ἀκρίς.
24Τὰ γόνατά μου ἠτόνησαν ἀπὸ τῆς νηστείας καὶ ἡ σὰρξ μου ἐξέπεσεν ἀπὸ τοῦ πάχους αὑτῆς.
25Καὶ ἐγὼ ἔγεινα ὄνειδος εἰς αὐτούς· ὅτε μὲ εἶδον, ἐκίνησαν τὰς κεφαλὰς αὑτῶν.
26Βοήθησόν μοι, Κύριε ὁ Θεὸς μου· σῶσον με κατὰ τὸ ἔλεός σου·
27καὶ ἄς γνωρίσωσιν ὅτι ἡ χεὶρ σου εἶναι τοῦτο· ὅτι σύ, Κύριε, ἔκαμες αὐτό.
28Αὐτοὶ θέλουσι καταρᾶσθαι, σὺ δὲ θέλεις εὐλογεῖ· θέλουσι σηκωθῆ, πλήν θέλουσι καταισχυνθῆ· ὁ δὲ δοῦλός σου θέλει εὐφραίνεσθαι.
29Ἄς ἐνδυθῶσιν ἐντροπήν οἱ ἀντίδικοί μου· καὶ ἄς φορέσωσιν ὡς ἐπένδυμα τὴν αἰσχύνην αὑτῶν.
30Θέλω δοξολογεῖ σφόδρα τὸν Κύριον διὰ τοῦ στόματός μου, καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν θέλω ὑμνολογεῖ αὐτόν·
31Διότι ἵσταται ἐν τῇ δεξιᾷ τοῦ πτωχοῦ, διὰ νὰ λυτρόνῃ αὐτὸν ἐκ τῶν καταδικαζόντων τὴν ψυχήν αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: