Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 78

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Μασχὶλ τοῦ Ἀσάφ.] Ἄκουσον, λαὲ μου, τὸν νόμον μου· κλίνατε τὰ ὦτά σας εἰς τὰ λόγια τοῦ στόματός μου.
2Θέλω ἀνοίξει ἐν παραβολῇ τὸ στόμα μου· θέλω προφέρει πράγματα ἀξιομνημόνευτα, τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς·
3ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἐγνωρίσαμεν καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν διηγήθησαν εἰς ἡμᾶς.
4Δὲν θέλομεν κρύψει αὐτὰ ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν εἰς τὴν ἐπερχομένην γενεάν, διηγούμενοι τους ἐπαίνους τοῦ Κυρίου καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ἔκαμε.
5Καὶ ἔστησε μαρτύριον ἐν τῷ Ἰακὼβ καὶ νόμον ἔθεσεν ἐν τῷ Ἰσραήλ, τὰ ὁποῖα προσέταξεν εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν, νὰ κάμνωσιν αὐτὰ γνωστὰ εἰς τὰ τέκνα αὑτῶν·
6διὰ νὰ γνωρίζῃ αὐτὰ ἡ γενεά ἡ ἐπερχομένη, οἱ υἱοὶ οἱ μέλλοντες νὰ γεννηθῶσι· καὶ αὐτοί, ὅταν ἀναστηθῶσι, νὰ διηγῶνται εἰς τὰ τέκνα αὑτῶν·
7διὰ νὰ θέσωσιν ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν ἐλπίδα αὑτῶν, καὶ νὰ μή λησμονῶσι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ φυλάττωσι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ·
8καὶ νὰ μή γείνωσιν, ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν, γενεὰ διεστραμμένη καὶ ἀπειθής· γενεά, ἥτις δὲν ἐφύλαξεν εὐθεῖαν τὴν καρδίαν αὑτῆς, καὶ δὲν ἐστάθη πιστὸν μετὰ τοῦ Θεοῦ τὸ πνεῦμα αὑτῆς·
9ὡς οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐφραΐμ, οἵτινες ὡπλισμένοι, βαστάζοντες τόξα, ἐστράφησαν ὀπίσω τὴν ἡμέραν τῆς μάχης.
10Δὲν ἐφύλαξαν τὴν διαθήκην τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ δὲν ἠθέλησαν νὰ περιπατῶσι·
11καὶ ἐλησμόνησαν τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ἔδειξεν εἰς αὐτούς.
12Ἔμπροσθεν τῶν πατέρων αὐτῶν ἔκαμε θαυμάσια, ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου, τῇ πεδιάδι Τάνεως.
13Διέσχισε τὴν θάλασσαν καὶ διεπέρασεν αὐτοὺς καὶ ἔστησε τὰ ὕδατα ὡς σωρόν·
14καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς τὴν ἡμέραν ἐν νεφέλῃ καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐν φωτὶ πυρός.
15Διέσχισε πέτρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς ὡς ἐκ μεγάλων ἀβύσσων·
16καὶ ἐξήγαγε ῥύακας ἐκ τῆς πέτρας καὶ κατεβίβασεν ὕδατα ὡς ποταμούς.
17Ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἐξηκολούθουν ἔτι ἁμαρτάνοντες εἰς αὐτόν, παροξύνοντες τὸν Ὕψιστον ἐν ἀνύδρῳ τόπῳ·
18καὶ ἐπείρασαν τὸν Θεὸν ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῶν, ζητοῦντες βρῶσιν κατὰ τὴν ὄρεξιν αὑτῶν·
19καὶ ἐλάλησαν κατὰ τοῦ Θεοῦ, λέγοντες, Μήπως δύναται ὁ Θεὸς νὰ ἑτοιμάσῃ τράπεζαν ἐν τῇ ἐρήμῳ;
20Ἰδού, ἐπάταξε τὴν πέτραν, καὶ ἔρρευσαν ὕδατα καὶ χείμαρροι ἐπλημμύρησαν· μήπως δύναται νὰ δώσῃ καὶ ἄρτον; ἤ νὰ ἑτοιμάσῃ κρέας εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ;
21Διὰ τοῦτο ἤκουσεν ὁ Κύριος καὶ ὠργίσθη· καὶ πῦρ ἐξήφθη κατὰ τοῦ Ἰακώβ, ἔτι δὲ καὶ ὀργή ἀνέβη κατὰ τοῦ Ἰσραήλ·
22διότι δὲν ἐπίστευσαν εἰς τὸν Θεόν, οὐδὲ ἤλπισαν ἐπὶ τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ·
23ἐνῷ προσέταξε τὰς νεφέλας ἀπὸ ἄνωθεν καὶ τὰς θύρας τοῦ οὐρανοῦ ἤνοιξε,
24καὶ ἔβρεξεν εἰς αὐτοὺς μάννα διὰ νὰ φάγωσι καὶ σῖτον οὐρανοῦ ἔδωκεν εἰς αὐτούς·
25ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ὁ ἄνθρωπος· τροφήν ἔστειλεν εἰς αὐτοὺς μέχρι χορτασμοῦ.
26Ἐσήκωσεν ἐν τῷ οὐρανῷ ἀνατολικὸν ἄνεμον, καὶ διὰ τῆς δυνάμεως αὑτοῦ ἐπέφερε τὸν νότον·
27καὶ ἔβρεξεν ἐπ᾿ αὐτοὺς κρέας ὡς τὸ χῶμα καὶ πετεινὰ πτερωτὰ ὡς τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης·
28καὶ ἔκαμε νὰ πέσωσιν εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου αὐτῶν, κύκλῳ τῶν σκηνῶν αὐτῶν.
29Καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν σφόδρα· καὶ ἔφερεν εἰς αὐτοὺς τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν·
30δὲν εἶχον χωρισθῆ ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας αὑτῶν, ἔτι ἦτο ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἡ βρῶσις αὐτῶν,
31καὶ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐφόνευσε τοὺς μεγαλητέρους ἐξ αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Ἰσραήλ κατέβαλεν.
32Ἐν πᾶσι τούτοις ἡμάρτησαν ἔτι καὶ δὲν ἐπίστευσαν εἰς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.
33Διὰ τοῦτο συνετέλεσεν ἐν ματαιότητι τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν ταραχῇ.
34Ὅτε ἐθανάτονεν αὐτούς, τότε ἐξεζήτουν αὐτόν, καὶ ἐπέστρεφον καὶ ἀπὸ ὄρθρου προσέτρεχον εἰς τὸν Θεόν·
35καὶ ἐνεθυμοῦντο, ὅτι ὁ Θεὸς ἦτο φρούριον αὐτῶν καὶ ὁ Θεὸς ὁ Ὕψιστος λυτρωτής αὐτῶν.
36Ἀλλ᾿ ἐκολάκευον αὐτὸν διὰ τοῦ στόματος αὑτῶν καὶ διὰ τῆς γλώσσης αὑτῶν ἐψεύδοντο πρὸς αὐτόν·
37Ἡ δὲ καρδία αὐτῶν δὲν ἦτο εὐθεῖα μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ δὲν ἦσαν πιστοὶ εἰς τὴν διαθήκην αὐτοῦ.
38Αὐτὸς ὅμως οἰκτίρμων συνεχώρησε τὴν ἀνομίαν αὐτῶν καὶ δὲν ἠφάνισεν αὐτούς· ἀλλὰ πολλάκις ἀνέστελλε τὸν θυμὸν αὑτοῦ, καὶ δὲν διήγειρεν ὅλην τὴν ὀργήν αὑτοῦ·
39καὶ ἐνεθυμήθη ὅτι ἦσαν σάρξ· ἄνεμος παρερχόμενος καὶ μή ἐπιστρέφων.
40Ποσάκις παρώξυναν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, παρώργισαν αὐτὸν ἐν τῇ ἀνύδρῳ,
41καὶ ἐστράφησαν καὶ ἐπείρασαν τὸν Θεόν, καὶ τὸν Ἃγιον τοῦ Ἰσραήλ παρώξυναν.
42Δὲν ἐνεθυμήθησαν τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἥν ἐλύτρωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἐχθροῦ·
43πῶς ἔδειξεν ἐν Αἰγύπτῳ τὰ σημεῖα αὑτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὑτοῦ ἐν τῇ πεδιάδι Τάνεως·
44καὶ μετέβαλεν εἰς αἷμα τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ τοὺς ῥύακας αὐτῶν, διὰ νὰ μή πίωσιν.
45Ἀπέστειλεν ἐπ᾿ αὐτοὺς κυνόμυιαν καὶ κατέφαγεν αὐτούς, καὶ βατράχους καὶ ἐφάνισαν αὐτούς.
46Καὶ παρέδωκε τοὺς καρποὺς αὐτῶν εἰς τὸν βροῦχον καὶ τοὺς κόπους αὐτῶν εἰς τὴν ἀκρίδα.
47Κατηφάνισε διὰ τῆς χαλάζης τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκαμίνους αὐτῶν μὲ πέτρας χαλάζης·
48καὶ παρέδωκεν εἰς τὴν χάλαζαν τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὰ ποίμνια αὐτῶν εἰς τοὺς κεραυνούς.
49Ἀπέστειλεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν ἔξαψιν τοῦ θυμοῦ αὑτοῦ, τὴν ἀγανάκτησιν καὶ τὴν ὀργήν καὶ τὴν θλῖψιν, ἀποστέλλων αὐτὰ δι᾿ ἀγγέλων κακοποιῶν.
50Ἤνοιξεν ὁδὸν εἰς τὴν ὀργήν αὑτοῦ· δὲν ἐφείσθη ἀπὸ τοῦ θανάτου τὴν ψυχήν αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν εἰς θανατικὸν τὴν ζωήν αὐτῶν·
51καὶ ἐπάταξε πᾶν πρωτότοκον ἐν Αἰγύπτῳ, τὴν ἀπαρχήν τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἐν ταῖς σκηναῖς τοῦ Χάμ·
52καὶ ἐσήκωσεν ἐκεῖθεν ὡς πρόβατα τὸν λαὸν αὑτοῦ καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ὡς ποίμνιον ἐν τῇ ἐρήμῳ·
53καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀσφαλείᾳ, καὶ δὲν ἐδειλίασαν· τοὺς δὲ ἐχθροὺς αὐτῶν ἐσκέπασεν ἡ θάλασσα.
54Καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸ ὅριον τῆς ἁγιότητος αὑτοῦ, τὸ ὄρος τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἀπέκτησεν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ·
55καὶ ἐξεδίωξεν ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτῶν τὰ ἔθνη καὶ διεμοίρασεν αὐτὰ κληρονομίαν μὲ σχοινίον, καὶ ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτῶν κατῴκισε τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
56Καὶ ὅμως ἐπείρασαν καὶ παρώξυναν τὸν Θεὸν τὸν ὕψιστον καὶ δὲν ἐφύλαξαν τὰ μαρτύρια αὐτοῦ·
57ἀλλ᾿ ἐστράφησαν καὶ ἐφέρθησαν ἀπίστως, ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν· ἐστράφησαν ὡς τόξον στρεβλόν·
58καὶ παρώργισαν αὐτὸν μὲ τοὺς ὑψηλοὺς αὑτῶν τόπους, καὶ μὲ τὰ γλυπτὰ αὑτῶν διήγειραν αὐτὸν εἰς ζηλοτυπίαν.
59Ἤκουσεν ὁ Θεὸς καὶ ὑπερωργίσθη καὶ ἐβδελύχθη σφόδρα τὸν Ἰσραήλ·
60καὶ ἐγκατέλιπε τὴν σκηνήν τοῦ Σηλώ, τὴν σκηνήν ὅπου κατῴκησε μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων·
61καὶ παρέδωκεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ εἰς χεῖρα ἐχθροῦ·
62καὶ παρέδωκεν εἰς ῥομφαίαν τὸν λαὸν αὑτοῦ καὶ ὑπερωργίσθη κατὰ τῆς κληρονομίας αὑτοῦ·
63τοὺς νέους αὐτῶν κατέφαγε πῦρ, καὶ αἱ παρθένοι αὐτῶν δὲν ἐνυμφεύθησαν·
64οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἔπεσον ἐν μαχαίρᾳ, καὶ αἱ χῆραι αὐτῶν δὲν ἐπένθησαν.
65Τότε ἐξηγέρθη ὡς ἐξ ὕπνου ὁ Κύριος, ὡς ἄνθρωπος δυνατός, βοῶν ἀπὸ οἴνου·
66καὶ ἐπάταξε τοὺς ἐχθροὺς αὑτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω· ὄνειδος αἰώνιον ἔθεσεν ἐπ᾿ αὐτούς.
67Καὶ ἀπέρριψε τὴν σκηνήν Ἰωσήφ, καὶ τὴν φυλήν Ἐφραΐμ δὲν ἐξέλεξεν.
68Ἀλλ᾿ ἐξέλεξε τὴν φυλήν Ἰούδα, τὸ ὄρος τῆς Σιών, τὸ ὁποῖον ἠγάπησε.
69Καὶ ᾠκοδόμησεν ὡς ὑψηλὰ παλάτια τὸ ἁγιαστήριον αὑτοῦ, ὡς τὴν γῆν τὴν ὁποίαν ἐθεμελίωσεν εἰς τὸν αἰῶνα.
70Καὶ ἐξέλεξε Δαβὶδ τὸν δοῦλον αὑτοῦ καὶ ἀνέλαβεν αὐτὸν ἐκ τῶν ποιμνίων τῶν προβάτων·
71Ἐξόπισθεν τῶν θηλαζόντων προβάτων ἔφερεν αὐτόν, διὰ νὰ ποιμαίνῃ Ἰακὼβ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ Ἰσραήλ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ·
72Καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺς κατὰ τὴν ἀκακίαν τῆς καρδίας αὑτοῦ· καὶ διὰ τῆς συνέσεως τῶν χειρῶν αὑτοῦ ὡδήγησεν αὐτούς.Σχετικά με το Copyright: