Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 24

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς· ἡ οἰκουμένη καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ.
2Διότι αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτήν ἐπὶ τῶν θαλασσῶν, καὶ ἐστερέωσεν αὐτήν ἐπὶ τῶν ποταμῶν.
3Τίς θέλει ἀναβῆ εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου; καὶ τίς θέλει σταθῆ ἐν τῷ τόπῳ τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ;
4Ὁ ἀθῷος τὰς χεῖρας καὶ ὁ καθαρὸς τὴν καρδίαν· ὅστις δὲν ἔδωκεν εἰς ματαιότητα τὴν ψυχήν αὑτοῦ καὶ δὲν ὥμοσε μετὰ δολιότητος.
5Οὗτος θέλει λάβει εὐλογίαν παρὰ Κυρίου καὶ δικαιοσύνην παρὰ τοῦ Θεοῦ τῆς σωτηρίας αὑτοῦ.
6Αὕτη εἶναι ἡ γενεὰ τῶν ἐκζητούντων αὐτόν, τῶν ζητούντων τὸ πρόσωπόν σου, Θεὲ τοῦ Ἰακώβ. Διάψαλμα.
7Σηκώσατε, πύλαι, τὰς κεφαλὰς σας, καὶ ὑψώθητε, θύραι αἰώνιοι, καὶ θέλει εἰσέλθει ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.
8Τίς οὗτος ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης; ὁ Κύριος ὁ κραταιὸς καὶ δυνατός, ὁ Κύριος ὁ δυνατὸς ἐν πολέμῳ.
9Σηκώσατε, πύλαι, τὰς κεφαλὰς σας, καὶ ὑψώθητε, θύραι αἰώνιοι, καὶ θέλει εἰσέλθει ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.
10Τίς εἶναι οὗτος ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης; ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· αὐτὸς εἶναι ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης. Διάψαλμα.Σχετικά με το Copyright: