Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 110

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Κύριόν μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἑωσοῦ θέσω τοὺς ἐχθροὺς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
2Ἐκ τῆς Σιὼν θέλει ἐξαποστείλει ὁ Κύριος τὴν ῥάβδον τῆς δυνάμεώς σου· κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου.
3Ὁ λαὸς σου θέλει εἶσθαι πρόθυμος ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου, ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ ἁγιαστηρίῳ αὐτοῦ· οἱ νέοι σου θέλουσιν εἶσθαι εἰς σὲ ὡς δρόσος, ἡ ἐξερχομένη ἐκ τῆς μήτρας τῆς αὐγῆς.
4Ὥμοσεν ὁ Κύριος καὶ δὲν θέλει μεταμεληθῆ, σὺ εἶσαι ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.
5Ὁ Κύριος ὁ ἐκ δεξιῶν σου θέλει συντρίψει βασιλεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς αὑτοῦ.
6Θέλει κρίνει ἐν τοῖς ἔθνεσι· θέλει γεμίσει τὴν γῆν πτωμάτων· θέλει συντρίψει κεφαλήν δεσπόζοντος ἐπὶ πολλῶν τόπων.
7Θέλει πίει ἐκ τοῦ χειμάρρου ἐν τῇ ὁδῷ αὑτοῦ· διὰ τοῦτο θέλει ὑψώσει κεφαλήν.Σχετικά με το Copyright: