Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 122

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Ὠιδή τῶν Ἀναβαθμῶν, τοῦ Δαβίδ.] Εὐφράνθην ὅτε μοὶ εἶπον, Ἄς ὑπάγωμεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου·
2Οἱ πόδες ἡμῶν θέλουσιν ἵστασθαι ἐν ταῖς πύλαις σου, Ἱερουσαλήμ·
3Ἱερουσαλήμ, ἡ ᾠκοδομημένη ὡς πόλις συνηρμοσμένη ὁμοῦ.
4Ἐκεῖ ἀναβαίνουσιν αἱ φυλαί, αἱ φυλαὶ τοῦ Κυρίου, κατὰ τὸ διατεταγμένον εἰς τὸν Ἰσραήλ, διὰ νὰ δοξολογήσωσι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.
5Διότι ἐκεῖ ἐτέθησαν θρόνοι διὰ κρίσιν, οἱ θρόνοι τοῦ οἴκου τοῦ Δαβίδ.
6Ζητεῖτε τὴν εἰρήνην τῆς Ἱερουσαλήμ· ἄς εὐτυχῶσιν οἱ ἀγαπῶντές σε.
7Ἄς ἦναι εἰρήνη εἰς τὰ τείχη σου, ἀφθονία εἰς τὰ παλάτιά σου.
8Ἕνεκεν τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου, θέλω λέγει τώρα, Εἰρήνη εἰς σέ·
9Ἕνεκεν τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, θέλω ζητεῖ τὸ καλὸν σου.Σχετικά με το Copyright: