Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 70

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ, εἰς ἀνάμνησιν.] Θεέ, τάχυνον νὰ μὲ ἐλευθερώσῃς· τάχυνον, Κύριε, εἰς βοήθειάν μου.
2Ἄς αἰσχυνθῶσι καὶ ἄς ἐντραπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου· ἄς στραφῶσιν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἄς ἐντραπῶσιν οἱ θέλοντες τὸ κακὸν μου.
3Ἄς στραφῶσιν ὀπίσω πρὸς ἀμοιβήν τῆς αἰσχύνης αὑτῶν οἱ λέγοντες, εύγε, εύγε.
4Ἄς ἀγάλλωνται καὶ ἄς εὐφραίνωνται εἰς σὲ πάντες οἱ ζητοῦντές σε· καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὴν σωτηρίαν σου ἄς λέγωσι διαπαντός, Μεγαλυνθήτω ὁ Θεός.
5Ἐγὼ δὲ εἶμαι πτωχὸς καὶ πένης· Θεέ, τάχυνον πρὸς ἐμέ· σὺ εἶσαι βοήθειά μου καὶ ἐλευθερωτής μου· Κύριε, μή βραδύνῃς.Σχετικά με το Copyright: