Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 58

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Ἄλ-τασχέθ, Μικτὰμ τοῦ Δαβίδ.] Ἀληθῶς ρα λαλεῖτε δικαιοσύνην; κρίνετε μετ᾿ εὐθύτητος, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων;
2Μάλιστα ἐν τῇ καρδίᾳ ἐργάζεσθε ἀδικίας· διαμοιράζετε τὴν ἀδικίαν τῶν χειρῶν σας ἐν τῇ γῇ.
3Ἀπεξενώθησαν οἱ ἀσεβεῖς ἐκ μήτρας· ἐπλανήθησαν ἀπὸ κοιλίας οἱ λαλοῦντες ψεῦδος.
4Ἔχουσι φαρμάκιον ὡς τὸ φαρμάκιον τοῦ ὄφεως· εἶναι ὅμοιοι μὲ τὴν κωφήν ἀσπίδα, ἥτις φράττει τὰ ὦτα αὑτῆς·
5ἥτις δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ τὴν φωνήν τῶν γοήτων, τῶν γοητευόντων τόσον ἐπιδεξίως.
6Θεέ, σύντριψον αὐτῶν τοὺς ὀδόντας ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· Κύριε, κατάθραυσον τοὺς κυνόδοντας τῶν λεόντων.
7Ἄς διαλυθῶσιν ὡς ὕδωρ καὶ ἄς ῥεύσωσι· θέλει ἐκπέμψει τὰ βέλη αὑτοῦ, ἑωσοῦ ἐξολοθρευθῶσιν.
8Ὡς κοχλίας διαλυόμενος ἄς παρέλθωσιν· ὡς ἐξάμβλωμα γυναικὸς ἄς μή ἴδωσι τὸν ἥλιον.
9Πρὶν αὐξηθῶσιν αἱ ἄκανθαί σας, ὥστε νὰ γείνωσι ῥάμνοι, ζῶντας ὡς ἐν ὀργῇ, θέλει ἁρπάσει αὐτοὺς ἐν ἀνεμοστροβίλῳ.
10Ὁ δίκαιος θέλει εὐφρανθῆ, ὅταν ἴδῃ τὴν ἐκδίκησιν· τοὺς πόδας αὐτοῦ θέλει νίψει ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀσεβοῦς.
11Καὶ ἕκαστος θέλει λέγει, Ἐπ᾿ ἀληθείας εἶναι καρπὸς διὰ τὸν δίκαιον· ἐπ᾿ ἀληθείας εἶναι Θεός, κρίνων ἐπὶ τῆς γῆς.Σχετικά με το Copyright: