Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 26

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Κρῖνον με, Κύριε· διότι ἐγὼ περιεπάτησα ἐν ἀκακίᾳ μου· καὶ ἐπὶ τὸν Κύριον ἤλπισα, καὶ δὲν θέλω σαλευθῆ.
2Ἐξέτασόν με, Κύριε, καὶ δοκίμασόν με· δοκίμασον τοὺς νεφροὺς μου καὶ τὴν καρδίαν μου.
3Διότι τὸ ἔλεος σου εἶναι ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν μου· καὶ περιεπάτησα ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου.
4Δὲν ἐκάθησα μετὰ ἀνθρώπων ματαίων· καὶ μετὰ ὑποκριτῶν δὲν θέλω ὑπάγει.
5Ἐμίσησα τὴν σύναξιν τῶν πονηρευομένων, καὶ μετὰ ἀσεβῶν δὲν θέλω καθήσει.
6Θέλω νίψει ἐν ἀθῳότητι τὰς χεῖράς μου καὶ θέλω περικυκλώσει τὸ θυσιαστήριόν σου, Κύριε·
7διὰ νὰ κάμω νὰ ἀντηχήσῃ φωνή αἰνέσεως, καὶ διὰ νὰ διηγηθῶ πάντα τὰ θαυμάσιά σου.
8Κύριε, ἠγάπησα τὴν κατοίκησιν τοῦ οἴκου σου καὶ τὸν τόπον τῆς σκηνῆς τῆς δόξης σου.
9Μή συμπεριλάβῃς μετὰ ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν ζωήν μου·
10εἰς τῶν ὁποίων τὰς χεῖρας εἶναι ἀνομία, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν πλήρης δώρων.
11Ἀλλ᾿ ἐγὼ θέλω περιπατεῖ ἐν ἀκακίᾳ μου· λύτρωσόν με καὶ ἐλέησόν με.
12Ὁ ποῦς μου ἵσταται ἐν τῇ εὐθύτητι· ἐν ἐκκλησίαις θέλω εὐλογεῖ τὸν Κύριον.Σχετικά με το Copyright: