Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 129

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Ὠιδή τῶν Ἀναβαθμῶν.] Πολλάκις μὲ ἐπολέμησαν ἐκ νεότητός μου, ἄς εἴπῃ τώρα ὁ Ἰσραήλ·
2Πολλάκις μὲ ἐπολέμησαν ἐκ νεότητός μου· ἀλλὰ δὲν ὑπερίσχυσαν ἐναντίον μου.
3Οἱ γεωργοὶ ἠροτρίασαν ἐπὶ τῶν νώτων μου· ἔσυραν μακρὰ τὰ αὐλάκια αὑτῶν.
4Ἀλλὰ δίκαιος ὁ Κύριος· κατέκοψε τὰ σχοινία τῶν ἀσεβῶν.
5Ἄς αἰσχυνθῶσι καὶ ἄς στραφῶσιν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες τὴν Σιών.
6Ἄς γείνωσιν ὡς ὁ χόρτος τῶν δωμάτων, ὅστις πρὶν ἐκριζωθῆ ξηραίνεται·
7ἀπὸ τοῦ ὁποίου δὲν γεμίζει ὁ θεριστής τὴν χεῖρα αὑτοῦ, οὐδὲ ὁ δένων τὰ χειρόβολα τὸν κόλπον αὑτοῦ·
8ὥστε οἱ διαβάται δὲν θέλουσιν εἰπεῖ, Εὐλογία Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς· σᾶς εὐλογοῦμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου.Σχετικά με το Copyright: