Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 48

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Ὠιδή Ψαλμοῦ διὰ τοὺς υἱοὺς Κορέ.] Μέγας ὁ Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν τῇ πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τῷ ὄρει τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ.
2Ὡραῖον τὴν θέσιν, χαρὰ πάσης τῆς γῆς, εἶναι τὸ ὄρος Σιών, πρὸς τὰ πλάγια τοῦ βορρᾶ· ἡ πόλις τοῦ Βασιλέως τοῦ μεγάλου·
3ὁ Θεὸς ἐν τοῖς παλατίοις αὐτῆς γνωρίζεται ὡς προπύργιον.
4Διότι, ἰδού, οἱ βασιλεῖς συνήχθησαν· διῆλθον ὁμοῦ.
5Αὐτοί, ὡς εἶδον, ἐθαύμασαν· ἐταράχθησαν καὶ μετὰ σπουδῆς ἔφυγον.
6Τρόμος συνέλαβεν αὐτοὺς ἐκεῖ· πόνοι ὡς τικτούσης.
7Δι᾿ ἀνέμου ἀνατολικοῦ συντρίβεις τὰ πλοῖα τῆς Θαρσείς.
8Καθὼς ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδομεν ἐν τῇ πόλει τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν τῇ πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ὁ Θεὸς θέλει θεμελιώσει αὐτήν εἰς τὸν αἰῶνα. Διάψαλμα.
9Μελετῶμεν, Θεέ, τὸ ἔλεός σου ἐν μέσῳ τοῦ ναοῦ σου.
10Κατὰ τὸ ὄνομά σου, Θεέ, οὕτω καὶ ἡ αἴνεσίς σου εἶναι ἕως τῶν περάτων τῆς γῆς· ἡ δεξιὰ σου εἶναι πλήρης δικαιοσύνης.
11Ἄς εὐφραίνεται τὸ ὄρος Σιών, ἄς ἀγάλλωνται αἱ θυγατέρες τοῦ Ἰούδα διὰ τὰς κρίσεις σου.
12Κυκλώσατε τὴν Σιὼν καὶ περιέλθετε αὐτήν· ἀριθμήσατε τοὺς πύργους αὐτῆς.
13Θέσατε τὴν προσοχήν σας εἰς τὰ περιτειχίσματα αὐτῆς· περιεργάσθητε τὰ παλάτια αὐτῆς· διὰ νὰ διηγῆσθε εἰς γενεάν μεταγενεστέραν·
14Διότι οὗτος ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· αὐτὸς θέλει ὁδηγεῖ ἡμᾶς μέχρι θανάτου.Σχετικά με το Copyright: